Kaj pomeni biti človek? Prelomnica človeškosti – odločitev je tvoja 8/8 What it means to be a human? The turning point of humanity – it’s your decision 8/8

Vidimo, kako popoln red vlada življenju, ki vsakogar, ki mu je voljan prisluhniti, popelje s seboj na večno pustolovščino. Videti je, da ta Red v človeku preprosto ne pride do besede, ker se tako trudi uveljaviti sebe. To je naučena zapuščina opičje meme, ki ne prenese, da pri stvarjenju nima nič. Človek ni ne avtor ne lastnik ene travne bilke niti samega sebe… a je nosilec Modrosti stvarjenja.


Modrost nam je dosegljiva, ko se odpovemo v stvar ujetemu človeškemu znanju (Evan.: Blagor ubogim na duhu, kajti njih je Nebeško kraljestvo), zato je zgodba novega človeka ‘nega umikanja s poti Življenju’. Kolikor se ta nega zdi zapletena, se na koncu vse stke v točki notranje tišine, v kateri ‘jaz mislim, torej sem‘ umre in postanemo ‘nimam niti ene misli, zato vidim‘. Ta čudovita originalna človeškost nas dela izjemno mogočna bitja, po kateri sega vse živo. Kot nosilci Modrosti smo najbolj slasten energijski zalogaj, privlačen za energijske tatvine, ki imajo v matrici življenja vlogo spodbujevalcev Zavesti.


Kdorkoli že nam kaj vzame… življenje ali drug človek… je v energijski izmenjavi enako kot vrabčev let nad zorano zemljo, v katerem toliko in toliko deževnikov konča v želodcih mladičev. Sorodniki poginulih deževnikov si ne bodo začeli izmišljevati sistema povračila ‘škode’, ki jim ga je vrabec povzročil, zato ker deževnik nima ogroženega jaza in le živi Red življenja brez sodbe in upora. ‘Umor’ deževnika ne izvira iz osebnih koristi, zato vrabec ob tem dejanju ne more imeti krivde (niti zaslug). Človek… po drugi strani… ki jemlje iz jaza t.j. iz pohlepa, osebnih interesov, škodoželjnosti (ne zato npr. ker je lačen in ker prošnje niso zalegle) ali preprosto zaradi duhovne lenobe, iz katere ne sprevidi grdobije svojih dejanj, si je v istem trenutku odvzel življenje oz. nekaj njegove podpore in postal odgovoren (beri kriv) za svoj položaj. Morda je vzel premoženje v podobi hiše, denarja, položaja, celo otrok… a je v trenutku izvršitve dejanja izgubil podporo življenja, ki je po svoji naravi dajalna in vse-vključujoča in ne more podpirati jemanja in sebičnosti. 


Ne potrebujemo sistema za iskanje pravice, ker si vsak usodo s svojim obnašanjem in ravnanjem piše sam. Zakon je že spisan v energijski matrici življenja in v njem napake niso možne. Pustite druge pri miru, dajajte svobodo, če želite biti svobodni. Vsak naj dela, kar hoče!!! Morda se površno ali človeško gledano zdi, da so tatovi, barabe in diktatorski materialisti tu zmagovalci, ker imajo več stvari, časti, človeške hvale… a ne pozabite, da je življenje duhovna Moč, ki se z udejanjanjem neživljenjskih lastnosti izgublja. Verjemite, nihče zares noče izgubiti Življenja. Vse dokler se tako obnaša, to priča o njegovi miselni ujetosti, ki mu prišepetava iz svoje ločenosti, ogroženosti in najbolj praznine, ki jo skuša zapolniti s stvarmi in samo-prepričevanjem o lastni ‘veličini’. Bolj ko se ji prepušča, bolj je brez podpore življenja, bolj je bolan.


Dlje, ko smo na tem svetu, bolj občudujemo odpornost in trdoživost našega duhovno-energijskega organizma, koliko zlorab prenese, preden odpove in kako hitro se odzove na ljubeč in pozoren tretma. To je nova zgodba človeka, ki se hoče spoznati in se izživeti v svojih danostih. Da bi se lahko odločili, spoznajmo, kaj pomeni biti človek… kakšno čudo je utelešena zavest, ki jo človek pooseblja. Strategija spoznanja samega sebe je brezgrajno zalezovanje vsakega finega ali grobega giba, ki se zgane v ali zunaj nas v tem trenutku. Vidimo, da samo-spoznanje terja od nas neprekinjeno prisotnost v trenutnem dogajanju, kontemplativen um, ki je dojemljiv za namige življenja, razkrivajočih se prav zdaj in natrenirano pozornost, ki hoče prisostvovati fenomenu življenja in z njim sodelovati. Čas oponašalstva je minil. Rojeva se čas prvobitne ustvarjalnosti, pri kateri si ti Orodje in Umetnina obenem.


Vesela sem vas, ki ste se skupaj z mano prebili čez ta spis do točke, ki ji rečemo konec… a zdaj vas čaka resnična preizkušnja, da se goreče in neustavljivo vržete v odkrivanje tega, kaj Življenje od vas želi in pozabite na vse to, kar vi hočete od Njega. Spustite se na duhovna kolena s priznanjem, da ne veste, kaj je dobro za vas! Pomnite… od Življenja je vse, kar ni od vas… karkoli se zgodi brez vašega vmešavanja, prihaja od Življenja. Človekovo vmešavanje v Red življenja je boter krivde/samohvale in s tem njegovega propada.

Prej Elementarna hrana svojskosti 7/8 Elemental food of naturalness 7/8


We see how perfect order reigns in a life that takes anyone willing to listen to it on an eternal adventure. It seems that this Order simply does not come to the word in man because it is so trying to assert himself. It is the learned legacy of the monkey meme, which does not tolerate having nothing to do with creation. Man is neither the author nor the owner of a single herbaceous plant nor of himself… but he is the bearer of the Wisdom of creation.


Wisdom is attainable to us when we give up human knowledge trapped in the thing (Evan .: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven), so the story of the new man is a ‘careful withdrawal from the path of Life’. As complicated as this care seems, it all ends at the point of inner silence, in which ‘I think, therefore I am‘ die and become ’I have not a single thought, so I see’. This wonderful original humanity makes us extremely powerful beings, beyond whom all living things reach. As bearers of Wisdom, we are the most delicious energy bite, attractive to energy thefts, which play the role of stimulators of Consciousness in the matrix of life.


Whoever takes anything from us … life or another human being … is in energy exchange the same as a sparrow’s flight over plowed land, in which so many and so many earthworms end up in the stomachs of cubs. Relatives of dead earthworms will not begin to invent a system of compensation for the ‘damage’ caused to them by the sparrow, because the earthworm has no endangered self and only lives the Order of Life without judgment and rebellion. The ‘murder’ of the earthworm does not come from personal gain, so the sparrow cannot have any guilt (or merit) for this act.

The man … on the other hand … who takes from the self i.e. out of greed, personal interests, malice (not because, for example, he is hungry and because the pleading did not work) or simply because of spiritual laziness, from which he does not see the ugliness of his actions, he looses some of life support and became responsible (read guilty) for his act. He may have taken property in the form of a house, money, position, even a child … but at the moment of committing the act he lost the support of life that is inherently gifting and all-inclusive and cannot support taking and selfishness.


We do not need a system for seeking justice, because everyone writes their own destiny with their own behavior and actions. The law is already written in the energy matrix of life and mistakes are not possible in it. Leave others alone, give freedom if you want to be free. Let everyone do what they want !!! Superficially or humanly, thieves, bastards and dictatorial materialists may seem to be the winners here because they have more things, honor, human praise … but remember that life is a spiritual Power that is lost through the realization of non-life qualities. Believe me, no one really wants to lose a Life. As long as he still behaves lifelessly, this testifies to his mental captivity, which whispers to him from his separation, threat, and most often emptiness, which he tries to fill with things and self-belief in his own ‘greatness’. The more he indulges in it, the more lifeless he is, the more sick he is.


The longer we are in this world, the more we admire the resilience and perseverance of our spiritual-energetic organism, how much abuse it endures before it fails, and how quickly it responds to loving and attentive treatment. This is a new story of a man who wants to get to know himself and live out his gifts. To be able to decide, let’s realize what it means to be human … what a miracle the embodied consciousness that human personifies is. The strategy of self-realization is the boundless stalking of every fine or gross movement that moves within or outside of us in the moment. We see that self-knowledge requires of us a continual presence in current events, a contemplative mind that is receptive to the hints of life unfolding right now, and a trained attention that wants to witness and cooperate with the phenomenon of life. The time for imitation is over. The time of primordial creativity is born, in which you are the Tool and the Art at the same time.


I am glad that you have worked with me to break through this document to the point we call it the end … but now a real test awaits you to throw yourself ardently and unstoppably into discovering what Life wants from you and forget everything what you want from It. Get on your spiritual knees with the confession that you don’t know what’s good for you! Remember … from Life is everything that is not from you … whatever happens without your interference comes from Life. Man’s interference in the Order of Life is the godfather of guilt / self-praise and thus of his downfall.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: