Bojevniki – priče večnemu ljubezenskemu aktu // Warriors – witnesses to the eternal act of love

Pot bojevnice je reči DA avanturi, v kateri se lahko v celoti izrazi in do popolnosti izživi. Bojevnica se popolnoma preda temu ‘vleku’ in se ne pustiti ničemur odvrniti od tega. Ostaja budna priča temu procesu, čeprav ne ve, kako se bo končal in če bo sploh uspel. Ampak tudi to ni več važno, ker je smelost te poti ravno v tem, da ne dela z obetom po nagradi, ampak iz čistega navdušenja, ki ga čuti z vstopom na to pot.

Zato je že začetek poti brez obeta nagrade, zmaga. Vleče jo ta večni ples življenja, ki je neprenehoma v ljubezenskem aktu med seboj in vsemi ‘živimi’ in prisostvovati temu ljubljenju, v katerem še v takih grozotah uzre modrost življenja. Najhuje, kar se lahko zgodi ni to, da ne bi dosegla izpolnitve, ampak, da se zaradi strahu in lenobe na to pot sploh ne poda in nikoli zares ne priča temu ljubezenskemu aktu, ki se mu reče življenje. Vrti se v svetu izgovorov, strahu in omahovanja, misleč, da ima čas, ki nikoli ne pride in spregleda življenje v celoti.

Bojevnica današnjega časa vidi žalost uspavanosti, v kateri tiči večina ljudi, a za vsem tem vidi tudi lepoto brezhibnega načrta življenja. Čeprav ne razume, zakaj so grozote dovoljene, vseeno zaupa v življenje in radost tli v njej kot kompost nastal iz doživljanja žalosti. Žalost z zaupanjem naredi bojevnico ponižno in dostojanstveno obenem. Trpi ob videnju tolikih, še posebej bližnjih, ki iz udobja, bojazljivosti ali napuha ubirajo strašne načine za dosego svojega, vseeno pa radostno vstopi v nov dan in daje od sebe najboljše, kar premore in vse, kar ima, povsem vedoč, da za to ne bo prejela ne hvale, ne povračila.

Ljubezen ni narava bojevnice, radost ni njena lastnost, ona je vse to. Njena vsebina ni pogojena z zunanjimi dražljaji. Ona je usidrana v veliko razumevanje enosti, v katerem jo tudi najhujši zločin ne pripravi do samo-zatajitve. Ljubezen ni odnos, ljubezen je stanje Biti. Tako, vidimo, ni mogoče biti in ne ljubiti.


The path of a warrior is to say YES to an adventure in which she can fully express herself and experience it to the fullest. The warrior completely surrenders to this ‘pull’ and doesn’t let anything distract her from it. She remains a vigilant witness to this process, though she does not know how it will end and if it will succeed at all. But even this is no longer important, because the boldness of this path lies precisely in the fact that she does not work with the prospect of a reward, but out of the pure enthusiasm she feels by entering this path.

Therefore, the beginning of the journey without the prospect of a reward is a victory. She is drawn to this eternal dance of life, which is constantly in the act of love between itself and all the ‘living’… and to witness this love-making, in which she sees the wisdom of life even in horrors. The worst thing that can happen is not that she does not achieve fulfilment, but that because of fear and laziness she does not embark on this path at all and never really witnesses this act of love, which is called life. She revolves around a world of excuses, fear, and hesitation, thinking she has a time that never comes and overlooks life entirely.

The warrior of today sees the sadness of drowsiness in which most people lie, but behind all this she also sees the beauty of a flawless plan of life. Although she does not understand why horrors are allowed, she still trusts in life and the joy burns in her like compost created from experiencing grief. Grief with confidence makes a warrior humble and dignified at the same time. She suffers at the sight of so many, especially those close to her, who, out of comfort, timidity or conceit, take terrible ways to achieve their goal, yet she joyfully enter a new day and give the best of what she has and all she has, knowing full she will receive neither praise nor retribution.

Love is not the nature of a warrior, joy is not her quality, she is all that. Its content is not conditioned by external stimuli. She is anchored in a great understanding of oneness, in which even the worst crime does not prepare her for self-denial. Love is not a relationship, love is a state of Being. Thus, we see, it is impossible to be and not to love.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: