Kdo je Sonce? Največja fama // Who is the Sun?

Kdo izmed nas ne ve, kako turobni postanemo, kadar smo dalj časa brez Sonca? In kako blagodejen je njegov vpliv na naše počutje? Vsi to vemo. A koliko teh, ki to vedo, ne uporablja sončne kreme in očal, kadar gre na Sonce? Če je temu tako, ste se pustili prestrašiti… Življenje ne more nikomur škoditi.

To, da je Zemlja živo zavedajoče bitje, kot vse živo v vesolju, vedo že mnogi in to s svojim obnašanjem tudi izražajo. Morda tako, da se ljubeče dotikajo zemlje in ji izkazujejo hvaležnost za vse, kar nudi, ali morda v meditaciji svoje energijske nitke povežejo z zemljino prerodilno energijo. Enako je tudi Sonce živo zavedajoče bitje, pravzaprav kompleks visokih bitij, bogov ustvarjalcev. Sonce je sredstvo vesolja za komuniciranje in prenos informacij. Vsak delček svetlobe je zavedajoč in nabit z visoko vibracijo.

Kot vse živo, lepo in resnično, je tudi Sonce tarča negativnih sil, morda najbolj napadena. Fama o nevarnosti sonca se je pojavila v 70-ih z namenom, da prepreči njegov vpliv na naše gene in zavest takrat, še posebej pa v času sončevega vrhunca, v katerem se nahajamo zdaj, ko oddaja največjo fotonsko moč, da bi nas reprogramirala na višje bivanje. Zadnji poskus negativnih sil, da bi Soncu preprečili, da nas dvigne, je bilo posutje neba s kovinskim prahom, da odbije sončne žarke nazaj v vesolje. To so opravičili s pretvezo, da s tem zmanjšujejo Zemljino pregrevanje.

To je še zadnja čistka svetlih sil, preden nas razsvetlijo s svojo svetlobo. Še čisto mala časa imate, da si napolnite baterije, zato se sprostite, veliko se tišajte in nastavljajte sončnim žarkom v zavedanju, da vas Sonce zaznava in vpija vašo vibracijo in vaše ljubeče vzdihe kot spužva vodo, da se nasiči z vašimi molitvami in presije temo enkrat za vselej. 

Svobodni pod Soncem, Marjeta Šumrada


Who is the Sun? The greatest fame


Who among us does not know how gloomy we become when we are without the Sun for a long time? And how beneficial is its influence on our well-being? We all know that. But how many of those who know this don’t use Sun cream and glasses when they go out in the sun? If so, you have succumbed to dark forces that will do anything to distract you from your brilliance.

The fact that the Earth is a living, conscious being, like all living things in the universe, is already known by many and they also express this through their behavior. Perhaps by lovingly touching the earth and showing gratitude for all it has to offer, or perhaps in meditation connecting their energy threads with the earth’s rebirthing energy. In the same way, the Sun is a living conscious being, actually a complex of high beings, creator gods. The sun is the means of the universe for communication and transmission of information. Every particle of light is conscious and charged with high vibration.

Like everything alive, beautiful and real, the Sun is also the target of negative forces, perhaps the most attacked. The fame of the dangers of the sun appeared in the 70s with the aim of preventing its influence on our genes and consciousness then, and especially during the solar peak that we are in now, when it emits maximum photon power to reprogram us to higher stay.

The last attempt by the negative forces to prevent the Sun from lifting us up was to sprinkle the sky with metallic dust to reflect the sun’s rays back into space. They justified this with the pretext of reducing the Earth’s overheating.

This is the last purge of the light forces before they enlighten us with their light. You have very little time left to recharge your batteries, so relax, be very quiet, and tune in to the sun’s rays, knowing that the Sun senses you and absorbs your vibration and your loving sighs like a sponge, to saturate itself with your prayers and sift through the darkness once and for all. 

Free under the Sun, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: