Vizionar – videc resničnosti A visionary – a seer of reality

Potreba po vizionarjih še nikoli ni bila tako velika. Vizionar je nekdo, ki vidi širše kot drugi. Če ne vidite ničesar novega in svežega, nobene navdihujoče poti svojega življenja, potem zapadete v betežno in brezupno preživljanje dragocenega časa. Kadar ne vidimo vsaj možnosti za razcvet človeške zavesti, ki bo hotela in upala spoštljivo in obzirno sobivati z vsemi oblikami življenja, s kakšno voljo zajadramo v nov dan?

Najhuje, kar si lahko podarimo, je gnev nad trenutnim stanjem in umor vseh možnosti za razcvet. Ravno to je tisto, kar družbena misel hoče od nas, da nas drži na duhovnem dnu, v katerem iz svojega nezadovoljstva ubijamo sebe in vse okoli nas. Idealen družbeni človek!

Vizionarsko videnje prepoznamo po tem, da ni v konfliktu z obstoječo resničnostjo. Ne prihaja npr. iz knjig, misli tehnoloških in političnih veljakov ali od drugih, z resničnostjo nepovezanih ljudi, ki s strašljivimi zrobotiziranimi napovedmi v resnici ustvarjajo ustrezno prestrašeno miselno osnovo, iz katere taka prihodnost lahko rase.

Imeti vizijo pomeni videti resničnost. Od nekdaj so bile za to bolj usposobljene ženske. Morda zato, ker so bile odrinjene iz ‘aktualnega’ dogajanja in so stvar lahko opazovale iz razdalje. Nekdo, ki je zaposlen z rivalstvom in osvajanjem ne more videti niti prsta pred nosom. Gotovo so šle vidke tem kratkovidcem v nos in stoletja so se trudili, da bi jih utišali ali pridobili na svojo stran. Vsak, ki čuti veliko zmoto, v katero nas je pahnila kratkovidnost rivalstva, je poklican k oživljanju z življenjem povezane vizije. Opremljen z jasnostjo videnja in neustrašnim pogledom, hodi korak novega človeka, ki ljubi sleherni obraz življenja.


The need for visionaries has never been so great. A visionary is someone who sees more broadly than others. If you see nothing new and fresh, no inspiring path of your life, then you fall into a tedious and hopeless spending of precious time. When we do not see at least the possibility of a flourishing of human consciousness, which will want and hope to coexist respectfully and considerately with all forms of life, with what will do we sail into a new day?

The worst we can give ourselves is anger over the current situation and the murder of all prospects for prosperity. This is exactly what social thought wants from us to keep us on the spiritual bottom, in which we kill ourselves and everyone around us out of our dissatisfaction. The ideal social man!

Visionary vision is recognized by the fact that it is not in conflict with the existing reality. It does not come e.g. from books, the thoughts of technological and political figures, or from other with the truth unrelated people who, with frightening robotic predictions, actually create a suitably frightened mental basis from which such a future can grow.

Having a vision means seeing reality. Women have always been better qualified for this. Perhaps because they were pushed away from ‘current’ happenings and were able to observe the thing from a distance. Someone busy with rivalry and conquest can’t see a finger in front of their nose. Surely seers went into the noses of these short-sighted people and for centuries they struggled to silence them or win them over to their side. Anyone who feels the great error into which the short-sightedness of rivalry has plunged us is called to revive a life-related vision. Equipped with clarity of vision and a fearless gaze, he walks the step of a new man who loves every face of life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: