Ljubim ali strahopetim // I love or I fear

Ko rečem Življenje, vidim podobo nečesa takega, kot bi najčistejši človek razumel pod besedo Bog. Življenje ni oseba zunaj mene, je ljubeča vseprisotna inteligentna in zavestna Moč, ki veje za vsemi živimi stvarmi in v vseh stvareh, in upravlja z njihovimi usodami s svojim Velikim nespremenljivim Redom.

Življenje je vse, kar se mi zgodi brez mojega vmešavanja, je vsaka beseda in dejanje drugega človeka, do katerega nimam vpliva…, je vsak dogodek, ki ga nisem sprožila sama…, je vsak premik v meni, ki ga ne začnem jaz. Dogajanju, v katerem ni moje predhodnosti, smem torej reči Življenjsko dogajanje, ali Božja volja.

Če torej poslušate te besede, na katere vi niste mogli nikakor vplivati, potem so te besede neposredno od Njega… samo za vas. Tako Življenje dela, da je nezmotljivo in natanko tam takrat, kjer mora biti. V Njem ni napak! Napaka je misliti, da je nekaj narobe, ker dogajanje sodite po sebi, ki ste izgubili vez z Virom. Ločena misel ne vidi Celote. Dogodek strga iz konteksta in ga sodi kot samo-stoječ zaključek. Če ji verjamete, sami sebi prekinete tok Življenja. Nihče ne more tega narediti vam ali namesto vas.

Kaj boste naredili s temi besedami… ali z vsem drugim Življenjskim dogajanjem, je v celoti odvisno od vaše osebne moči oz. koli ste se ljubili do sedaj. Če ste se malo ljubili, jih boste površno preleteli in pozabili nanje, jih zavrnili in imeli za neumnost…, vendar s tem ne boste spremenili dejstva, da se vam Življenje ljubeče ne podarja prav ta hip.

S svojim obnašanjem sporočate le to, kdo ste vi in kaj je v vas…, v primeru zavrnitve trenutnega dogajanja, izkazujete nadutost, ker mislite, da vi veste bolje kot Življenje, izkazujete nehvaležnost, ker prav ta hip zavračate Božje darilo, izkazujete nespoštovanje, ker vam ni mar za to, kar Življenje ta hip dela in vam je mar le za to, kaj si vi o Njem mislite. Vaša energijska podoba Življenju sporoča, da ste nadut nehvaležen cepec, ki misli, kako je pameten.

Kdo hoče energijsko Oživeti in pasti pod okrilje Življenja,

bo od zdaj naprej opazoval svoje obnašanje in vibracijo,

ki jo oddaja v brezhiben eter Življenja.

Ozavestil bo sleherni gib, ki ga sproži Vanj,

popolnoma zanemaril, kar mu prišepetava misel,

se zaupljivo predal čutenju in doživljanju samega sebe,

prenesel vse, kar morebiti uzre v sebi, brez sodbe in pomilovanja

ter osvobodil svoj resnični Sijoči obraz.

Verjemite, dobro vem, sem na istem kot vsi vi…, ni lahko prenesti uvid, da sem spala vse do tega trenutka…., da sem v najboljši veri delala najhujše stvari…., da je bil vsak moj gib proti Življenju. Ni lahko sprejeti, da o tem nič ne vem ne jaz ne nihče, da smo zatesnjeni v škatlo nevednosti, ki nam daje občutek pametnosti…., da nimamo nobenih sredstev in pogojev, da bi se prenesli iz energijske osiromašenosti, ki nam jo je zapustilo obnašanje iz ujete misli,…. in da ne vemo, kako naj se stvari lotimo, ker ne razumemo niti tega prvega pravila Živih: Ubogaj Življenjsko dogajanje in se ne vmešavaj v Njegovo popolnost.

Naj vas potolažim, ljube sijajne duše, ki niste še do konca zapravile Ljubezni in še premorete nekaj teh dragocenih kapljici, s katerimi se boste potegniti iz tega neugodnega položaja; dovolj je, da hočete, da zares hočete Življenje, da zajočete od hrepenenja po Visokem bivanju v Svobodi, Miru in Spoštovanju,…. ki vam ga bivanje na tej ravni ni moglo potešiti.

Sestradani ste, podhranjeni ste ljubeče pozornosti, vse okoli vas nasilja, prisile, omejitve in zahteve vseh vrst, izgoreni ste, vem, tudi sama sem. Tudi sama sem se postavila na zadnje noge, da nisem čisto za preč, da sem pravzaprav uspešna in pametna. Da ni vsak moj gib proti Življenju, da je kaj zagotovo Živega vmes. Bentila sem v sebi, se upirala, nasprotovala temu Velikemu Darilu, ki ga sprva nisem znala ceniti. Zato vem in vas čutim, da si morda mislite, da je to preveč za vas, da ne boste zmogli… a poskusite zanemariti šepet iz glave, ali pa mu dovolite, naj govori, kar hoče in se ne menite zanj, le poslušajte svoje telo, osrčlite se, utišajte se in zaznajte utripe hrepenenja po Svobodi, Slogi, Miru…, po Življenju, ki kot žerjavica še vedno tli v tišini vašega srca in čaka vaše pripravljenosti, da jo s svojo gorečnostjo razpihate v plamenjenje:

 • Zdaj je ta trenutek, zdaj spuščam vajeti nadzora in se zaupljivo vržem v Tok Življenja, naj z mano dela absolutno, kar hoče.

 • Zdaj zanemarim pamet, ki se je kot hudoben, neubogljiv otrok prikradla vame, zanemarim jo do fundamenta, ničesar ne obdržim.

 • Zdaj redčim količino mojih besed in jih hvaležno nadomeščam z molčečim prisostvovanjem Čudežu Življenja.

 • Zdaj diham samo še v srce in ne spregledam nobenega njegovega namiga.

 • Zdaj trdno sklenem, da hočem Življenje, zato si zavežem usta in ne spustim skoznje ničesar, kar ni Ljubezen.

 • Zdaj trdno sklenem, da hočem Življenje, zato se ne upiram ničemur, kar mi Življenjsko dogajanje prinese ali odnese.

 • Zdaj trdno sklenem, da hočem Življenje, zato sprejmem svoj Življenjski položaj in ga radostno nosim proti vrhu mojega duhovnega vzpenjanja, kjer radovoljno umrem kot napuh.

 • Od zdaj naprej v vsem, v čemer ni moje predhodnosti, vidim Najvišjo Modrost in nezmotljivo Inteligenco Življenja, ki jo ljubim natanko tako, kakršna je.

 • Od zdaj naprej v Življenje zrem iz prebujene Živosti in vidim Brezhibno Popolnost.

 • Zdaj ljubeče pobožam krono mojega jaza, ki jo odlagam k nogam Življenja, da jo pretopi v zlato jantarjev svetlobni sijaj moje novo rojene Živosti.

 • Zdaj počivam v Njegovem Miru, zaupljivo kot dete v materinem ali očetovem naročju.

 • Zdaj neutrudno oprezam za priložnostmi, kje lahko koristim in najbolje služim Življenju. Ne menim se za utrujenost in ne skrbim kako bom, če podarim zadnji kos kruha.

 • Od zdaj naprej moje roke dajejo in negujejo, moje noge urno tekajo, da ustrežejo Življenju in moja usta izgovarjajo le ljubeče in podporne besede.

 • Od zdaj naprej sem na trajnem postu od sebe, od svoje sebičnosti in svojega napuha. Zdaj trdno sklenem, da se s svojimi mislimi, besedami in dejanji gibam le v območju Življenjsko dovoljenega.

Ljubezen    //    strah

Ljubezen Ljubi Življenje    //   Strah trepeta za svoj obstoj

Ljubezen Je svobodna    //    Strah je odvisen

Ljubezen Zaupa Življenju, ga ima rada    //    Strah se Življenja boji, ga napada

Ljubezen Je sproščena z vsem    //    Strah je ogrožen od vsega

Ljubezen Se predaja Življenju    //    Strah ukazuje Življenju

Ljubezen Ceni Življenje    //    Strah ne ceni Življenja

Ljubezen Neguje in povečuje Življenje    //    Strah uničuje in zmanjšuje Življenje

Ljubezen Sprejema Življenje    //     Strah se Življenju upira

Ljubezen Ponižno sprejeme samo sebe    //     Strah se preoblači v zunanji kič

Ljubezen Neguje odnose    //     Strah kopiči stvari

Ljubezen Podpira, Sodeluje    //    Strah nagaja, nasprotuje

Ljubezen Dviguje     //     Strah dol tišči

Ljubezen Daje    //    Strah jemlje

Ljubezen Dovoljuje    //    Strah prepoveduje, omejuje

Ljubezen Oprošča    //    Strah kaznuje, se maščuje

Ljubezen Spreminja sebe    //    Strah zahteva od drugih


I love or I fear

When I say Life, I see an image of something like what the purest man would understand by the word God. Life is not a person outside of me, it is a loving omnipresent intelligent, and conscious Power that branches behind all living things and in all things, and governs their destinies by its Great Immutable Order.

Life is everything that happens to me without my interference, it is every word and action of another person over which I have no influence…, it is every event that I did not initiate myself…, it is every movement in me that I do not start. An event in which there is no precedent of mine can therefore be called a Life’s happening, or God’s will.

So if you are listening to these words that you could not influence in any way, then these words are directly from Life… just for you. This is how Life works, to be unerringly and exactly where it needs to be. There are no mistakes in It! It is a mistake to think that something is wrong because you are judging what is happening by yourself, who have lost your connection with the Source. Separated thought does not see the Whole. It rips the event out of context and judges it as a self-standing conclusion. If you believe it, you interrupt the flow of Life for yourself. No one can do it for you or to you.

What you will do with these words… or with any other Life’s happening, depends entirely on your personal strength. How much you have loved yourself until now. If you loved yourself a little, you will skim over them superficially and forget about them, reject them and consider them stupid… but this will not change the fact that Life is not lovingly given to you at this very moment. With your behavior, you only communicate who you are and what is inside you…, in case of rejection of the current happening, you are showing arrogance, because you think you know better than Life, you are showing ingratitude because right now you are rejecting God’s gift, you are showing disrespect because you don’t care what Life is doing at the moment and you only care about what you think of It. Your energy image tells Life that you are a cocky ungrateful slob who thinks he’s smart.

Who wants to revive energetically and fall under the auspices of Life,

will watch his behavior and vibration from now on,

which emits it into the flawless ether of Life.

He will make aware of every movement that he initiates into It,

completely disregarding what the mind whispers to him,

surrendered trustingly to feeling and experiencing oneself,

endured whatever he might see in himself, without judgment or pity

and released his true Shining Face.

Believe me, I know very well, I am in the same situation as all of you…, it is not easy to bear the insight that I slept until this moment…, that I did the worst things in the best faith… that movement of mine was against Life. It is not easy to accept that neither I nor anyone knows anything about this, that we are sealed in a box of ignorance that gives us the feeling of being smart…, that we do not have any means or conditions to get out of the energy impoverishment that was left in us from behaving out of trapped mind,… and that we do not know how to approach things, because we do not even understand this first rule of the Living: Obey Life’s happenings and do not interfere with Its perfection.

Let me console you, dear brilliant souls, who have not wasted Love to the end and still have a few of these precious drops with which you will pull yourself out of this unfavorable situation; it is enough that you want, that you really want Life, that you cry out of longing for a High Being in Freedom, Peace, and Respect…, which living at this level of existence could not satisfy you.

You are starving, undernourished by loving attention, all around you violence, coercion, restrictions, and demands of all kinds, you are burnt out, I know, I am too. I also put myself on the back foot, that I’m not too far behind, that I’m actually successful and smart. That not every movement of mine is against Life, that there is definitely something Living in between. I struggled within myself, resisted, opposed this Great Gift, which at first I did not know how to appreciate.

So I know and I feel for you that you may think that this is too much for you, that you won’t be able to handle it… but try to ignore the whispers in your head, or let them say what they want and don’t bother, just listen to your body, be heartfelt, be silent and feel the pulse of longing for Freedom, Style, Peace…, for Life, which like an ember still smolders in the silence of your heart and awaits your readiness to fan it into flames with your ardor:

 • Now is the moment, now I let go of the reins of control and throw myself trustingly into the Flow of Life, let It do with me absolutely what it wants.

 • Now I ignore the mind that crept into me like a wicked, disobedient child, I ignore it to the core, I keep nothing.

 • Now I dilute the volume of my words and gratefully replace them with a silent presence to the Miracle of Life.

 • Now I only breathe into my heart and I don’t miss any of its hints.

 • Now I firmly decide that I want Life, so I tie my mouth and let nothing through that is not Love.

 • Now I firmly decide that I want Life, so I don’t resist anything that Life’s happenings bring or take away from me.

 • Now I firmly decide that I want Life, so I accept my Life position and joyfully carry it toward the top of my spiritual ascent, where I willingly die as a conceit.

 • From now on, in everything in which there is no precedent of mine, I see the Supreme Wisdom and infallible Intelligence of Life, which I love exactly as it is.

 • From now on, I look at Life from awakened Liveliness and see Flawless Perfection everywhere.

 • Now I lovingly caress the crown of my ego, which I lay at the feet of Life to be melted into the golden amber light of my newborn Liveliness.

 • Now I rest in His Peace, as trusting as a child in a mother’s or father’s arms.

 • Now I tirelessly look out for opportunities where I can benefit and best serve Life. I don’t consider myself tired and I don’t worry about how I will be if I give away the last piece of bread.

 • From now on my hands give and nurture, my feet run hourly to serve Life and my mouth speaks only loving and supportive words.

 • From now on I am on a permanent fast from myself, from my selfishness and my arrogance. Now I firmly conclude that with my thoughts, words, and actions I move only in the area of Life’s permittance.

Love // Fear

Love Life // Trembling for its existence

Love is free // Fear is dependent

Love trusts Life, it loves it // Fear fears Life, it attacks it

Love is relaxed with everything // Fear is threatened by everything

Love Surrenders to Life // Fear commands Life

Love Appreciate Life // Fear doesn’t appreciate Life

Love Nurtures and increases Life // Fear destroys and decreases Life

Love Accepts Life // Fear resists Life

Love humbly accepts itself // Fear disguises itself in external kitsch

Love Nurtures relationships // Fear accumulates things

Love Supports, Participates // Fear nags, opposes

Love Raises // Fear presses down

Love Gives, Permits // Fear prohibits, restricts

Love forgives // Fear punishes, takes revenge

Love Changes itself // Fear demands change from others

2 thoughts on “Ljubim ali strahopetim // I love or I fear

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: