Primarno sodelovanje Primary participation

Zaraščanje puščave nečutenja Overgrowing the desert of insensibility

Ljudje skozi naravo, umetnost, glasbo, ples, poezijo, prozo in ljubljenje od nekdaj sodelujemo z večno skrivnostjo, ki ji rečemo življenje. Umetniki imajo občutek pripadnosti, so del ‘Velike skrivnosti’. Niso opazovalci, ki poskušajo zaslužiti vstopnico v svet življenja, ki pride po smrti. Skrivnost je v umetniku, teče skozenj, ga oživlja in navdihuje. Umetnik je skrivnost in skrivnost je umetnik, to je velika združitev, je prvobitno so-ustvarjanje. Zahodna kultura je povsem zanemarila moment duhovnega rojstva, v katerem se nekdo zave tega ‘naravnega sodelovanja z življenjem’. Umetnik postane mistik, kadar intuitivno povezanost s skrivnostjo ozavesti.

Ni večjega od tega. Ne naredimo si samo-uresničenja kot oddaljeno nemogočnost. Dovolj je le en trenutek doživetja enosti z življenjem, kadar ljubimo na primer, da imamo vse temelje za mistika. Doživeli smo popolno predajo, ki jo ne moremo spoznati na noben drug način. Zadnjih 500 let bredemo skozi ‘puščavo ne-sodelovanja’. Gazimo po območju dualnosti, ki je v neprestani bitki za nadvlado. Ločeni um gleda na svet kot jaz proti svetu, kot jaz in ti ali jaz proti tebi. Razcepljen med tem, kar ve in med tem, kar še ne ve in imenuje napaka, upravlja z življenjem. Trenutek, ki ga doživlja, samodejno razcepi na pol in iz njega naredi kastrat, mrtvo stvar brez duha. Tak um je avtor vseh vojn, rasizma, seksizma itd. Je trpeči um, ki ne more doseči globine.

Zdaj vstopamo v dimenzijo zavesti, ki ji rečemo prag, t.j. prostor med cono udobja in neznanim, kjer ne cepimo zaznave med tem, s čemer se že strinjamo in med tistim, česar še ne poznamo. Na tej točki se odločamo za zavest enosti in prekinjamo dolgo sušno obdobje nečutenja pripadnosti življenju. Naš um mora postati kontemplativen, mirujoč, potešen in meditativen, ki dovoljuje zavest enosti, da dela po nas. Postanimo torej umetniki, proniknimo v Skrivnost in postanimo skrivnostni tudi sami.


Through nature, art, music, dance, poetry, prose and love, people have always collaborated with the eternal secret we call life. Artists have a sense of belonging, they are part of the ‘Great Secret’. They are not observers trying to earn a ticket to the world of life that comes after death. The secret is in the artist, flowing through him, reviving and inspiring him. The artist is a mystery and the mystery is the artist, it is a great union, it is the original co-creation. Western culture has completely neglected the moment of spiritual birth in which one becomes aware of this ‘natural cooperation with life’. An artist becomes a mystic when he intuitively becomes aware of the connection with the mystery.

There is nothing bigger than that. We shouldn’t make self-realization as a distant impossibility. Just one moment of experiencing oneness with life is enough, when we love, for example, to have all the foundations for a mystic. We have experienced a complete surrender that we cannot know in any other way. For the last 500 years, we have been wandering through the ‘desert of non-cooperation’. We tread the zone of duality, which is in a constant battle for supremacy. A separate mind looks at the world like me against the world, like me and you or me against you. Split between what he knows and what he does not yet know and calls error, he manages life. The moment he’s experiencing, he automatically splits in half and makes a castrate out of it, a dead thing without a spirit. Such a mind is the author of all wars, racism, sexism, and so on. It is a suffering mind that cannot reach depth.

We now enter the dimension of consciousness, which we call the threshold, that is a space between the comfort zone and the unknown, where we do not inoculate perception between what we already agree with and between what we do not yet know. At this point, we opt for the consciousness of oneness and break a long dry period of insensitivity to belonging to life. Our mind must become contemplative, still, content, and meditative, allowing for the consciousness of oneness to work through us. So let us become artists, penetrate the Mystery and become mysterious ourselves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: