Kaj pomeni biti človek? Opičja mema 1/8 What does it mean to be human? Monkey meme 1/8

Znanost že nekaj časa ugotavlja, da ljudje nismo izšli iz opic. Čas je, da to kulturno memo prerastemo enkrat za vselej. Morda se na prvi pogled zdi nedolžna, a je botrovala celotnemu konstruktu človekove misli skoraj 200 let. Znanost danes ve, da se je človek ‘pojavil’ polno oblikovan, kakršen je še danes in da je telesna evolucija pravzaprav prilagoditev, ki sledi evoluciji zavesti! Poglejmo, kakšen ‘interes’ je moral stati za planetarno fatamorgano, da smo ljudje izšli iz opic.

Pozorno opazovanje preprostega uma bi moralo že v kali opraviti z njo. Iz vsakega semena zraste točno določena kal in v vseh tisočletjih nismo pričali eni sami preobrazbi bukve v hrast ali vrtnice v tulpo? Vse je eno in natanko tisto, kar je. Kako je mogoče, da se niso vse opice in vsa nižja razvita bitja preoblikovala v človeka, le nekatere od njih? Kako je mogoče, da smo 180 let po vseh šolah sveta naše mlade trpali v ta neživljenjski miselni okvir? Kaj mlademu umu s tem zares sporočamo?

Dajemo mu vedeti, da smo danes ‘boljši’, da smo z ‘mehansko znanostjo’ napredovali, naj pozabimo na znanje prednikov, da smo imenitnejši kot kdaj koli, da smo kup mesa, ki naključno evulira… in za vse se imamo zahvaliti ‘času’ in dražbenemu ‘napredku’. Zato se zavzemajmo zanj, izurimo se za poklice, ki ga ohranjajo, zagovarjajmo ga pred napadi nestrinjajočih se sil, izmislimo si organe, institucije, miselne programirnice (šole), službe, komisije, inšpektorje, vojsko, policijo, sodnijo in politiko, da ga vodi in nam narekuje vsak naš korak.

Narava neresnične meme je, da se z uresničitvijo razkrije v svojem bistvu. Danes je ‘opičja’ mema v razcvetu svoje uresničenosti in naravno ji sledi uvelost in propad. Dolgotrajnost preraščanja nečesa življenjsko tako ne-osnovanega, kar bi čist um preprosto ne mogel sprejeti, razkriva našo kronično okrnjenost neposredne presoje.

Prej: Predgovor Preface

Sledi: Revolucija človeškosti 2/8 The revolution of humanity 2/8


Science has been finding for some time that humans have not come out of monkeys. It is time to outgrow this cultural meme once and for all. It may seem innocent at first glance, but it has fostered the entire construct of human thought for nearly 200 years. Science today knows that man ‘appeared’ fully formed 200,000 years ago as he is today and that there is no bodily evolution! Let’s look at what ‘interest’ had to stand for the planetary mirage for us humans to emerge from the monkeys.

Careful observation of the simple mind should recognize it for what it really is. From each seed grows a specific pond, and in all the millennia have we not witnessed a single transformation of a beech into an oak or a rose into a tulip? Everything is one and exactly what it is. How is it possible that not all monkeys and all lower evolved creatures transformed into humans, only some of them? How is it possible that for 180 years we have put our young people into this non-life frame of mind in the schools all around of the world,? What are we really communicating to the young mind with this?

We let him know that we are ‘better’ today, that we have progressed with ‘mechanical science’, that we should forget the knowledge of our ancestors, that we are more exquisite than ever, that we are a pile of meat that randomly evolves… and for that we have thank to ‘time’ ‘social progress’. So let us stand up for it, train for the professions that preserve it, defend it from the attacks of dissenting forces, invent bodies, institutions, mindsets (schools), services, commissions, inspectors, the army, the police, the judiciary and politics to guides and dictates our every step.

The nature of the untrue meme is that by realization it is revealed in its essence. Today, the ‘monkey’ meme is in the heyday of its realization and is naturally followed by wilting and decay. The longevity of overgrowing something so life-unfounded that a pure mind simply could not accept reveals our chronic impairment of direct judgment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: