Kaj pomeni biti človek? Revolucija človeškosti 2/8 What does it mean to be a human? The revolution of humanity 2/8

Danes živeči smo potomci zagovornikov in vzdrževalcev opičje meme in nisem daleč od resnice, če rečem, da je nastanek in razvoj mehanske znanosti koristen predvsem za to, da to memo razbije. Ni slučajno, da se je mehanska znanost pojavila hkrati s prevzemom Darwinove teze. Zaradi dolgotrajne, kronične okrnjenosti lastne presoje o resnični naravi človeka in življenja, potrebujemo mehanske nadomestke, da to naredijo namesto nas preko nekoga drugega. Ko z oči snamemo kopreno opičnosti, se nam zjasni dejstvo, da smo ljudje že od samega začetka polnokrvni ljudje z vsemi atributi, danostmi in zmožnostmi, kakršne imamo danes in da ne čas ne družbeni napredek nimata nič pri tem!!

Pravzaprav resneje, ko bredemo po človeški zgodovini, bolj kristalna slika človeških zmožnosti se nam razkriva… v vsakem času so nam pot človeškosti osvetljevali velikani duha. Iz res senčnih vzgibov nas v šolah raje učijo o Hitlerju, Stalinu, Aleksandru Velikemu, vojnah… ne pa o Jezusu, Gandiju, Krišnamurtiju, T.N.Hahnu in mnogih drugih osvobojencih izpod kulturnih mem… tudi sodobnih Moojiju, J.Dispenzi, G.Bradenu, M.Beckwithu, R.Spiri… . Ne samo, da nas je ‘napredek’ in razvoj tehnologije osiromašil v naših zmožnostih, v celoti jih je začel nadomeščati!


Staroselska kultura, ki jo je ‘človek napredka’ tako ognjevito iztrebljal, danes ponovno dobiva na veljavi. Vendar staroselska kultura tistih časov ne bo kultura današnjih časov. Lahko nam je v navdih, a kultura današnjega časa mora vznikniti iz trenutnega metafizičnega komposta. Pričamo fundamentalni revoluciji, kaj pomeni biti človek in človeški in nimamo primera človekove kulture, ki nam bi lahko bila vzor za položaj, v katerem se nahajamo.

Danes smo morda močneje in pogosteje izzvani v razumevanju človeškosti kot prej. Z pojavom ogrožajočega virusa smo se zelo na hitro preobrazili v bitja, ki imamo nadzor nad imunskim sistemom, čeprav nam je tisoče let prej vladala ‘tuja’ misel nemoči nad seboj. Nobena epidemija v zgodovini ni botrovala takemu kvantnemu preskoku človeškega razumevanja. Dolgo, dolgo smo vztrajali v prepričanju, da smo krhka bitja, na milost in nemilost vržena v surovost okolja, človeških konfliktov… in da potrebujemo nekaj zunanjega, da se počutimo varne, da lahko v polnosti zaživimo, ljubimo in presežemo napore preživetja.

Prej: Opičja mema 1 The monkey meme 1

Sledi: Snemanje človeškega kalupa 3 Get rid of human mold 3


Living today, we are the descendants of proponents and maintainers of the monkey meme, and I am not far from the truth when I say that the emergence and development of mechanical science is useful primarily for breaking that meme. It is no coincidence that mechanical science emerged at the same time as the adoption of Darwin’s thesis. Because of the long-lasting, chronic impairment of our own judgment of the true nature of man and life, we need mechanical substitutes to do it for us through someone else. When we remove the veil of ape from our eyes, the fact becomes clear to us that from the very beginning we humans have been full-blooded people with all the attributes, gifts and abilities we have today and that neither time nor social progress has anything to do with it !!

In fact, more seriously as we wander through human history, a more crystalline picture of human capabilities is revealed to us… at all times, the path of humanity has been illuminated by the giants of the spirit. From really shady motives, schools prefer to teach us about Hitler, Stalin, Alexander the Great, wars… rather than Jesus, Gandhi, Krishnamurti, TNHahn and many other liberators from cultural memes… also modern Mooji, J.Dispenza, G.Braden, M.Beckwithu, R.Spiri…. Not only has ‘progress’ and the development of technology impoverished us in our capabilities, it has begun to completely replace them!

The indigenous culture, so fiercely exterminated by the ‘man of progress’, is gaining ground again today. However, the indigenous culture of those times will not be the culture of today. It may inspire us, but the culture of today must emerge from the current metaphysical compost. We are witnessing a fundamental revolution of what it means to be human, and we do not have an example of human culture that could be a model for us for the situation in which we find ourselves.

Today, we may be more strongly and more often challenged in understanding humanity than before. With the advent of the threatening virus, we have very quickly transformed into beings who have control over the immune system, even though thousands of years we were ruled by a ‘foreign’ thought of powerlessness over ourselves. No epidemic in history has fostered such a quantum leap in human understanding. For a long, long time we persisted in the belief that we are fragile beings, thrown at the mercy of the environment, human conflicts… and that we need something external to feel safe, to be able to live, love and overcome the efforts of survival to the fullest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: