Dušam luči-Ostajajte v soju // To souls of light–Stay in the glow

Vsem, ki vas dogajanje na Zemlji stiska v kot, v jezo, v jalove poskuse navduševanja za dobro in resnično… ostajajte mirni, ostajajte v moči, ostajajte potrpežljivi, vztrajajte v svetem pogumu. Dobro je že zmagalo. Dobro je po naravi zmagovalno. Ne pustite se prevarati navidezni moči represivnega, omejevalnega, zatiralnega, ker so to lastnosti, ki jih Življenje ne podpira, zato nimajo obstoja drugje kot v navidezni resničnosti materialnega sveta. Ne obupujte, ostajajte v soju!


Ne upirajte se! Upor ni življenjski. Ostajajte svobodni in dovoljujte svobodo. Kadar ste uporni proti trenutnemu dogajanju, vas življenje ne more podpirati. Ubogajte vse, kar vam je naloženo, kot bi vam to naročil sam Bog. Ubogajte zaradi vaše krotkosti, ne zaradi strahu pred virusom, človekom ali kaznijo.

Spoštujte! Spoštujte dozorelost tistih, ki še ne vidijo luči. Dovoljujte ljudem njih same. Tako sebi dovoljujete sami sebe in tako vas Življenje dovoljuje v Sebi.

Ostajajte v Velikem razumevanju! Vsi smo en človek. Kar mislim, govorim in delam, mislim zase, govorim sebi in delam sebi. Zato budno pazimo, kakšen zven oddajamo mi in ne drugi.

Zaupajte! Zaupajte v inteligenco in red Življenja. Zaupajte temu, kar se dogaja in ne zaupajte temu, kar si mislite in govorite vi ali kdo drug.

Ostajajte potrpežljivi! Vedite, da ima vse svoj čas in ne obupujte, ker še ni tako kot si želite ali ker se vam zdi, da ne morete več. Upajte, vztrajajte v dobrem, ohranjajte dobro voljo in ljubite ta trenutek, v katerem STE. Prišel bo čas, ko vas bodo prosili, da spregovorite. Do takrat spoštujte raven zavesti drugega in molčite.


Bodite radodarni! Negujte občutje obilja dobrega, ki prihaja od vas. Bolj kot ste radodarni z dobrimi dejanji in dajanji, hitreje pride čas Miru in Obilja. Na vsako lepo ali nelepo gesto bližnjega ali tujega človeka do vas (četudi je plačan zanjo), se zahvalite z dejanjem in dajanjem, ne z denarjem, besedo, govorjenjem ali obljubami. Duše luči neprestano puščajo za seboj sledi luči… šopek cvetja, kadar ste povabljeni v goste, kanister piva nekomu, ki vam travo pokosi, čokolado bančni uslužbenki, ki vam uredi podaljšanje limita…, drobne pozornosti, s katerimi razveseljujete in živite hvaležnost, brez ene izrečene besede hvala.

Molčite! Ne razgaljajte svojih misli nikomur. Ne pridigajte, ne komentirajte, ne sodite, ne kritizirajte, ne jedikujte, ne zgražajte se, ne jezite se, ne poučujte, ne predavajte, ne pametujte, ne nanašajte svojih mnenj nase ali na drugega in ne sodelujte v lažnih igrah odločanja. Ne usmerjajte pozornosti na nič, kar nočete, da raste.

Molite! Zatekajte se v višave osvobojene misli vsako jutro in vsak večer in tudi vmes vsaj za kratek čas. Ostajajte mirni, pogumni in dostojanstveni v svetosti svojega srca. Negujte dušno hranjenje brez prekinitev in brez prestanka. Več miru kot je v vas, višje vibracije kličete k sebi in na Zemljo.


Ne iščite družbe! Ne silite med ljudi, kadar ni nujno. Kadar pa že morate, to naredite kot duša luči. Dovolite preobrazbo prijateljske scene, domačega vzdušja, prehranskih navad (jejte domače, lokalno in sveže, kolikor se da) vedenjskih navad in celotne energijske matrice. Za vsako ceno ostanite zdravi, neuporni, zadovoljni in v razumevanju, tako vas bo Življenje lahko pobralo, ko pride čas, ker boste zveneli v ubranosti z Njim.

Spoprijateljite se z drevesom! Dovolite si drevo za prijatelja, naj vas sam pokliče k sebi. Starejše, močnejše in večje kot je drevo, bolje je. Izpovejte mu svojo bolečino, izjočite se, nasmejte se ob njem, lezite podenj, zaspite pod njim ali na njem, stisnite se k njemu, pogovarjanje se z njim… nato mu prisluškujte. Poiščite ga v nekultivirani naravi, če se le da, vas bo pa tudi drevo mestnega parka (naj ima okoli sebe vsaj prgišče trave, da ste z nogami na zemlji) znal nahraniti, potolažiti, okrepiti, razbremeniti in sprostiti, še posebno v urah, ko človekova pozornost spi.


Energijsko se osamosvojite! Vzdržujte svojo dušno, telesno in psihično kondicijo SAMI! Ne udeležujte se skupinskih vadb, maserjev, trenerjev, gurujev, terapevtov, psihiatrov, če le lahko, v nasprotnem primeru pa delajte na čimprejšnji osamosvojitvi. Veliko stvari lahko najdete na spletu, veliko že znate in veste, zdaj je čas, da najdete svoj ritem diha in postanete samoniklica, ki se zanaša edino na Moč v sebi. Zjutraj molite, meditirajte, naredite energijske vaje, pojdite na kontemplativen sprehod, naravnajte se na mir, ljubezen in dajanje preden stopite med ljudi. Sredi dneva ponovite nekaj od tega in enako naredite zvečer. Preden zaspite, počistite iz sebe vse, kar vas moti pri ohranjanju notranjega miru.

Pojdite na daljše (gozdne, gorske, morske) odmike! Slednje in najpomembnejše je imeti željo in pogum za daljši odmik od samega sebe in vsakdanje rutine. Deluje le, če greste sami. Odmik nudi priložnost, da sebe in svoje življenje pogledate od daleč, da se zares vidite, če to le hočete. Če si nočete zazreti v obraz, potem si boste tudi odmik natrpali s početji in premišljevanji, ki vas od tega odmikajo. Raje vanj vpletite postenje od dnevne rutine, udobja stanovanja, govorjenja, premišljevanja, pritoževanja, prehranjevanja in vsega, kar čutite, da vas ovira pri negi notranjega miru in vzpostavljanju povezave s seboj, z naravo, z Življenjem in trenutnim dogajanjem. Ne bojte se samih sebe! Bojte se strahopetnosti, ki vas od tega odvrača.

Bodite v sijaju in bodite sijajni, Marjeta Šumrada


To souls of light – Stay in the glow


To all of you who are squeezed into the corner, into anger, into futile attempts to inspire others for the good and the real… stay calm, stay strong, stay patient, persevere in holy courage. Good has already won. Good naturaly tends to win. Do not be fooled by the apparent power of the repressive, the restrictive, the oppressive, because these are qualities that Life does not support, so they have no existence other than in the virtual reality of the material world. Don’t despair, stay in the glow!

Don’t resist! Rebellion is not Life’s virtue. How could life rebel itself? Stay free and allow freedom. When you are rebellious against the current happenings, life cannot support you. Obey all that is imposed on you, as God himself has commanded you to do. Obey for your meekness, not for fear of a virus, a man, or punishment.

Respect! Respect the maturity of those who do not yet see the light. Allow people to be themselves. This is how you allow yourself to be, and this is how Life allows you in Itself.

Stay in Great Understanding! We are all one man. What I think, say and do, I think for myself, speak to myself and do to myself. Therefore, we are vigilant about the vibration we emit and not others.

Trust! Trust in intelligence and the order of Life. Trust what is happening and don’t trust what you or anyone else is thinking and saying.

Stay patient! Know that everything has its time and don’t despair because it’s not yet the way you want it to be or because you feel like you can’t take it anymore. Hope, persevere in the good, maintain a good mood, and love that moment in which YOU ARE. There will come a time when you will be asked to speak up. Until then, respect the level of consciousness of the other and remain silent.


Be generous! Nurture a sense of the abundance of good that comes from you. The more generous you are with good deeds and giving, the faster the time of Peace and Abundance will come. For every nice or ugly gesture of a friend or stranger to you (even if he is paid for it), give thanks by deed and giving, not by money, word, speech, or promises. Souls of light constantly leave behind traces of light… a bouquet of flowers when you are invited as a guest, a can of beer to someone who mows your grass, chocolate to a bank clerk who arranges for your limit to be extended…, small attentions to cheer and live gratitude, without a single word of thanks.

Shut up! Don’t reveal your thoughts to anyone. Do not preach, do not comment, do not judge, do not criticize, do not resent, do not get angry, do not teach, do not lecture, do not be smart, do not refer your opinions to yourself or others, and do not participate in false decision-making games. Don’t focus on anything you don’t want to grow.

Pray! Take refuge in the heights of liberated thought every morning and every evening and also in between at least for a short time. Remain calm, courageous, and dignified in the holiness of your heart. Nurture soul feeding without interruption. The more peace there is in you, the higher vibrations you call to yourself and to Earth.

Don’t look for company! Don’t force yourself among people when it’s not necessary. But when you have to, do it as the soul of light. Allow a transformation of the friendly scene, home atmosphere, eating habits (eat homemade, local and fresh as much as possible) behavioral habits and the whole energy matrix. Stay healthy, resilient, content, and understanding at all costs, so Life will be able to pick you up when the time comes because you will sound in tune with It.


Make friends with the tree! Allow the tree to call you to be it’s friend. The older, stronger and bigger the tree, the better. Confess your pain to it, cry out, smile next to it, lie down under it, fall asleep under it or on it, squeeze close to it, talk to it… then listen to it. Find it in uncultivated nature, if at all possible, but the city park tree (let it have at least a handful of grass around to keep your feet on the ground) will be able to nourish, comfort, strengthen, relieve and relax you, especially in the hours when a human’s attention is asleep.

Be energetically independent! Maintain your mental, physical and spiritual condition ALONE! Do not attend group exercises, masseurs, coaches, gurus, therapists, psychiatrists if you can, otherwise work on gaining independence as soon as possible. You can find a lot of things online, you already know a lot, now is the time to find your own breathing rhythm and become a self-reliant person who relies solely on the Power within. In the morning, pray, meditate, do energy exercises, go for a contemplative walk, tune in to peace, love, and giving before you step among people. Repeat some of this in the middle of the day and do the same in the evening. Before you fall asleep, clear yourself of anything that bothers you in maintaining inner peace.

Go on longer (forest, mountain, sea) retreats! Last and most important is to have the desire and courage for a longer detachment from oneself and daily routine. It only works if you go alone. The retreat offers the opportunity to look at yourself and your life from afar, to really see yourself if you just want to. If you don’t want to look yourself in the face, then you will also be crammed with actions and thoughts that take you away from it. Rather, incorporate fasting into it from the daily routine, the comfort of living, talking, thinking, complaining, eating, and anything else you feel is hindering you from nurturing inner peace and connecting with yourself, nature, Life, and current events. Don’t be afraid of yourself! Be afraid of the cowardice that deters you from doing so.

Be in brilliance and be brilliant, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: