Romantična svoboda 1/10 Romantic freedom

Od svojih zgodnjih 20-ih se že poglabljam v to, kaj svoboda pravzaprav je. Tolteki so svojstven pogled, s katerim sem zrla vase in v svet, tolažili, hrabrili in osmisli, neredko pa povsem zmedli, med drugim z izjavo, da se tudi največji naguali spotijo ob poskusu pojasnitve, kaj svoboda je.

Kaj se je tukaj za matrati, je ugovarjalo v meni, svoboda je pač to, da delaš, kar hočeš. Seveda sem to naivnost hitro spustila, kakor hitro je kakšen moški z mano ‘počel, kar je hotel’ ali je kakšen kljubovalen na gozdnem odmiku ‘teroriziral druge, kolikor je hotel’. Tej definiciji svobode manjka temelj: obzirnost. Lahko počnem, kar hočem, dokler s tem ne ogrožam drugega živega bitja. Svoboda je to, kar je le, kadar je vzajemna, sicer postane tiranija. Privoščite si malo poglobitve, morda vas bolj izčiščeno razumevanje svobode spomni, kdo ste.

Pojem svobode kot romantičnih nebes, v katerih sem s svojim sanjskim moškim v ljubečem ustvarjanju, v brezhibnem zdravju, mladosti in moči, z obiljem vsega dobrega… je resnična svoboda od hudega, slabega in bolnega… in njihov doseg v celoti leži v mojih rokah. Nerodno je le, kadar sem osamljen primer svobodnega, ki se pri svojem obnašanju brzda v gonih, apetitih, kapricah in strasteh iz obzirnosti do drugih, ki se tega ne držijo. Potem sem kot prebujena Občutljivost, v resničnem peklu nasilne brezčutnosti.

Zvočni zapis kapljic o svobodi: Podkast Hostarka

Sledi:

2/10 Svoboda – Jaz in ti sva Eno

3/10 Volja – Vrlina svobode

4/10 Svoboda – Narobe svet

5/10 Svoboda – Lepota nedoločenosti

6/10 Skozi šivankino uho v svobodo

7/10 Širina svobode

8/10 Svoboda – Vaša duša ve

9/10 Svoboda – Energijska zaščita

10/10 Samo-vladarstvo svobodnih


Romantic freedom 1/10


Since my early 20s, I’ve been delving into what freedom really is. The Toltecs have comforted, encouraged, and made sense of my specific way at looking at myself and the world,, and quite often completely confused it, among other things with the statement that even the greatest naguals sweat when trying to explain what freedom is.

What is there to worry about, I objected, freedom is to do what you want. Of course, I quickly dropped this naivety, as soon as some man ‘did what he wanted with me or some defiant person on a forest retreat ‘terrorized others as much as he wanted. This definition of freedom lacks a foundation: consideration. I can do whatever I want as long as I don’t endanger another living being. Freedom is what it is only when it is mutual, otherwise, it becomes tyranny. Do a little digging, maybe a more refined understanding of freedom reminds you of who you are.

I understand freedom as romantic heaven where I am with my dream man in loving creation, in perfect health, youth, and strength, with an abundance of all good things. This is true freedom from the bad, the ugly, and the sick… and its reach lies entirely in my hands. It’s only awkward when I’m a lone example of a free person who restrains her behavior from urges, appetites, whims, and passions out of consideration for others who don’t adhere to them. Then I am like an awakened Sensibility, in a veritable hell of violent callousness.

Followed by:
Freedom – I and you are One (2/10)
Will – Virtue of Freedom (3/10)
Freedom – World up-side-down (4/10)
Freedom – The Beauty of Indeterminacy (5/10)
Through the needle’s eye to freedom (6/10)
Width of Freedom (7/10)
Freedom – Your Soul Knows (8/10)
Freedom – Energy protection (9/10)
The self-government of the Free (10/10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: