Srce me boli // My heart aches

Srce me boli… ne zaradi zares dolge teme, ki ni videla sonca. Ne, moje srce se ne para ob pogledu na vsesplošno žalost, ki jo ljudje puščamo za seboj. To je rezultat kolektivne strahopetnosti in udobja, to vem…. in sprejemam. Zaupam, da bo Življenje poskrbelo za svoje krotke in jih potegnilo k Sebi, ko pride čas.

Boli me, kadar vidim čutečega človeka, ki čuti bedo teme in iz želje, da bi ‘rešil’ situacijo, druge nagovarja k nekakšnim rešitvenim potezam. To me zares boli, ker je to način, kako dobre duše padejo v temo, ki si ob novi žrtvi mane roke.

Ljubeče duše, začnite že vendar jokati pod ostanki dreves, izjočite svojo bolečino v tišini in intimi. Ne razgaljajte svoje bolečine temi! Molite k Življenju za Rešitev, ki jo edino On lahko prinese. Ne rešujte po svoje! Ne novačite! Ne sklepajte hudičevih pogodb! Dovolite ljudem njih same, naj bodo še tako zablodeli. Ne posegajte v svobodo drugih v imenu Dobrote (za katero se imate) in iz sebe ne delajte eko teroriste.

Gozdovi bodo spet sijali in otroci bodo spet dobili ‘krila’, toliko prej, kolikor prej boste nehali reševati po svoje. To morate verjeti! Življenje ima svoj načrt, poskrbite, da boste del tega Načrta. Zato, umolknite, molite in (za)upajte, Življenje dela!

Sijte in bodite sijajni, Marjeta Šumrada


My heart aches


My heart aches .. not because of a really long darkness that hasn’t seen the sun. No, my heart does not break at the sight of the general sadness that people leave behind. It’s the result of collective cowardice and comfort, I know that… and I accept it. I trust that Life will take care of its meek ones and draw them to Itself when the time comes.

It hurts me when I see a sensitive person who feels the misery of darkness and out of a desire to ‘solve’ the situation, he or she addresses others to some sort of rescue moves. It really hurts me because it’s the way good souls fall into darkness, which triumphs over a new victim.

Loving souls, start crying under the remains of the trees, cry out your pain in silence and intimacy. Don’t expose your pain to darkness! Pray to Life for the Salvation that only He can bring. Don’t follow your rescue plan! Don’t recruit! Don’t make devilish contracts! Allow people to fool themselves. Do not encroach on the freedom of others in the name of Goodness (for which you hold yourself) and do not make yourself an eco-terrorist.

The woods will shine again and the kids will get ‘wings’ back, so much the sooner if you stop rescuing by your agenda. You have to believe it! Life has a plan, make sure you are part of that Plan. So shut up, pray and trust, Life works!

Shine and be brilliant, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: