Kaj pomeni biti človek? Ponižnost velikih 5/8 What it means to be a human? The humility of greatness 5/8

Generacija mladih je danes strašljivo odvisna od zunanjih podaljškov in vse bolj ukoreninjena v prepričanju, da je mehko tkivo telesa šibkost, ki ga lahko ‘oplemenitijo’ z roboti, kemikalijami in čipi. Živimo na razpotju, na katerem se vsak zase odloča za tehnologijo človeka ali tehnologijo Življenja. Zaradi dolgotrajne otopelosti lastne zaznave in presoje smo potrebovali zunanje podaljške za odkrivanje lastnih zmožnosti in vzporedno z ‘razvojem’ tehnologe spoznavamo, da je telo najbolj sofisticiran ‘mehanizem’, kar jih je in da smo v razumevanju sebe in življenja spraskali komaj površje.

Naša znanstvena aroganca je posledica ozkosti razumevanja. Daje nam občutek imenitnosti in napredka, ker smo pokukali v makroskopska območja stvari, ki jih prosto oko ne vidi in ker smo se izpopolnili v obvladovanju in izdelovanju predmetov, neobčutljivo trgajoč jih iz matrice Življenja kot organe iz lastnega telesa. A bolj, ko bomo zrli v čudo Življenja in globje kot bomo proniknili v njegovo nedoumljivost, ponižnejši bomo postajali.


Ponižnost nas bo vrnila na pot pozorne prisotnosti in voljnega sodelovanja in nas odmaknila iz uma temelječe strategije preživljanja vsakdana, ki v nobenem segmentu ni povezana z vibracijo trenutnega dogajanja. Z življenjem nepovezana strategija se mora posluževati nasilja (beri naporov jaza), da samo sebe vtiskuje na platformo življenja, ker se naravno ne bi zgodila.

Šele, ko spustimo ‘svoj’ načrt za ‘naše’ življenje, postanemo voljni za Načrt Življenja in šele kot taki doumemo, da nimamo ‘svojih’ življenj. Je tvoj in moj um, ni pa mojega in tvojega Življenja… ne tako neodvisno nepovezanega kot mislimo in se obnašamo. Mene tiče prav vsak miselno-čustveni gib, ki se zgane v tebi in zame je pomembno, kaj delaš ti. Ne tako, da bi te hotela popravljati ali prikrojevati, da bi mi ustrezal, temveč tako, da s svojim zvenom krojiš okoljsko vzdušje, v katerem bivam, ga zaznavam in kasiram. Več ozkoglednosti in z življenjem nepovezanih odtenkov energij kot je v njej, težje mi je v njej bivati kot svobodnemu ustvarjalnemu bitju.

Prej Miselna entropija 4 mental entrophy 4

Sledi Moč ljubezni 6 The power of love 6


The generation of young people today is terribly dependent on external extensions and increasingly rooted in the belief that soft tissue of the body is a weakness that can be ‘enriched’ by robots, chemicals and chips. We live at a crossroads where everyone decides for themselves for the technology of man or for the technology of Life. Due to the long-term numbness of our own perception and judgment, we needed external extensions to discover our own abilities, and in parallel with the ‘development’ of technology, we realize that the body is the most sophisticated ‘mechanism’ and that we have barely scratched the surface in understanding ourselves and life.

Our scientific arrogance is the result of a narrowness of understanding. It gives us a sense of eminence and progress because we peek into macroscopic areas of things that the naked eye cannot see and because we have perfected in mastering objects, insensitively tearing them from the matrix of Life as organs from our own body. But the more we look at the miracle of Life and the deeper we dwelve into its incomprehensibility, the more humble we will become.

Humility will return us to the path of attentive presence and willing cooperation and take us away from the mind-based strategy of everyday life, which in no segment is related to the vibration of current events. A life-unrelated strategy must resort to violence (read the efforts of the self) to imprint itself on the platform of life because it would not happen naturally.

Only when we let go of ‘our’ plan for ‘our’ life do we become willing for the Life Plan and only as such do we realize that we do not have ‘our’ lives. It is your and my mind, but it is not my and your Life… not as independently unconnected as we think and behave. I am concerned about every mental-emotional movement that moves in you, and for me it is important what you do. Not by wanting to correct or tailor you to suit me, but by tailoring the environmental atmosphere in which I live, perceive and receive it. The more narrow-mindedness and life-unrelated shades of energies there are in it, the harder it is for me to live in it as a free creative being.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: