Ženska – Mistična lepotica A Woman – Mystical beauty

Ženska je bolj duhovno kot telesno bitje. Izgubljena ženska, ki danes tava po zemlji, je naravna stopnja v njenem razvoju. Bila je utelešena lepotica, živa čuteča ženska, ki je razumela govorico duha in jo je moški občudoval in negoval. Prepričanje, da ima pri svoji celoviti lepoti zasluge, jo je pahnila v samo-všečnost. S svojimi čari je začela manipulirati, da bi dosegala povsem neživljenjske cilje, ki so koristili njeni ošabnosti. Prevaran moški je prepoznal njene zvijače, si jo iz strahu začel na silo podrejati in jo preganjati.

Njen padec je bil potreben, a skupaj z njo je padla tudi resnična ženstvenost, ki je človeški rod pahnila v mačistično materialno anarhijo vsesplošne plitkosti in nesmisla, v kateri se nahajamo zdaj. Kadar vidimo celotno sliko, potreba po iskanju krivca izgine, kar ostane je nauk in odgovornost za zdrave usmeritve nepovratne življenjske moči. Ženska ne potrebuje enakovrednosti z moškim v zunanjem svetu, temveč v tem, da dostojanstveno zaživi svojo ženstvenost in moškemu prepusti njegovo moškost, gospostvo nad materialno dimenzijo.

Sama naj neguje svoj mistični primat, svojo duhovno, v življenje ukoreninjeno ustvarjalnost, v katero moškega naravno vleče in brez katere moški postane duhovni kastrat in uničevalec življenja. Ponovno naj si nadene krilo, njene kretnje naj bodo spet ljubke in polne razumevanja, njen pogled naj pronika skozi stvari in poučuje o resničnosti čutenja, spet naj vabi k molku in lepoti prisotnega bivanja.


A woman is more of a spiritual than a physical being. The lost woman wandering the earth today is a natural stage in her development. She was an embodied beauty, a living sentimental woman who understood the language of the spirit and was admired and nurtured by men. The belief that she had credit for her overall beauty plunged her into self-liking. She began to manipulate her charms to achieve completely non-life goals that benefited her arrogance. The deceived man recognized her tricks, forcibly began to subdue her out of fear and persecute her.

Her fall was necessary, but with her also fell true femininity, which plunged the human race into the macho material anarchy of the universal shallowness and nonsense in which we find ourselves now. When we see the whole picture, the need to find the culprit disappears, what remains is the doctrine and responsibility for healthy orientations of irreversible life force. A woman does not need equality with a man in the outside world, but in living her femininity with dignity and leaving to the man his masculinity, dominion over the material dimension.

Let her nurture her mystical primacy, her spiritual, life-rooted creativity, in which she naturally draws a man and without which a man becomes a spiritual neuter and destroyer of life. Let her put on her skirt again, let her gestures be lovely and full of understanding again, let her gaze penetrate things and teach about the reality of feeling, let her again invite to the silence and beauty of the present being

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: