Samo-vladarstvo svobodnih 10/10 Self-rule of the free

Pot svobode s tem zapisom še ni končana. Zapisi so gradniki, ki bodo v oporo gorečim pri ustvarjanju podobe svobodnih, da jih požene kot puščico v uresničitev. Ponotranjenje je beseda, ki upodablja vrhunsko energijsko delo prebujenih duš. Energijske nitke, po katerih so svojo Merkabo razsipali v pasti tega sveta, zdaj z namero prisebljanja ohranjajo pri-sebi. Gre za čudovito Logiko Življenja, da energijo izgubljamo le, če jo dajemo v nekaj zunaj nas, sicer naravno ostaja v svoji legi, v srčnem središču.

Dokler svojo svetlobo prelivate v nekaj zunaj sebe; v stvari, druge ljudi, sisteme, v znanje časa in prostora, ki nima trajne vrednosti…, izgubljate moč in ste zares odvisni, potrebni zunanjih vladarjev. Ko sprevidite energijsko logiko, ki stoji za prisebnostjo, varčujete z močjo, ki se zdaj naravno usmeri v večanje lastnih moči t.j. v širjenje zavesti, razumevanje sebe in aktiviranje naravnih danosti. Zdaj se povečana svetloba, aktivirana Merkaba, naravno sinhronizira z Virom, ki vam daje Življenje in Vednost, s tem pa vladarstvo nad seboj. Nihče drug ne more vedeti za vas, kaj vam koristi ali škodi na poti približevanja Viru kot vaša Merkaba v jeziku intuicije in notranjega vedenja.

Zdaj razumete navidezno strašnost svobode, dokler jo gledate kot jetnik tuje misli, ki vam prigovarja, da ste nemočne žrtve prepuščene naključju in potrebujete zunanjega ‘zaščitnika’. Obrnite to tezo na glavo in spoznajte, da ste Moč in s tem samodejno zavarovani in vodeni od Nje.

Tako svojo Merkabo, ki se je do sedaj držala stran od vas, znova privabite k sebi. Tako ste znova celi, celoviti, zaceljeni in vodeni od lastne sijajnosti, ki ne more drugače kot služiti Celoti. Od zdaj naprej ne potrebujete nobenega zakona, ki bi vas držal v mejah prikladnega, saj morete dajati le to, kar koristi Živim, ki Ste.

Dobrodošli med Živimi, Moč z vami, Marjeta Šumrada

 


Self-rule of the free 10/10

The journey to freedom is not over with this article. The articles are the building blocks that will support those who are passionate about creating the image of the free, to propel them like an arrow into realization. Internalization is a word that describes the ultimate energy work of awakened souls. The energy threads, by which they scattered their Merkaba in the traps of this world, are now kept with them with the intention of presence. It is a wonderful Logic of Life that we lose energy only if we give it to something outside of us, otherwise, it naturally remains in its position, in the heart center.

As long as you pour your light into something outside of you; in things, other people, systems, in the knowledge of time and space, which has no permanent value…, you are losing power and are really dependent, needing external rulers. When you understand the energy logic behind presence, you save energy, which now naturally directed towards increasing your own powers; in the expansion of consciousness, understanding of self and activation of natural gifts. Now the increased light, activated Merkaba, naturally synchronizes with Source, giving you Life and Knowledge, and thus mastery over yourself. No one else can know for you what is good or bad for you on the path of getting closer to Source than your Merkaba in the language of intuition and inner behavior.

Now you understand the seeming horror of freedom, as long as you look upon it as a prisoner of an alien thought, which pleads with you that you are helpless victims left to chance and in need of an external ‘protector’. Turn this thesis upside down and realize that you are the Power and thus automatically secured and guided by It.

In this way, you attract your Merkaba, which until now has stayed away from you, to you again. So you are whole again, complete, healed, and guided by your own dazzling brilliance, which cannot but serve the Whole. From now on you don’t need any law to keep you within the bounds of what is appropriate, because you can only give that which benefits the Living, that You Are.

Welcome to the Living, Power with you, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: