12 Življenjskih zakonov – Intro /(1)/ 12 Laws of Life intro – Intro

Vedno smo bili in je vse bilo vibracija in energijska resničnost je edina resničnost, ki obstaja. Moja energijska podoba je to, kar sem zares, je moj resničen obraz, ne telo, ki ga zrem v ogledalu,ne zemeljske pridobitve. Preobrazba, skozi katero gremo ni v tem, da se spreminjajo zakoni Življenja, pač pa v tem, da se naša pozornost osvobaja ujete misli in začenja doživljati energijo neposredno. Začenjamo videti stvari take, kakršne so, ne take, kakršne smo jih bili naučeni videti, oz. kakršne smo mislili, da so.

To je doba poduhovljenja ali natančneje…presvetljevanja teles, to je čas dviga zavesti na svetlejšo raven, v kateri odločanje predajamo v roke neizpodbitnim ukazom srca, ki ga navdihuje vladarska energija vesolja – Ljubezen.

V svetu energije ni pravilnega in napačnega, so le dejanja in posledice. Energijski zakoni nadvladajo vsako sodbo. Je le pot zorenja k vse večji svetlosti. Zaupanje, ki ga izgradim na poti naravnega procesa, do nespremenljivih zakonov energije, me prežame z neugasljivim navdihom po služenju Življenju, ker doumem svojo neločljivost od Njega.

Ljubezen, ki se rojeva iz tega zlitja, je varuhinja moje naravnosti in jo ščiti pred tujo roko kot nedotakljivo svetinjo, v kateri zre Popolnost Življenja. Naravnost je življenjska nedotakljivost, v katero se ne smem vmešavati speča in neljubeča. Dovoliti moram, da me prebujena ljubezen preoblikuje v podobnost sebi, ki se šele sme skrbno in obzirno dotikati Življenja v nameri po olepševanju naravnih danosti in služenju z njimi drugim ljudem in živim bitjem.

Vesolje vidim kot neprestano gibanje brezmejne čiste zavesti, v kateri moja večja ali manjša svetlost določa širino, lepoto in uslužnost mojih stvaritev. Vesolje vidim kot sotočje neskončnih energijskih niti, od koder se dvigujejo materialnost, čas in posameznost, ki so sredstva moje ustvarjalnosti, in ne prava resničnost, ki je prepoznam le v čistosti duhovnih kraljestev.

Kvantna znanost mi sporoča to, kar vem brez učenja in gledanja pod mikroskop, ali sem vedela, preden sam se ujela v svet nizke zavesti, iz katere se zdaj, tudi s pomočjo kvantne misli, dvigujem le zato, da bi mogla energijo znova zaznavati neposredno z lastnim svetlobnim telesom, ki v občutljivosti in natančnosti zaznave presega vsako napravo zdaj ali čez 100 let. Tako znova oživim notranje vedenje o sebi in se spomnim, da je Življenje izbira neskončnih možnosti, v katerih so obilje, ljubezen in svetloba brezmejne ustvarjalne prvine.

Moje delo je poravnati osebno energijo z Naravnimi Zakoni, jo prerazporediti v prevzem lastništva nad svetlobnim telesom nazaj v svoje roke in dati od sebe vse, kar potrebujem, da preživim višje vibracijsko okolje, v katerem ni samo-prevar in laži.

Življenje nagrajuje na energiji temelječe namere, to je energijski oportunizem ali razsvetljeni lastni interes. Preobrat zaznave se je že začel, vpliv, ki ga ima na nas je neprimerljiv z industrijsko in informativno revolucijo in bo trajno premaknil zbirno točko našega dojemanja samih sebe.

Pozvani smo k skrbnem oblikovanju misli in čustvovanja, da ustvarjamo preudarne energijske naboje skozi visoko zveneče namere in da pomnožujmo Ljubezen, ki nas bo znova prebudila v energijsko občutljiva bitja. Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada

Sledi: 12 Življenjskih zakonov (2) – Naravno pravo


12 Laws of Life intro

We have always been and all has been vibration, and energetic reality is the only reality that exists. My energetic image is who I really am, my true face, not the body I see in the mirror, not earthly acquisitions. The transformation we are going through is not that the laws of Life are changing, but that our attention is freed from trapped thoughts and begins to experience energy directly. We are beginning to see things as they are, not as we were taught to see them, or as we thought they were.

This is the age of spiritualization or more precisely…the transillumination of bodies, this is the time of raising consciousness to a brighter level, in which we hand over decision-making to the irrefutable commands of the heart, inspired by the ruling energy of the universe – Love.

There is no right and wrong in the world of energy, only actions, and consequences. Energy laws override any judgment. It is only a path of maturing towards ever-increasing brightness. The trust I build in the path of natural process, in the immutable laws of energy, imbues me with an unquenchable inspiration to serve Life because I understand my inseparability from It.

The love that is born from this fusion is the guardian of my naturalness and protects it from a foreign hand as an inviolable sanctuary in which the Perfection of Life matures. Naturalness is life’s inviolability, in which I must not interfere sleeping and unloving. I must allow the awakened love to transform me into its own likeness, which is only allowed to carefully and considerately touch Life with the intention of beautifying the natural gifts and serving other people and living beings with them.

I see the universe as a constant movement of limitless pure consciousness, in which my greater or lesser brightness determines the breadth, beauty and utility of my creations. I see the universe as a confluence of infinite energy threads, from where materiality, time and individuality rise, which are the means of my creativity, and not the true reality, which I recognize only in the purity of the spiritual realms.

Quantum science tells me what I know without studying and looking under a microscope, or I knew before I was trapped in the world of low consciousness, from which I am now, even with the help of quantum thought, only to be able to perceive energy directly again with my own light body, that surpasses any device in sensitivity and accuracy of detection. Thus, I revive my inner self-awareness and remember that Life is a choice of infinite possibilities, in which abundance, love and light are limitless creative elements.

My work is to align personal energy with the Laws of Nature, redistribute it to take ownership of the light body back into my own hands, and give everything I need to survive in a higher vibrational environment, where there is no self-deception and no lies.

Life rewards energy-based intentions; energetic opportunism or enlightened self-interest. The shift in perception has already begun, the impact it has on us is incomparable to the industrial and information revolution and will permanently shift the focal point of our perception of ourselves.

We are called to carefully shape our thoughts and emotions, to create prudent energy charges through high-sounding intentions, and to multiply the Love that will reawaken us into energetically sensitive beings. Shine and stay brilliant, Marjeta Šumrada

Followed by: 12 Laws of Life (2) – Natural Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: