Moški – Ustvarjalec z občutkom za lepoto A Man – Creator with a sense of beauty

Moški je ustvarjalec z občutkom za lepoto, je praktično in iznajdljivo bitje. Potrudil bi se do zadnjih moči za nasmeh ženske. Ne potrebuje drugega kot to. Ženska lažje stoji sama kot moški. Moški potrebuje duhovno korenino, ki ga duševno hrani in osmišlja. Ženska, ki je pozabila svojo duhovno premoč in je ženstvenost vkalupila v izrojeno moškost ali prodala za ceneno ljubimkanje, je zatajila kot ženska in pustila na cedilu sebe in njega. Duhovno otopelo žensko moški ne more ceniti, lahko jo le izkoristi kot telo, za kakršnega se ženska ima.

Moškost in njegovo seksualno, ustvarjalno moč najbolj ohladi vzvišena in ukazovalna ženska. Moč, ki leži na današnji ženski, je neizmerna. Ona navdihuje moško ustvarjalnost. Celovita ženska je občutljiva ženska z izjemno tenkočutnostjo, ki jo zadovoljijo le vrhunske poteze ljubečega moškega. Moški postane pronicljiv izumitelj, da bi zadovoljil njen prefinjen okus. Kot je cvet potreben sonca, tako je moški potreben ženske spoštljive pozornosti.

Ženska je lahko osvojena, ne more pa biti lastninjena. Moški, ki to sprejme, bo negoval njeno sočnost, ki rase iz občutka prostovoljne vdanosti, ona pa ga bo navdihovala k dajanju, skozi katerega moški izkazuje svojo ljubezen. Naredil ji bo hiško iz živih materialov, ki bo dihala z njo, vrtiček, ki bo zrcalil njen naravni red, ji prinašal dobrine, ki zadovoljijo njej izbran okus po lepem. Tako pometemo s klumpom in cenenostjo, s trdoto in hladnostjo, ki zrcali nas same. Ostal bo le dotik budnih, ki za seboj puščajo cvetoče in čudovite sledi


A man is a creator with a sense of beauty, he is a practical and resourceful creature. He would do my best to make a woman smile. He needs nothing but that. A woman finds it easier to stand alone than a man. A man needs a spiritual root that nourishes and gives meaning to him. A woman who forgot her spiritual superiority and molded femininity into degenerate masculinity or sold it for cheap lovemaking, failed as a woman and let herself and him down. A man cannot appreciate a spiritually numb woman, he can only use her as the body for which a woman considers herself.

Masculinity and its sexual, creative power are most cooled by the sublime and commanding woman. The power that lies on today’s woman is immeasurable. She inspires male creativity! A holistic woman is a sensitive woman with extreme delicacy, satisfied only by the superior features of a loving man. The man becomes a shrewd inventor to satisfy her sophisticated taste. Just as a flower needs the sun, so a man needs a woman’s respectful attention.

A woman can be conquered, but she cannot be ‘privatized’. The man who accepts this will nurture her juiciness, which grows out of a sense of voluntary devotion. So she lovingly urges him to give and through giving man expresses his love. He will make her a house of breathing materials, a garden that will reflect her natural order, bring her goods that satisfy her chosen taste for beauty. So we sweep with clump and cheapness, with hardness and coldness that mirrors ourselves. All that will remain is the touch of the awake, who leave behind blossoming and beautiful traces.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: