Odpoved kot prag nove zavesti (2/7) – Dekontaminacija okužbe // Cancellation as a threshold of new consciousness (2/7) – Decontamination of infection

Pri ponavljanju nečesa, kar smo se naučili v preteklosti, pri odzivanju iz spominov in v avtomatičnem reagiranju… se življenjska sila izgublja. Življenje je neponovljiva enkratnost, spontano odgovarjajoča iz svobode vseh možnosti. V ponavljanju smo ujeti v ‘mislim, kako mora biti’ in energijsko puščamo kot preluknjan balon. V vedno svežem odgovarjanju na življenjsko dogajanje izgube ni! Lahko dosežemo to energijsko ne-potratnost v vsakdanjem življenju in v vsakršni situaciji?

Gotovo lahko… pravzaprav je nuja za nekoga, ki hoče živeti. Kako padem v tok? Tako, da ničemur ne rečem: ‘To je prav ali narobe, to je dobro ali slabo’, ampak dogajanju pustim trajati do konca, da ga ne trgam iz konteksta celovitosti in ne sodim po trenutnem videzu… da imam občutenje, v katerem lahko dogajanje cveti samo od sebe in se konča kakor se mora, ne da bi se vanj vpletala s svojimi dejanji izhajajoč iz vedno pristranske sodbe o njem (moč nepočetja).


Potrebujemo novo kakovost uma… čistega kot pogled majhnega otroka, ki ne loči med jaz in ti… jasnega in prodornega kot pogled viševskega orla, ki mu ne uide noben premik. Potrebujemo novo občutljivost, ki si bo samoniklo na jasnem. Potrebujemo rojstvo nove zavesti… .

Ne vi ne jaz nismo ‘novorojenci’, onesnaženi smo od okoljskih vplivov… in samovoljnega onesnaženja. Kako premagam to ‘okužbo’? Okužen um je srčika človekovega problema! Starejši ko je nekdo, težje premaga okužbo. Ne zaradi starosti ali bolnosti, temveč zaradi dolgoletne uspavanosti, zaradi katere je bolan v prvi vrsti in mu ne dovoljuje miselnega preboja. Mladi (umi) imajo neprimerljivo boljše pogoje za ‘dekontaminacijo’.

Se nismo obnašali kot večni nedonošenci, prisesani na kolektivni um uničevanja? Odrasli um deluje iz inercije preteklega znanja in izkušenj… mladosten um deluje iz hipa v hip, učeč se spotoma. Mladosten um se z lahkoto ‘odpove’ preteklosti, saj je nima! To je odpoved brez truda in brez obeta po nagradi, je naravno stanje mladostnega uma! Odrasli um ve, kam ta pot pelje, lahko se ji odpove iz drugega razloga: iz uvida v stanje stvari… iz svobode torej, ki jo uvid prinese. Mladosten um nima sidrišča… nima točke, ki bi jo moral zagovarjati: mladosten um ve, da ne ve!

Če tega nismo sposobni, nikoli ne odkrijemo pomena nekontaminiranega uma. Dopustiti moramo zlom temeljev, na katerih stojimo in privoliti v popolno negotovost. Zato se ne bojmo izgubiti svoje staro ‘udobje’ (miselno ječo), temveč z zaupanjem novorojenega zajadrajmo v nove, še neznane pogoje bivanja.

Sledi // Follows:

Odpoved kot prag nove zavesti (3/7) – Učenje iz dogajanja// Failure as a Threshold of New Consciousness (3/7) – Learning from living


Cancellation as a threshold of new consciousness (2/7) – Decontamination of infection


By repeating something we have learned in the past, by responding from memories, and by reacting automatically… the life force is lost. Life is an unrepeatable uniqueness, spontaneously responding from the freedom of all possibilities. In repetition, we are trapped in ‘I think it should be’ and energetically evapurating like a punctured balloon. There is no loss in always fresh response to life’s events! Can we achieve this energetic non-wastefulness in everyday life and in any situation?

Surely we can… it’s necessity for all who want to actaully live. How do I fall into the flow? So I don’t say to anything, ‘That’s right or wrong, that’s good or bad’, but I let the action last until the end, not tearing it out of the context of wholeness and judging it by its current appearance… that I have a feeling in which the event can flourish on its own and end as it should, without my interferance, that always arise from the judgment about it (the power of inaction).

We need a new quality of mind… pure as the gaze of a small child who does not distinguish between me and you… clear and penetrating as the gaze of a mountain eagle, from which no detail escapes. We need a new sensitivity that will be intrinsicaly in the known.

Neither you nor I are ‘newborns’, we are polluted by environmental influences… and self-inflicted pollution. How do I overcome this ‘infection’? An infected mind is the heart of a man’s problem! The older someone is, the harder it is to beat the infection. Not because of age or illness, but because of years of drowsiness, which makes him sick in the first place and does not allow him a mental breakthrough. Young people (minds) have incomparably better conditions for ‘decontamination’.

Did we not behave like eternally premature babies, sucked into the collective mind of destruction? The adult mind works from the inertia of past knowledge and experience… the youthful mind works from moment to moment, learning along the way. The youthful mind easily ‘gives up’ the past because it does not have it! It is a renunciation without effort and without the prospect of a reward, it is a natural state of the youthful mind! The youthful mind has no anchor… it has no point to defend: the youthful mind knows it does not know!

If we are not capable of this, we’ll never discover the meaning of the uncontaminated mind. We must allow the foundations on which we stand to be broken and agree to complete uncertainty. Therefore, let us not be afraid of losing our old ‘comfort’ (mental dungeon), but let us sail into new, as yet unknown living conditions with the trustful confidence of the newborn.

One thought on “Odpoved kot prag nove zavesti (2/7) – Dekontaminacija okužbe // Cancellation as a threshold of new consciousness (2/7) – Decontamination of infection

Add yours

  1. ♥️⚘

    V pon., 8. jun. 2020 09:50 je oseba WordPress.com napisala:

    > Gozdna šola Hosta posted: ” Pri ponavljanju nečesa, kar smo se naučili v > preteklosti, pri odzivanju iz spominov in v avtomatičnem reagiranju… se > življenjska sila izgublja. Življenje je neponovljiva enkratnost, spontano > odgovarjajoča iz svobode vseh možnosti. V ponavljanju smo ” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: