Komentar na prispevek o zlagani pandemiji // Comment on a clip on pandemic fraud

FB prijatelj mi je poslal prispevek, ki me ni pustil mlačne: https://www.facebook.com/joze.smelc.5/posts/pfbid0BRsnsonNobzCrwEn6AgnL6A3HEgWCC29DyZT93xDPz4fGVebJRUETtcDEGbKVNt5l

Prosim, ostajajte strpni in glejte na vse to iz širše slike. Tem brezčutnim tiranom, ki jih mnogi žal še ne prepoznajo za to, kar so, gremo najbolj na roke, kadar se med seboj prepiramo. Naši spori so njihova hrana!!! Gledano iz jasne razdalje, brez čustvene vpletenosti, je vseeno, ali je pandemija resnična ali zrežirana. Nujna je!

Samo dejstvo, da se je zgodila in se še dogaja, govori o tem, da ima višja avtoriteta Življenja svoj dobrohoten načrt in poučevalno lekcijo za vse. Ni slučajno, kdo je moral preboleti ta ‘fake’ virus, ni slučajno, kdo je moral izgubili službo in ni slučajno, kdo je moral vase prejeti nepreverjeno gensko oporečno cepivo.

Polagam vam v tišino srca, če vam je mar za vas, za vaše otroke, za soljudi in planet, ne pozabite na Boga, ne pozabite na Življenje, ki ima vedno zadnjo besedo in vse, kar dovoli, da se zgodi, uporabi v svoje dobro. Nič ni zaman in nobene krivice ni! Tisti, ki je prebolel virus, se je očistil mnogo zlaganega v sebi in postal resničnejši. Kdor je izgubil službo, jo je zelo verjetno zato, ker je prerasel okolje in ga že čaka primernejša priložnost. In kdor je bil cepljen, ima Življenje tudi zanj rešitev, sicer tega ne bi dovolilo, še posebej otrokom, ki so tako storili po vzoru staršev. Življenje je neskončno ljubeče.

Verjemite v Življenjsko Inteligenco in Red, ki bo dovolila ravno toliko grdobij, da nas prepriča o tem, kdo nam vlada, komu služimo, da se lahko prebudimo in jih še pravočasno preprečila, preden bi se razbohotila v nepremagljivo strašnost. Ostajajte strpni, ne sodite, ne blatite nikogar, ne jezite se in ne hranite teh jedcev nizkih energij. To je velika osebna preobrazba, ki jo ne bodo zmogli vsi, a vsi bodo vedeli, kako se lahko rešijo.

Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada


Comment on a clip on pandemic fraud


A FB friend sent me a post that didn’t leave me lukewarm:: https://www.facebook.com/joze.smelc.5/posts/pfbid0BRsnsonNobzCrwEn6AgnL6A3HEgWCC29DyZT93xDPz4fGVebJRUETtcDEGbKVNt5l

Please, stay patient and look at all this from the bigger picture. These insensitive tyrants, who unfortunately are, for many still, not yet recognized for what they are, are fed by our disputes with each other. Our disputes are their food!!! Seen from a clear distance, without emotional involvement, it doesn’t matter if the pandemic is real or staged. It is necessary.

The mere fact that it has happened and is still happening speaks to the fact that the higher authority of Life has its own benevolent plan and instructive lesson for all. It’s no coincidence who had to get over this ‘fake’ virus, it’s no coincidence who had to lose their job and it’s no coincidence who had to receive an untested genetically flawed vaccine.

I put these words in the silence of your heart, if you care about yourself, your children, your fellow human beings, and the planet, do not forget God, do not forget Life, which always has the last word, and use everything that allows it to happen in its own good. Nothing is in vain and there is no injustice! He who has survived the virus has cleared up a lot of the lies within himself and become more real. Anyone who has lost their job is very likely because they have outgrown the environment and are already facing a more suitable opportunity. And whoever has been vaccinated, Life has a solution for him too, otherwise, it would not allow it, especially for children who have done so by following the example of their parents. Life is infinitely loving.

Believe in the Life Intelligence and its Order, which will allow just as many uglinesses to convince us of who rules us and whom we serve, so we can wake up and prevent them in time before it flares up into invincible terror. Stay patient, don’t judge, don’t slander anyone, don’t get angry, and don’t feed these low-energy eaters. It’s a big personal transformation that not everyone will be able to do, but everyone will know how to save oneself.

Shine and stay brilliant, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: