Ni sreče v Življenju // There is no happiness in life

Okolje nedihajočih stvari nas vzgaja za otopelost, daje nam občutek naključnosti; bomo imeli dobro gensko osnovo ali ne, bomo imeli dobre starše ali ne, bomo rojeni tu ali tam, bodo naši otroci zdravi ali bolni, bomo vstopili v banko v času oboroženega ropa ali ne. V njem vlada naučeno prepričanje, da je vse odvisno od sreče in smo kot listje na milost in nemilost prepuščeni vetru Življenja. Vidite v tem roko temnih sil, ki nočejo, da bi imeli karkoli pri tem, kar se nam zgodi? Hočejo nas v popolni nemoči.

Pa vendar Življenje ni ruleta. V njem vlada absolutni zakon svobodne volje. Tudi preden smo sem prišli in tudi potem, ko bomo od tu odšli, smo svobodni in smo si izbrali, karkoli že imamo. Če še niste prižgali zelenega žarka ljubezni, s katerim odgovornost prevzamete v svoje roke, potem za vas izbira vaša osebna moč vse tisto, kar jo bodri k rasti.

V Življenju ali preživiš ali se vdaš. To ni odvisno od genov, volje drugega ali ‘naključij’, le od vašega duha in vaše osebne moči, ki privablja k sebi natanko tisto, kar potrebuje, da se dvigne nad trenuten nivo zavesti, se vedno bolj približuje Zakonu Enega in slednjič izbere služenje Ljubezni, ki smo.

Moč je v naših rokah, Marjeta Šumrada


There is no happiness in life


The environment of non-breathing things educates us about dullness, and gives us a sense of randomness; will we have a good genetic base or not, will we have good parents or not, will we be born here or there, will our children be healthy or ill, will we enter a bank during an armed robbery or not. In it there is a learned belief that everything depends on luck and like leaves, we are at the mercy of the wind of Life. Do you see in this the hand of dark forces that do not want you to have anything to do with what happens to us? They want us in complete helplessness.

However, Life is not roulette. It is governed by the absolute law of free will. Even before we came here and even after we leave here, we are free and we have chosen whatever we have. If you have not yet lit the green ray of love, with which you take responsibility into your own hands, then your personal power chooses for you everything that encourages it to grow.

In life, you either survive or surrender. It does not depend on genes, the will of another or ‘coincidences’, only on your spirit and your personal power, which attracts to itself exactly what it needs to rise above the current level of consciousness, move closer and closer to the Law of One, and the latter chooses service the Love, that we are.

The power is in our hands, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: