Prebujeni – osamelec v megli Awakened – a loner in the fog

Staro vedsko prepričanje uči, da je vse bilo, je in bo popolno. Nepopolna je naša zaznava. Kjer je vse popolno, ni potrebe po spreminjanju, popravljanju in izboljševanju, niti samega sebe. Prebujenje je prisostvovati tej popolni zavesti, je uzreti brezhibnost življenjske inteligence. To je to, kar smo prišli izkusiti, ne megle uma. Prišli smo doživeti ta svet in lahko bi bili ta hip tukaj.

Kdor doživi razpustitev megle in uzre popolnost življenja, ga izkustvo napolni do roba. V trenutku se zruši njegov svet, izgineta lakota in neizpolnjenost. Zdaj vidi popolnost v srčnem utripu in v vsakem dihu, v ščebetu ptice in mehkobi trave, vidi brezhibnost v dejanjih ljudi. Vse in vsi smo vpeti v matrico Enega. Vpeto doživljanje življenja imamo zapisano v telesu in ni doživljanje samega sebe. Neposredna vpetost v življenje se zgodi ravno zaradi odsotnosti jaza. Je moj in tvoj um, ni pa mojega in tvojega življenja.

Prebujen človek je notranje izpolnjen človek, je sit v vsakem oziru. Osvobojen je potreb telesa, uma in čustvenega vznemirjenja, katerim neprebujen še zvesto streže. Dva človeka stojita na istem kraju, en ga gleda skozi svoj um, drugi ga gleda neposredno. Kakšno bo posledično njuno obnašanje? Prvi bo vtaknil nos v vse, vse pretipal, vse poskusil, vse ga zanima, vse bi rad razkosal in raziskal od znotraj, rad bi si ogledal kraje, doživel vznemirjenja in pustolovščine, naprezal svoj intelekt, se dokazoval… skratka rad bi zapolnil notranjo praznino s stvarmi in dražljaji tega sveta. Ker bi to radi tudi drugi ljudje, s takim ravnanjem ustvarja spore.

Med tem ko drugi človek s svojim vedenjem bolj spominja na drevo, ki je nepremično, le okrog njega se vse vrti. Sit vedenja in jasnosti, ki mu ga daje vpetost v inteligenco življenja, preprosto miruje v sebi. Nima potreb po stvarnem okušanju tega sveta, ker ve, da je voda povsod enaka in da vsaka planina zgleda isto, ker jo ne gleda več skozi oči, ampak jo doživlja zavestno. Tak človek ne naredi ničesar za ekologijo, pa naredi več za življenje kot vsi ekologi skupaj.


The old Vedic belief teaches that everything was, is and will be perfect. Our perception is imperfect. Where everything is perfect, there is no need to change, correct and improve, not even yourself. Awakening is to attend to this full consciousness, is to see the impeccability of life’s intelligence. This is what we came to experience, not a fog of the mind. We came to experience this world and we could be here this moment.

Whoever experiences the dissolution of the fog and sees the perfection of life, the experience fills him to the brim. In an instant, his world collapses, hunger and unfulfillment disappear. He now sees perfection in the heartbeat and in every breath, in the chirping of a bird and the softness of the grass, he sees perfection in the actions of men. Everything and everyone is embedded in the matrix of the One. The embedded experience of life is written in the body and is not an experience of oneself. Direct involvement in life happens precisely because of the absence of the self. It is my and your mind, but it is not my and your life.

An awakened man is an internally fulfilled man, he is satiated in every way. He is free from the needs of the body, mind and emotional agitation, to which the unawaken still faithfully serves. Two people stand in the same place, one looking at it through his mind, the other looking at it directly. What will be their behavior as a result? The first one will stick his nose in everything, feel everything, try everything, he is interested in everything, he would like to dissect and explore everything from the inside, he would like to see places, experience excitements and adventures, strain his intellect, prove himself… in short he would like to fill the inner emptiness with the things and stimuli of this world. Because other people would like to do the same, he creates disputes by doing so.

While the other person with his behavior is more reminiscent of a tree that is motionless, only around him everything revolves. Being fullfiled with knowing and clarity given to him by his attachment to the intelligence of life… he simply rests within himself. He has no need to actually taste this world, because he knows that the water is the same everywhere and that every mountain looks the same, because he no longer looks at it through his eyes, but experiences it consciously. Such a man does nothing for ecology, but he does more for life than all ecologists put together.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: