Pot mojih stvaritev 6/6–Molitev novorojene // The Path of My Creations 6/6-The Prayer of the Newborn

Dovolim, da se zruši moja razlaga sveta in moji pojmi o zdravosti in rešitvi. Dvom do sebe me odpre za novosti, za vse tisto, kar tisočletja nisem spustila vase zaradi zatopljenosti v svoj prav. Karkoli pomislim sama ali kdo drug, sem že neštetokrat pomislila in uresničila. Ničesar nimam, kar bi lahko imenovala noviteta, ali izvirnost, nekaj, česar še ne poznam.

Zato neham brskati po sebi in po drugih, neham poslušati sebe in druge… in začnem poslušati samo še Življenje. Prepoznam ga v vsem, kar se zgodi samo od sebe, brez mojega vmešavanja in v vse hočem privoliti, naj bo še tako skregano z menoj in z mojimi ambicijami. Hočem se odpovedati moji celotni zgodovini in dovoliti Življenju, da spet prevzame vajeti v svoje roke.


Življenje! Moj bog, moj dom, moj vir, moj cilj, moj navdih, moja ljubezen
in moja pot, prosim pozabi vsa tisočletja moje upornosti proti Tebi
in se spomni teh solz, ki zdaj kapljajo nate,
da bi izbrisale sledi mojega razdejanja.
Hočem Tebe, zdaj to vem. Prosim vodi me nazaj k Sebi.
Daj mi moči, da se zoperstavim lakoti, ki me razžira,
in ki je edino Ti moreš potešiti.

Zdaj vse to vem in upam na tvojo Dobroto, ki si mi jo zvesto izkazoval
vse moje zemeljske dni. Naredi z mano, kot Ti hočeš,
edino Ti zmoreš ljubiti ubogo revše, kakršna sem in jo preobraziti
v Svojo Čistost in Lepoto. V vsem Ti puščam proste roke.

Prosim, ne pozabi me v tej solzni dolini, ki sem jo imela za svojo slavo
in ne pozabi nobenega izmed mojih potomcev, ki so mi sledili po tej poti.
Hvala ti za neskončno potrpljenje, v katerem si mi puščal proste roke,
da sem se pokazala, kakšna v resnici sem
in sama sprevidela grdobijo svojega obnašanja.

Že zdaj se ti zahvalim za uresničitev te prošnje,
ki se ne želi ustaviti pri besedi,
temveč želi dejavno ljubiti in sprejeti vsak napor brez pritoževanja
in vsako muko brez iskanja krivca, ker vem, da za vsem stojiš Ti.


The Path of My Creations 6/6 – The Prayer of the Newborn


I allow my interpretation of the world and my notions of health and salvation to crumble. Self-doubt opens me up to novelty, to all that I have not let into myself for millennia because of being immersed in my own right. Whatever I or anyone else thinks, I have thought and realized countless times. I don’t have anything I could call novelty, or originality, something I don’t know yet.

So I stop looking at myself and others, I stop listening to myself and others… and I just start listening to Life. I recognize Him in everything that happens on its own, without my interference, and I want to consent to everything, even though it is contrary to me and my ambitions. I want to give up my entire history and allow Life to take the reins into its own hands again.


Life! My God, my home, my source, my goal, my inspiration, my love
and my path, please forget all the millennia of my rebellion against You
and remember these tears,which are now dripping on You
to erase the traces of my devastation.
I want You, now I know this. Please lead me back to You.
Give me the strength to resist the hunger that devours me,
and which only You can satisfy.

Now I know all this, and I hope for your Kindness,
which you have faithfully shown me all my earthly days.
Do with me as You will, only You can love the poor thing as I am
and transform it into Your Purity and Beauty.
I leave Your hands free in everything.

Please do not forget me in this valley of tears that I had for my glory
and do not forget any of my descendants who followed me along this path.
Thank you for the endless patience in which you left my hands free,
so I realized who I really am
and have seen for myself the ugliness of my behavior.

I already thank you for fulfilling this prayer,
which does not want to stop at the word,
but it wants to actively love and accept every effort without complaining
and every torment without finding the culprit,
because I know that You are behind everything.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: