7 Drobtinice iz gozdnega odmika – Življenjsko vodstvo // Life guidance

Moja misel mi ne bo dovolila uzreti preproste veličine gozdne moči, ker to zanjo pomeni konec zapletenega tuhtanja in razpredanja in polemiziranja in klasificiranja… in predvsem trkanja po prsih. Doživetje gozdne moči tiho in neopazno pomete z vsemi mojimi pametarijami, ki sem jih privzela iz človeškega sveta in h katerimi sem se prezvesto in nepremišljeno zatekala iz strahu zase in za svoje. Kdor doživi gozdno moč skozi svoje telo, ta se zase nikdar več ne boji. Spoznanje, da sem otrok Življenja in vpeta v edino Zdravilo in Varstvo, ki bo kdajkoli smelo nositi ti imeni, me zdravi in varuje kot nič drugega.

Enajsti dan odmika in postenja je bil neizbrisno doživetje te jasnosti. Doumela sem, da je strah posledica ozkoglednosti, odrezanosti od Življenja… da potreba po nadzoru izhaja iz ne-sprejemanja dejstva, da nimam nobenega nadzora… razen tega, da sprejmem to dejstvo in se odločim za popolno predajo, namesto da hlinim nadzor in komandiram.


Moja pot navzdol se je začela v istem hipu, ko sem mladostno naivno sledila kulturni memi in ubila Življenje s tem, da sem sebe (in druge ljudi) postavila na prestol avtoritete, ki ji verjamem in sledim. Sem potomka nn-te generacije tako mislečih in že rojena v svet neživljenjskih izmislekov, v katerem kraljuje človek s svojo mehansko neobčutljivostjo, pri kateri Življenje nima nobene besede.

Ljudje hočemo tako misliti, da Življenje nima nobene besede. Resnici na ljubo je to res le za tistega, ki to misel sprejme, vendar jo On edini ima, ne glede na to, kako se trudimo misliti drugače. To je vrhunska Lepota združenja z življenjem in nenadomestljiva Tolažba, ki me drži v miru in zaupanju tudi v najhujših okoliščinah… Življenje ima vedno zadnjo besedo!


Te gotovosti ne morem na nikogar predati z govorjenjem, vsak jo lahko doživi le po lastnem hotenju skozi daljše tiho in samotno zadrževanje v gozdu, skozi katerega lahko začuti Veličino in Red življenja. To doživetje ga spravi na duhovna kolena, na točko, kateri resnično pripada v odnosu do Njega. Dovoli si sneti krono in se s tem na novo rodi za Življenje. Ponižnost do Življenja in popolna predaja temu, kar Življenje dela, sta znaka prebujenega duha.

Drobtinice iz gozdnega odmika // Flashes from the forest retreat:

6 Kaj hoče Življenje od mene? // What does Life want from me?

8 Post od sebe // Fast from yourself


A flash from a forest retreat – Life guidance


My thought will not allow me to see the simple magnitude of the power of the forest, because for the thought it means the end of the complex snorting and scattering and polemics and classification… and above all the knocking on it’s chest. The experience of the power of the forest is quietly and imperceptibly swept away by all my witticisms, which I have adopted from the human world, and to which I have resorted, presumptuously and recklessly, out of fear for myself and for my own. Whoever experiences the power of the forest through his body is never afraid for himself again. The realization that I am a child of Life and embedded in the only Medicine and Protection that will ever be allowed to bear these names, heals and protects me like nothing else.

The eleventh day of forest retreat and fasting was an indelible experience of this clarity. I realized that fear is the result of narrow-mindedness, of being cut off from Life… that the need for control stems from not accepting the fact that I have no control… other than accepting that fact and opting for complete surrender instead of pretending control and command.

My journey down began at the same moment I youthfully naively followed the cultural meme and killed Life by placing myself (and other people) on the throne of authority I believe and follow. I am a descendant of the nn’th generation of such thinkers and already born into a world of non-life fictions, in which man reigns with his mechanical insensitivity, in which Life has no word.

We humans want to think that Life has no words. Truth be told, this is true only for the one who accepts this thought, but He alone has it, no matter how hard we try to think differently. It is the supreme Beauty of association with life and the irreplaceable Consolation that keeps me in peace and trust even in the worst of circumstances… Life always has the last word!

I cannot convey this certainty to anyone by speaking, everyone can experience it only at their own will through a long quiet and solitary stay in the forest, through which they can feel the Greatness and Order of life. This experience brings him to his spiritual knees, to the point to which he truly belongs in relation to Him. Allow yourself to take off the crown and thus be born again for Life. Humility to Life and complete surrender to what Life does are signs of an awakened spirit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: