Odpoved kot prag nove Zavesti (1/7) – Uravnilovka Življenja // Cancellation as the Threshold of New Consciousness (1/7) – Leveling Life

Vedno me je ganilo, kako Življenje rešuje samega sebe v večno ohranitev. Kadar se npr. v pragozdu preveč namnoži ena vrsta mravelj in začne ogrožati gozdno ravnovesje, se čez noč pojavijo trosi gliv, ki klijejo le v tej vrsti mravelj. Trosi v nekaj urah vzklijejo iz drobovja mravelj in jih od znotraj ‘pojedo’ do tiste mere, ko je obseg mravelj celoti spet koristen. Gledano ‘iz razdalje’ se ena oblika življenja preoblikuje v drugo, da življenje kot celota ohrani svoj Red.

Zakaj se ljudje tako bojimo smrti, s katero nam ‘grozi’ korona virus? Bojimo se ga zato, ker ga pravzaprav ni, ne moremo ga ‘obvladati’ na nam ustrezen način… na silo od zunaj in tako, da se nam ni treba spremeniti. Ta virus nima celic, nima metabolizma, ne prebavlja ničesar, ne diha, ne raste, se ne razmnožuje sam po sebi in se ne odziva na noben dražljaj. Kaj ni to znanstvena definicija mrtvega! Kar je ta zagonetni virus je informacija, ki jo ob stiku z živo celico prenese nanjo. Ko se le-ta množi, se informacija virusa množi z njo. Informacija… kako se dotikaš nje?

Vsakokrat znova me prevzame popolnost življenjske inteligence, ki jo na srečo človeška roka (ali pamet) ne more dotakniti, ne glede na to, kako globoko poseže vanj, kajti življenje je ‘informacija’… je zven, je frekvenca, je vibracija, ki ima v sebi vgrajen uravnalni mehanizem samo ohranitve…. z drugimi besedami: življenja ni mogoče ubiti! ‘Umre’ lahko samo to, kar je že v izhodišču ‘mrtvo’… če to kaj pove. Besedo mrtvo nadomestimo z ‘materialno’, težko in nizko vibracijo, ki je v obstoju zato, da nudi primemo okolje za utelešenje in razcvet zavesti. ‘Umre’ lahko torej le tisto, kar brez Zavesti ne more obstajati: telo mravlje, telo glive… nikakor pa ne umre Zavest. Vsaj ne v svetu narave, ki nima svoje volje. Kako pa je pri človeku?

Kaj se zgodi z zavestjo človeka, kadar se istoveti s svojo rečjo (telesom, družino, narodom, poklicem, človeškim znanjem, dosežki, zgodovino, imetjem…? Kadar se človek s svojo večno življenjsko silo izlije v začasen prostorsko-časovni vidik, zanj umre tudi Zavest ali morda točneje, sam sebi prekine dostop do Zavesti, ker se odloči za nekaj trenutnega in ne za trajnost! Življenje pa je tudi svoboda (beri ljubezen)! To mora dosledno spoštovati, saj bi drugače izgubilo Svojo neprekinjenost v trajanju. Človeku mora dovoljevati svobodno izbiro, četudi s tem ogroža samega Sebe.

Čas duha je tu! Virus, ki ga tako rekoč ni, lahko premagamo… recimo temu z dezinformacijo… torej z nepočetjem samih sebe! Tako, da se zaustavimo v istovetenju z minljivim in doumemo silovitost resnične moči osvobojenega človeškega bitja, ki kakor feniks prerojen poleti iz gomile lastnega pepela. Prenehati moramo polagati svoja življenja v roke stvarem, s človekom in njegovo pametjo na čelu! Ni ga cepiva na svetu, ki bi lahko premagal to okužbo človekovega prepričanja. Nobena maska, nobena izolacija, nobena stvarna zaščita nas ne reši pred njim, kajti virus je že v nas, v stvar ujeti misli, ki živi v trdnem prepričanju, da ga stvar lahko ubije (ali zdravi). Pomnimo… ni sveta stvari! S takim prepričanjem sami sebe postavimo v območje, kamor Življenje ne seže.

Sledi // Follows:

Odpoved kot prag nove zavesti (2/7) – Dekontaminacija okužbe // Cancellation as a threshold of new consciousness (2/7) – Decontamination of infection

Odpoved kot prag nove zavesti (3/7) – Učenje iz dogajanja // Cancellation as a Threshold of New Consciousness (3/7) – Learning from events

Odpoved kot prag nove zavesti (4/7) – Preobrazba identitete // Cancellation as a Threshold of New Consciousness (4/7) – Transformation of Identity

Odpoved kot prag nove zavesti (5/7) – Univerzalni internet // Cancellation as a Threshold of New Consciousness (5/7) – Universal Internet

Odpoved kot prag nove zavesti (6/7) – Premik zbirne točke zaznavanja  / Cancellation as a Threshold of New Consciousness (6/7) – Shifting the collection point of perception

Odpoved kot prag nove zavesti (7/7) – Frekvenca živih // Cancellation as a Threshold of New Consciousness (7/7) – Frequency of the Living


Cancellation as the Threshold of the New Consciousness (1/7) – Leveling Life


I have always been moved by how Life saves itself into eternal preservation. When e.g. in the jungle one species of ants multiplies too much and begins to threaten the forest balance, spores of fungi appear overnight, which germinate only in this species of ants. Spores germinate from the guts of ants within a few hours and ‘eat’ them from the inside to the extent that the volume of the ants is useful to the forest again. Looking ‘from a distance’, one form of life is transformed into another, so that life as a spiritual essence is preserved.

Why are people so afraid of the physical death that the corona virus ‘threatens’ us with? We fear it because it doesn’t actually exist, we can’t ‘master’ it in a way that suits us… by force from the outside and in a way that we don’t have to change. This virus has no cells, no metabolism, does not digest anything, does not breathe, does not grow, does not reproduce on its own and does not respond to any stimuli. Isn’t that the scientific definition of the dead! This enigmatic virus is the information, which transmits to a living cell upon contact with it. When it multiplies, the information of the virus multiplies with it. Information… how do you touch that?

Every time I am overwhelmed by the perfection of life intelligence, which fortunately the human hand (or mind) cannot touch, no matter how deeply it reaches into it, because life is ‘information’, which has a built-in regulating mechanism of self-preservation…. in other words: life cannot be killed! Only what is already ‘dead’ in the beginning can ‘die’, if that says anything. We replace the word dead with the ‘material’, heavy and low vibration that exists in order to offer a grasping environment for the embodiment and flourishing of consciousness. So only what cannot exist without Consciousness can die: the body of an ant, the body of a fungus, the body of a human… but Consciousness does not die at all. At least not in a world of nature that has no will of its own. What about in the world of humans?

What happens to man’s consciousness when he identifies with his thing (body, family, nation, profession, human knowledge, achievements, history, possessions etc. ?) When man, with his eternal life force, pours himself into a temporary space-time aspect, for him Consciousness also dies, or rather, he interrupts his access to Consciousness, because he willingly chooses something momentary and not permanence! But life is also freedom (read love)! It must allow man free choice, even if he thereby endangers himself.

The hour of the spirit is here! A virus that is virtually non-existent can be defeated… let’s say by disinformation… that is, by undoing ourrselfs! Stop identifying with the transient and realize the true power of a liberated human mind, so we can be, like a phoenix, reborn from a heap of our own ashes. We must stop putting our lives in the hands of things, with man and his mind at the forefront! There is no vaccine in the world that can defeat this infection of human belief. No mask, no isolation, no material protection saves us from it, for the virus is already within us: a trapped thought that lives in the firm belief that the thing can kill (or heal) him. Remember… there is no world of things! With such a belief, we place ourselves somewhere where Life does not reach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: