Kaj pomeni biti človek? Miselna entropija 4/8 What it means to be a human? Mental entropy 4/8

Zdaj vemo, da se človek fizično ni spremenil niti za ped od kar je na zemlji. Znanstveniki genetiki to že nekaj časa dokazujejo z raziskavami DNK najstarejših najdenih ostankov ljudi, ki se v 200.000 letih ni spremenila. ‘Pojavili’ smo se kot taki, nismo se postopamo razvijali iz nižje razvitih oblik življenja! Opremljeni smo za vse mogoče preizkušnje, tudi za globalne epidemije, ne le, da jih preživimo, temveč da v njih prosperiramo in duhovno zorimo.

Izjemno zanimiva je že vsaj 10.000 let trajajoča jasnost Tolteških vidcev, katerih poslanstvo je bilo ohranjanje in prečiščevanje razumevanja zavesti, da je vsaka tehnološka iznajdba našla navdih v človeških zmožnostih, preden je postala zunanji predmet in podaljšek človekovih čutov. Kako le bi lahko iz-umili nekaj, kar nam ni dano že v samem začetku? Zamislite se nad pravkar povedanim! Vse to, kar delajo človeški izumi, lahko dela naše svetlobno zaznavno-čuteče telo mnogo bolje in neprimerljivo učinkoviteje. Ironija izumljanja zunanjih nadomestkov ‘človeškosti’ je v tem, da mi, skupaj z našimi telesi, izgubimo te moči kot mišice, ki jo dolgo ne uporabljamo.


Zavest se informira skozi svoje stvaritve. Vse, kar smo ljudje naredili, zrcali naše prirojene zmožnosti. Telefon zrcali našo zmožnost zaznave neodvisne od fizične prisotnosti. Radio zrcali naš zven, ki ga preko miselno-čustvene drže oddajamo v polje življenja, v katerem lovimo pač tisto, na kar smo naravnani. Električno-signalno omrežje zrcali naš živčni sistem, ki uravnava, regulira, komunicira in povezuje entitete. Socialni sistem, zakoni, navade, običaji, rituali in obredi, preko katerih se povezujemo… vse to zrcali um, ki je sistem notranjih in zunanjih povezav na najvišji možni ravni občutljivosti. Vsak iz-um in vsak iz-mislek človeškega porekla je, žal, le boren posnetek življenja brez lastnega diha in duha, ki pa odbleskuje ta Originalen Sijaj Zavesti, ki jih je ustvarila.

Prej Snemanje človeškega kalupa 3 Get rid of human mold 3

Sledi Ponižnost velikih 5 The humility of greateness 5


We now know that man has not physically changed even a ped since he is on earth. Genetic scientists have been proving this for some time by researching the DNA of the oldest human remains found, which has not changed in 200,000 years. We ‘emerged’ as such, we did not gradually evolve from lower-developed life forms! We are equipped for all possible trials, including global epidemics, not only to survive them, but to prosper and mature spiritually in them.

Extremely interesting is the clarity of the Toltec seers for at least 10,000 years, whose mission was to preserve and purify the understanding of consciousness that every technological invention found inspiration in human capabilities before it became an external object and extension of human senses. How could we ‘invent’ something that was not given to us from the very beginning? Think about what has just been said! Everything that human inventions do can make our light-sensing body much better and incomparably more efficient. The irony of inventing external substitutes for ‘humanity’ is that we, along with our bodies, lose that power as a muscle that we don’t use for a long time.

Consciousness is informed through its creations. Everything we humans have done mirrors our innate abilities. The phone mirrors our ability to perceive independently of physical presence. The radio mirrors our sound, which we transmit through the mental-emotional attitude into the field of life, in which we hunt for exactly what we are focused on. The electrical signal network mirrors our nervous system, which regulates, communicates, and connects entities. The social system, laws, habits, customs, rituals and ceremonies through which we connect… all this mirrors the mind, which is a system of internal and external connections at the highest possible level of sensitivity. Everything we take from our minds, is unfortunately just a wretched image of life without its own breath and spirit, which, however, reflects this Original Shine of Consciousness that has created it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: