Kaj pomeni biti človek? Snemanje človeškega kalupa 3/8 What does it mean to be a human? get rid of human mold 3/8

S pojavom virusa se je pogojenost našega razmišljanja jasno izrisala. Živimo v prepričanju, da nas bo (človeška) rešitev v podobi obraznih mask, cepiv, razkužil, nanočipov… rešila pred njim. V vsakem času obstaja peščica ljudi, ki bi zaradi mnogih predhodnih zmot v razumevanju in načinu življenja, resnično potrebovala zunanjo podporo, a večina bi morala voditi glavnino človeške zavesti in se zanašati na zmožnosti in inteligenco življenja, vtkanega v človeški organizem. Stanje zavesti na zemlji je ravno nasprotno temu, zato je preboj te miselne zanke čudež posebne vrste.

Če hočemo torej sodelovati in prisostvovati rojstvu nove kulture človekovega bivanja in sodelovanja z življenjem, potem moramo svojo misel zasukati natanko za 180°. Če misliš, da si potomec opice, zdaj vzgoji trdno prepričanje, da si polnokrven otrok Življenja in se poglobi v ta pojem kot novorojenec, ki o življenju ničesar ne ve. Vse, kar ta hip misliš, da veš o sebi in življenju, spusti od sebe! Ne zanašaj se na svojo ali tujo misel. Če misliš, da je človeško bitje to, kar je pod kožo, si izgubil podobo človeka…. podoba vesolja, podoba narave, podoba okolja je podoba človeka! Če misliš, da lahko počneš, kar hočeš, brez ozira na vse, bo kultura novega človeka upoštevala vsakogar pri svojih potezah in osebnih odločitvah.


Kultura otrok življenja je že! Ne gre za izumljanje nove kulturne paradigme, ki je plod premišljevanja, ampak za prenehanje s tem početjem! Gre za odkritje človekove naravnosti, ki bi jo v zen vrtnarjenju lahko postavili ob bok ne-izklesanemu kamnu. Pol življenja preživimo v ‘tesarski’ delavnici, v kateri nas nekdo drug kleše v tako in drugačno obliko in postajamo posnetki nečesa drugega, da bi tako ukrojeni vzdrževali družbeni ‘napredek’, ki temelji na prepričanju – jaz sem imeniten, življenje je butasto. Je sploh mogoče odvreči ta človeški kalup, ta prisilni jopič, ta mehanski značaj in ponovno zacveteti v danih lepotah duha, ki jih človeška misel ni dotaknila? Sploh vemo, katere to so?

Prej Revolucija človeškosti 2 The revolution of humanity 2

Sledi Miselna entropija 4 Mental entropy 4


With the advent of the virus, the conditionality of our thinking was clearly delineated. We live in the belief that a (human) solution in the form of face masks, vaccines, disinfectants, nanochips… will save us from it. At any given time, there are a handful of people who, due to many previous errors in understanding and lifestyle, would really need outside support, but most would have to guide the bulk of human consciousness and rely on the abilities and intelligence of life woven into the human body. The state of consciousness on earth is the exact opposite, so the breakthrough of this thought loop is a miracle of a special kind.

So if we want to participate and witness the birth of a new culture of human existence and cooperation with life, then we must turn our thoughts exactly 180 °. If you think you are a descendant of a monkey, now cultivate the firm belief that you are a full-blooded child of Life and delve into this concept as a newborn who knows nothing about life. Everything you think you know about yourself and life at the moment, let go of yourself! Don’t rely on your own or someone else’s thought. If you think that a human being is what is under the skin, you have lost the image of a man…. the image of the universe, the image of nature, the image of the environment is the image of man! If you think you can do what you want, no matter what, the culture of the new man will take everyone into account in their moves and personal decisions.

The culture of the children of life is already! It is not about inventing a new cultural paradigm that is the fruit of reflection, but about stopping doing it! It is a discovery of human naturalness that could be placed next to an un-carved stone in Zen gardening. We spend half our lives in a ‘carpentry’ workshop, where someone else sculpts us in one form or another and become shots of something else in order to maintain a social ‘progress’ based on belief – I am great, life is stupid. Is it even possible to discard this human mold, this forced jacket, this mechanical character, and re-bloom in the given beauties of the spirit that have not been touched by human thought? Do we even know what they are?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: