Kaj pomeni biti človek? Moč ljubezni 6/8 What it means to be a human? The power of love 6/8

Človeška energijska struktura je tako napredna tehnologija, da ji pod soncem ni enake in noben čip ji ne pride blizu ne zdaj ali ne čez 100 let. Bolj, ko se učimo upravljati s tem ‘operacijskim sistemom’ mehke tehnologije, manj zunanjih nadomestkov potrebujemo. Če se vam zdi, da potrebujete človeške nasvete in rešitve… zdravila, operacije, robote, naprave, računalnike, sisteme, korporacije… da vam olajšajo, zapolnijo, osmislijo, zabavajo in rešujejo življenje, jih le uporabljajte vedoč, da s tem obračate hrbet svoji zmožnosti biti svetlobno bitje pozornosti, ki bi lahko soustvarjala z bogovi.

Če pa sodite med tiste, ki se bolj kot gospodarji čutite sužnji človeških izmislekov in spoznavate, da glavnino omejene življenje energije porabite za njihovo pridobivanje, vzdrževanje in posodabljanje, potem boste stopili na ravno nasprotno pot od prvih in zajadrali v svet predaje, zaupanja in ljubezni. Začeli boste uresničevati darilo svobode in izbrali pot Življenja. Kadar ljubimo dovolj, da si damo, kar potrebujemo za oživitev svojskosti in dovolimo toku življenja, da steče skozi in po nas, takrat se uresničimo kot otroci Življenja in opičje oponašalsko tradicijo za vselej pustimo za seboj.


Človek je opičji oponašalec življenja. Nima lastnega vira moči, zato se priklaplja na življenjske vire v podobi stvari (nafta, veter, voda, les…), ne kapne pa mu, da je sam paradni konj Življenjske tehnologije in utripajoč zalogaj moči, ki je že ‘priklopljen’ na edini Vir, ki ga bo kdaj koli potreboval. Priznajmo to edino odvisnost od Življenja in se prenehajmo boriti z njim tako, da mu pred nos tiščimo svojo ‘slavo’, utrgano iz njegovih nedrij. Raje utihnimo, mu začnimo prisluškovati in z Njim sodelovati. Otresimo se plagiatorstva in morda sprevidimo, kako vse-prej-kot nedolžna je opičja mema, ki nam daje misliti, da smo z jekleno-betonsko mislijo naprednejši od prvih ljudi, ki so prisluškovali življenju iz zavetja orjaških dreves. 

Nismo! Žal poleg globoke izstradanosti svojskosti, tudi podpore orjaških dreves nimamo več. Ostanki nekaterih morda še živijo v beneških kanalih ali v kakem drugem predmetu, a nekdanja slava življenja na zemlji plapola le še v zadnjih plamenčkih. Če mislite, da imate čas za ta premik, vedite, da ga življenje v vas in na zemlji nima.  

Prej Ponižnost velikih 5/8 The humility of greatness 5

Sledi Elementarna hrana svojskosti 7/8 Elemental food of naturalness 7


The human energy structure is such an advanced technology that it is unmatched under the sun and no chip comes close to it now or in 100 years. The more we learn to manage this ‘soft system’ operating system ’, the less external replacements we need. If you feel you need human advice and solutions… medicines, surgeries, robots, devices, computers, systems, corporations… to make your life easier, fullfilled, entertained and safe, just use them knowing that you are turning your back on your given ability to be a light being of attention that could co-create with the gods.

However, if you are one of those who feel more like slaves to human inventions and realize that you spend most of your limited life energy on obtaining, maintaining and updating them, then you will take the exact opposite path and sail into a world of surrender, trust and love. . You will begin to realize the gift of freedom and choose the path of Life. When we love enough to give ourselves what we need to revive the naturalness and allow the flow of life to flow through and through us, then we realize ourselves as children of Life and leave the monkey imitation tradition behind forever.

Man is a monkey imitator of life. It does not have its own source of power, so it connects to life’s resources in the form of things (oil, wind, water, wood…), but it does not occur to him that he is the flagship of Life Technology and a flashing bite of power already ‘connected’ to the only Resource he will ever need. Let us acknowledge this only dependence on Life and stop fighting it by pressing our ‘glory’ torn from its bowels before its nose. We prefer to shut up, start listening to It and working with It. Let’s shake off plagiarism and perhaps we”ll see how all-so-so innocent is the monkey meme, which makes us think we are more advanced with steel-concrete thought than the first people who eavesdropped on life from the shelter of giant trees.

We aren’t! Unfortunately, in addition to the deep starvation of our naturalness, we also no longer have the support of giant trees. The remains of some may still live in the Venetian canals or in some other object, but the former glory of life on earth flutters only in the last flames. If you think you have time for this shift, know that life in you and on earth does not have it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: