Oda drevesom // An ode to the trees

Ves čas, od kar smo ljudje na zemlji, obstajajo rodovi ljudi, ki so skrbno negovali svojo povezanost z drevesi. Veliko so vedeli o moči njihove zavesti in spomina, ki ga hranijo v svojem energijskem žaru. Ta je malo večji od velikosti drevesa s koreninami vred, zato ‘rije’ po zemlji globje kot človeški žar. Ta spomin nam je dosegljiv, kadar stojimo v soju drevesa v popolni in obvladovani notranji tišini. Drevesa so naravne spominske enote in še več, so ojačevalci naših naravnih zmožnosti kot so slutnje, intuitivnost in telepatija.

Drevesa, še posebej trpežne vrste, ki uspevajo v slabih pogojih kot so cedre in bori, so naravni čistilci negativnih energij. Energijska negativnost je nekaj, kar nasprotuje življenju in katere vir je lahko samo bitje svobodne volje, človek. Ta drevesna lastnost se mi zdi še posebej vredna občudovanja, saj je moralo biti že od vsega začetka predvideno, da se bo to zgodilo!


Foto Pintarest Viktorijanska hiša

V srditem izsekavanju gozdov, ne samo zaradi industrijskega in ekonomskega motiva, pač pa tudi zaradi vseh nas, ki ubogljivo uresničujemo neživljenjske gradbene in arhitekturne smernice in zabetoniramo sleherno ped svojega posestva, da bi se izognili delu, ki ga vzdrževanje živega prinaša, je prepoznati niti sil teme, ki se uresničujejo po nas. Ko bomo prepoznali svojo rešitev ravno v ohranitvi in negi odraslih orjaških dreves v svoji neposredni bližini in tam, kjer se veliko zadržujemo, takrat se bomo ljudje v senci mogočnih dreves spominjali svoje božanske dediščine in jo uresničevali skozi občutje Lepote.

Sijte in bodite sijajni, Marjeta Šumrada


An ode to the trees


All the time since we humans have been on Earth, there have been kind of people who have carefully nurtured their connection to trees. They knew a lot about their power of consciousness and the memory they keep in in their energy light. This one is a little bigger than the size of a tree with its roots, so it ‘words’ on the ground deeper than a human radiance. This memory is attainable to us when we stand in the light of a tree in complete and controlled inner silence. Trees are natural memory units and more, they amplify our natural abilities such as foreboding, intuition and telepathy.

Trees, especially hardy species that thrive in poor conditions such as cedars and pines, are natural purifiers of negative energies. This energetic negativity is something that opposes life and whose source can only be a being of free will, man. No other earthly being can emit negative energy. This tree property seems to me to be especially admirable, as it had to be foreseen from the very beginning for this to happen!


Victorian house

In the fierce deforestation, not only for industrial and economic motives, but also from individuals who obediently implement non-life building guidelines, concreting every inch of their property to avoid the work that maintenance of greenery brings, the impact of forces of darkness is recognizable and realized through us. When we recognize our solution precisely in the preservation and care of giant and adult trees in our immediate vicinity and where we linger a lot, then people in the shade of mighty trees will remember their divine heritage and realize it through a sense of Beauty.

Shine and be brilliant, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: