2 Drobtinice iz gozdnega odmika – Točka pozornosti // A flash from the forest retreat – Point of attention

Ljudje imamo točko, ki ji Tolteški vidci rečejo zbirna točka (zaznavanja) in se pri vseh ljudeh, zaradi globalizacije še bolj, nahaja na približno istem mestu. Govori nam: sem glejte, to je pomembno. Sama jo raje imenujem točka pozornosti in mi govori o tem, kam se izlivam, v kaj se dajem in kaj negujem. Človeška kolektivna točka pozornosti je zbrana na osebnosti, na pridobivanju in ohranjanju človeškega kalupa… na tem torej, kaj jaz kot posameznica hočem, želim, potrebujem, zahtevam zase tekom življenja… negujem svoj mali obstoj za ceno izgube Vsega. Spoznam, da mi negovanje osebnosti (maske podružbljenja) ne prinaša izpolnitve, temveč me pušča zmedeno in prazno.


Naravno sem želela zapustiti to točko in postala ‘premaknjena’. Točka pozornosti pri otrocih je v neprestanem gibanju, urno pleše po svetlobnem telesu kot ptiček med vejami… v enem trenutku se zavzeto ukvarja z raziskovanjem nečesa otipljivega, v drugem premišljuje o smislu življenja, v tretjem živo sanja, v naslednjem intuitivno ustvarja itd… brez zunanjih indikatorjev, ki bi mu narekovala obnašanje… je samonikla in ni pribita na fiksno mesto, kakor pri odraslih in ni odvisna od verbalnih dogovorov človeške družbe. 


Gozdni odmik učinkovito rahlja usidranost te točke pozornosti, ki je za večino nas edini svet, ki ga poznamo. Nase in na življenje gledamo iz zornega kota naučenega, od zunaj pridobljenega… redko samoniklo kot novorojenci. Podobno kot smo se naučili gledanja skozi filter morale, etike in človeškega znanja, se naučimo tudi naravnega videnja… s hotenjem, ponavljanjem, treningi in zavzetostjo. Našo točko pozornosti moramo premakniti iz izlivanja v svet stvari v vlivanje v notranji svet moči.

Drobtinice iz gozdnega odmika // Flashes from the forest retreat :

1 Obredno obnašanje // Ritual behaviour

3 Ljubezen je v zraku // Love is in the air


Point of attention


We humans have a point, which the Toltec seers call a gathering point (of perception), that sits, due to globalization even more, in about the same place in all of us. It tells us: look here, this is important. I prefer to call it a point of attention, it tells me what I am putting myself into and what I am nurturing. The human collective point of attention is gathered on personality, on gaining and maintaining the human mold… that is on what I as an individual want, desire, need, demand for myself throughout life… therefore nurture my little existence at the cost of losing Everything. Thus, I realize that nurturing a personality (the societal mask) does not bring me fulfilment, but leaves me confuse and, empty.

Naturally, I wanted to leave that point and become ‘moved’. The point of attention in children is in constant movement, dancing agile all around the light body like a bird between branches… in one moment he is actively exploring something tangible, in another he thinks about the meaning of life, in the third he dreams vividly, in the next he intuitively creates, etc… without external indicators that would dictate his behavior… it is spontaneous and not nailed to a fixed place, as in adults, and does not depend on the verbal arrangements of human society. 

The forest retreat effectively loosens the anchorage of this point of attention, which for most of us is the only world we know. We look at ourselves and life from the point of view of what we have learned, from what we have learned from the outside … rarely spontaneously as newborns. Just as we have learned to look through the filter of morality, ethics, and human knowledge, we can also learn to see naturally … through will, repetition, training, and commitment. We need to shift our focus from pouring into the world of things into pouring into the inner world of power.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: