Bolečina prebujanja // The pain of awakening

»Nihče ne govori o temi in obupu, ki spremlja prebujenje, ali o žalosti. Ne samo žalovati življenje in iluzije varnosti in blaženosti, ki ste jih nekoč imeli, ampak spoznanje, da je skoraj vse, kar ste mislili, da ste nekoč vedeli… laž. Vaša prepričanja, ljudje, ki jim zaupate, načela, ki ste jih učili… vse laži. Razbijanje iluzij je redko prijetno doživetje. Z rastjo se pojavlja precejšnje nelagodje in proces žalovanja se tu ne ustavi.

S temi na novo odkritimi spoznanji se znova znajdete v žalosti. Žalujete za otroki, ki preveč dobro poznajo podedovani zlomljeni svet. Žalujete ob izgubi številnih odnosov z ljudmi, ki tega preprosto ne “razumejo”. Živite z občutkom osamljenosti; izobčenosti, zasmehovanosti in osramočenosti preprosto zaradi deljenja resnic tega sveta ne le s strani množice, ampak tudi od svoje družine in prijateljev. Občutek, da nimate več veliko skupnega z ljudmi, s katerimi ste obkroženi. Borite se za nadaljevanje plitkih pogovorov, ki nimajo vsebine s tistimi, ki še vedno spijo.

Tudi občutek odtujitve od zakonca, ker ne vidi tega, kar vidite vi. Nekateri celo obžalujejo izgubo svoje nevednosti, ker je nevednost blaženost, resničnost pa kruta. Prebujanje je lahko osamljena pot, saj ima pot resnice zelo malo popotnikov.


Ni ga mogoče premazati s sladkorjem, prebujanje v resničnost tega sveta je grobo. To vas bo vodilo skozi celotno paleto človeških čustev. Morali boste obvladati umetnost potapljanja po najtemnejših zajčjih luknjah, le da boste morali priti ven in še vedno delovati v vsakdanjem življenju, kar je spretnost, o kateri ljudje ne govorijo dovolj.

Vem, da se nekateri med vami spopadate z občutkom, da ste odklopljeni od družine in prijateljev, kot da obstajajo na povsem drugem svetu. Vedite, da niste sami. In ne samo, da niste sami, z vami stoji celo pleme bojevnikov. Ta skupnost je medicina in čeprav smo lahko ločeni po kilometrih, smo povezani; po namenu in po duhu “

Povzeto po // Taken from: KEN’S CORNER: Žalostni domoljub // The grieving Patriot


The pain of awakening


“No one talks about the darkness and desperation that accompanies awakening, or the grief. Not only grieving the life and illusions of safety and bliss you once had, but the realization that almost everything you thought you once knew… is a lie. The beliefs you’ve held, people you’ve trusted, principles you were taught… all lies. Shattering illusions is rarely an enjoyable experience. There is a considerable amount of discomfort that comes with growth and the grieving process doesn’t stop there.

With these newfound realisations, you then find yourself grieving all over again. Grieving for children, knowing all too well the broken world they are inheriting. Grieving the loss of many relationships with people who just don’t “get it”. Feeling alone; being ostracised, ridiculed, and shamed simply for sharing the truths of this world, not only by the masses, but for many, your very own family and friends too. Feeling like you no longer have much in common with the people you are surrounded by. Struggling with carrying on with shallow conversations that lack substance with those who are still fast asleep.

Even feeling disconnected from your spouse because they can’t see what you see. Some even grieve the loss of their ignorance- because ignorance is bliss, and reality is brutal. Awakening can be a lonely road because the path of truth has very few travelers, so you will often find yourself journeying alone.


There is no way to sugar coat it- Awakening to the realities of this world is rough. It will have you running through the entire gamut of human emotions. You will have to master the art of diving down the darkest of rabbit holes only to have to come out and still function in daily life, and that’s a skill people don’t talk enough about.

I know some of you are struggling with feeling disconnected from family and friends, it’s as though they exist in a whole other world. Please know you are not alone. And not only are you not alone, you have an entire tribe of warriors standing with you. This community is medicine, and although we may be separated by miles, we are connected; in purpose and in spirit”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: