Občni zbor Društva Hosta // General Assembly of the Hosta Association

To soboto 20.2.2021 smo se nekateri člani Hoste zunaj ob ognju srečali na rednem letnem občnem zboru, katerega vsebino kratko povzemam. Občni zbor je javni, vendar tokrat, zaradi omejitve števila prisotnih, brez javnega vabila. Vse, ki vas naravno življenje kliče k uresničitvi, vabljeni k prebiranju naših tem in morda k pridružitvi in sodelovanju. Vesela sem bila skupne uglasitve, da nas povezuje potreba po dajanju, po sodelovanju pri pomenljivih projektih raje, kot iskanje osebnih koristi.


Kratka, a močna sezona

V letu 2020 smo imeli le dobre tri mesece za izpeljavo nekaterih vsebin. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po žrebu Hosti odobrilo dva Študijska krožka od treh prijavljenih, kar se je izkazalo kot odlično, saj smo še te dva zaključili z odobreno 14-dnevno zamudo. Vzdušje nekakšne voljnosti za priliv novega sem pri udeležencih bolj živo občutila kot kdajkoli. Tudi dva 10-dnevna gozdna odmika sta zrcalila podobno voljo po notranji preobrazbi.

Gozdni odmik za otroke smo imeli konec julija v Pomjanu nad Dragonjo in je pokazal, kako zelo otroci trpijo, kar kažejo z nasilnostjo, kljubovalnostjo, nadutostjo, nemirom, čustveno podhranjenostjo, prehransko in tehnološko zasvojenostjo in drugimi vedenjskimi motnjami in da imamo odgovornost preobraziti svoje obnašanje iz ljubezni do njih. Odmik za odrasle pa najavlja, da je čas za vse tisto, kar smo čutili, pa nismo upali.


Lokacija Hoste

Hosta potrebuje odmaknjeno gozdno lokacijo, ki bo nudila take pogoje, v katerih se lahko srečamo s seboj preko moči gozda, voda, živali in drugih elementov narave. Ljudje smo odtujeni od sebe enako kot smo odtujeni od narave. Zato se v Hosti bolj kot potiskanje naših ‘spretnosti’ in ‘znanj’ v ospredje, želimo prepustiti uku življenja, naprej v naravi, zatem v našem vsakdanu. Take in drugačne terapije in samopomoči, ki zahtevajo človeško znanje, želimo rabiti zelo premišljeno in skrajno pazljivo. Namesto tega si s pomočjo odmaknjenosti od našega vsakdana želimo ustvariti notranjo čistino, iz katere šele smemo in moremo vleči odgovorne poteze.

Zadrževanje v gozdu

Najboljši pogoji za prebuditev te občutljivosti niso predavanja v zaprti sobi in pri umetnih lučeh, niti na delavnicah, v katerih se pretežno govori, temveč v prenehanju tega. Staroselska modrost nas opominja in vodi, da je za prebuditev občutljivosti za življenje potrebno najmanj 9 zaporednih dni samote in tišine v globini gozda, v kateri ni nobene zvočne, vidne, čutne in miselne sledi o človekovi predhodnosti.

Pri nas ne najdemo take lokacije. Med prvo karanteno nas je za mesec dni negoval ta živi mir, ko so prenehali ropotati stroji tudi nad glavo. Vendar mora spet priti, trajen in zavestno izbran… in negovan skozi način življenja in ritem vsakdana.


Ljudje izbranega okusa – Ustvarjalci novih navad

Hosta želi dišati tako, da bo privabljala ljudi izbranih okusov za lepo, spoštljivo, obzirno in ljubeče… ter splošno koristno in še v tem le toliko, kolikor je najbolj nujno potrebno. Toliko prelepih navad in običajev smo nehali negovati in privzeli toliko nesmiselnih in nekoristnih, ki tudi nas vlečejo v svojo nesmiselnost. Katere nove navade bodo to, je na vsakem izmed nas, da skozi občutljivo občevanje z življenjem dopusti, da se uresničijo po njem. Pav tej prebuditvi smo pri našem delu najbolj naklonjeni.

Zrelostna preizkušnja na primer, ki so jo staroselci pri najstnikih neprekinjeno negovali skozi stoletja, je danes pozabljena. Ni pa mrtva! Kakšno škodo delamo mlademu duhu, ko za valeto in maturo preizkušamo le intelektualno pomnjenje, vedenjske kvalitete pa podrejamo temu cilju. Mladi potrebujejo čutiti zemljo in življenje na njej z največjo možno občutljivostjo in zavedanjem, preden odrasejo, sicer postanejo betežni oponašalci brez lastnih življenj. Poiskati moramo načine, da ta znanja oživimo povsem na novo, da dosežejo srca mladih in na življenje spet gledajo z jasnimi očmi, ki niso zasvojena z mamili in ‘privlačnostmi’ človeškega sveta.


Glavne usmeritve

Gozdni odmiki skozi vse leto: Spontani ali organizirani, individualni ali skupinski, za otroke in odrasle. Hosta želi gozdu ponovno vrniti njegovo mističnost in zdravilnost.

Nočitve: v kontekstu odmika za pomiritev, razjasnitev, ozdravitev… v zemljanki, v kamniti hiški, v hiški na drevesu, v lesenem ali platnenem šotoru, v jurti, na prostem (ob ognju), v jami, na seniku, na mreži v krošnji dreves, v viseči krogli, v stekleni kupoli, v piramidi idr.

Oživitev zrelostnih preizkušenj: za mlade do 12 let, za mladino od 13 do 18 let, za odrasle, kjer udeleženec občuti veličino življenja in preraste svoj mali jaz.

Brezplačna izobraževanja s študijskimi krožki v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in MIZŠ.

Izobraževanja za gozdarje in lastnike gozdov (v povezavi s pristojnimi službami): kjer gospodarski odnos do gozda zamenja srčnost in znanje o občutljivi dinamiki gozda.

Možnost začasnega in trajnega dela na posestvu Hoste.

Sodelovanje s šolami, vrtci, vrtnarijami, drevesnicami, ustvarjalnimi posamezniki in združbami, ki upajo živeti ljubezni in veselja.

Pridobivanje sredstev in donacij novo-nastalega gibanja ‘Humanity projects’, ki finančna sredstva prelivajo v podporo projektom človeštva po celem svetu, katerim skupna je nesebična pobuda delovanja v dobro ljudi, narave in življenja.

Vabilo K projektu vabljena javnost z vsakršno gesto, ki pomaga k uresničitvi projekta. info@solahosta.com

Prisotni: A. Čeh, N. Treven. M. Košar. A. Wabra. G. Zalar, M. Istenič, M. Šumrada (v duhu T. Bogovič, S. Ostrman, I. Somrak)


General Assembly of the Hosta Association


This Saturday, February 20, 2021, some members of Hosta met outside by the fire at the regular annual general assembly, the contents of which I will briefly summarize. The General Assembly is public, but this time, due to the limited number of attendees, without a public invitation. All of you who are called to life by natural life are invited to read our topics and perhaps to join and collaborate. I was happy that we are connected by the need to give, to participate in meaningful projects rather than to seek personal gain.


A short but strong season

In 2020, we only had a good three months to implement some of our content. After the draw, the Ministry of Education, Science and Sport approved two Study Circles out of three that we applied, which turned out to be excellent, as we completed these two with an approved 14-day delay. I felt the atmosphere of a kind of willingness to infuse something new in the participants more vividly than ever. The two 10-day forest retreats also mirrored a similar will to internal transformation.

We had a forest retreat for children at the end of July in Pomjan above Dragonja and it showed how much children suffer, which is shown by violence, defiance, arrogance, restlessness, emotional malnutrition, food and technological addiction and other behavioral disorders and that we have a responsibility to transform our behaviour out of love for them. The adult retreat, however, announces that it’s time for everything we felt, but didn’t dare.


Hosta Location

Hosta needs a remote forest location that will offer such conditions in which we can meet ourselves through the power of the forest, water, animals and other elements of nature. We humans are alienated from ourselves just as we are alienated from nature. Therefore, in Hosta, more than pushing our ‘skills’ and ‘knowledge’ to the forefront, we want to indulge learning from life directly, first in nature, then in our daily lives. We want to use such and other therapies and self-help, which require human knowledge, very carefully and with extreme caution. Instead, by moving away from our everyday lives, we want to create an inner purity from which we can draw responsible moves.

Staying in the woods

The best conditions for awakening this sensitivity are not lectures in a closed room and under artificial lights, nor in workshops in which spoken words are predominant way of learning, but in the cessation of this. Indigenous wisdom reminds us and guides us that awakening a sensitivity to life requires at least 9 consecutive days of solitude and silence in the depths of the forest, in which there is no sound, visual, sensory and mental trace of human precedence.

We do not find such a location here. During the first quarantine, we were nurtured for a month by this living peace, when the machines also stopped rumbling overhead. But it must come again, enduring and consciously chosen… and nurtured through the way and rhythm of everyday life.


People of selected taste – Creators of new habits

Hosta wants to smell in a way that will attract people of selected tastes for beauty, respectfulness, consideration and love… and generally useful, and in this only as much as is most urgently needed. We have stopped cultivating so many beautiful habits and customs and adopted so many meaningless and useless ones, which also draw us into their nonsense. What new habits this will be is up to each of us to allow ourselves to be realized through sensitive communication with life. We are most in favour of this awakening in our work.

The maturity test, for example, which has been nurtured by the natives for teenagers for centuries, is forgotten today. But not dead! What harm we do to the young spirit when we test only intellectual memory at the end of primary and secondary school, and subordinate behavioural qualities to this goal. Young people need to feel the earth and life on it with the greatest possible sensitivity and awareness before they grow up, otherwise they become miserable imitators without their own lives. We need to find ways to revive this knowledge completely anew, to reach the hearts of young people and let them look at life again with clear eyes that are not addicted to drugs and the ‘attractions’ of the human world.


Main directions

Forest retreats throughout the year: Spontaneous or organized, individual or group, for children and adults. Hosta’s main focus is to restore the forest for its mystique and healing properties.

Overnight stays: in the context of a retreat to calm down, clarify, heal… in a dugout, in a stone house, in a tree house, in a wooden or canvas tent, in a yurt, outdoors (by the fire), in a cave, in a hayloft, on a net in the canopy of trees, in a hanging ball, in a glass dome, in a pyramid, etc.

Revival of maturity trials: for young people up to 12 years old, for young people from 13 to 18 years old, for adults, where the participant feels the greatness of life and outgrows his little self.

Free education with study circles in cooperation with the Andragoški center Slovenije and MIZŠ.

Training for foresters and forest owners (in connection with the competent services): where the economic attitude towards the forest is replaced by heartiness and knowledge of the sensitive dynamics of the forest.

Possibility of temporary and permanent work on the Hosta estate.

Collaboration with schools, kindergartens, horticulture, nurseries, creative individuals and associations that dare to live their heart interests.

Obtaining funds and donations from the newly formed movement ‘Humanity projects’, which pour financial resources in support of projects of humanity around the world, which have in common a selfless initiative to work for the benefit of people, nature and life.

Invitation The public is invited to the project with any gesture that helps to realize the project. info@solahosta.com 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: