Sem pripravljen? Mol(č)im! // Am I ready?

Na kaj in kaj to sploh pomeni? Na razkritje, na Resnico o vseh in vsem. Ne morem vam servirati Resnice o vas ali o čemerkoli, ker jo, če niste pripravljeni, zavrnete, če pa jo, zaradi neizpodbitnih dokazov ne morete zavreči, vas šok lahko skuri. Pripravljenost najbolje ponazorim s primero. Recimo, da veslate po reki in ste si zadali načrt, da želite v tem dnevu priti do neke točke. Nekje sredi poti opazite, da vam kanu pušča. Nemudoma začnete veslati proti bregu in skozi perspektivo petih čutov besnite, ker vam je to pokvarilo načrte. Medtem, ko nosite preluknjan kanu proti svojemu vozilu, vam mimoidoči vzklikne, kakšna sreča, da ste šli iz vode. Kaj ne veste? Takoj za naslednjim ovinkom je nevaren slap. Očitno je en del vas to vedel in vas, zaradi neosvobojene intuitivnosti, z okvaro kanuja obvaroval pred nesrečo, morda smrtjo.

Če ste torej nekdo, ki besni zaradi tega, ker stvari ne tečejo tako kot si mislite, da bi morale, potem niste pripravljeni; vsak odklon od tega, kar si mislite, vas bo izvrgel iz območja življenjskih energij. Ko se skozi nego notranje tišine, z meditativnim umom začnete povezovati z višjim delom sebe, ki ima panoramski razgled, neujet v zaznavne organe materialnega sveta, potem ste ne le pripravljeni, ste tudi sproti vodeni in obveščeni o vsem, kar se dogaja in ne potrebujete nesreč, da vas obvarujejo pred vami samimi.

Tišajte se, vsaj tako redno kot jeste in tudi vmes v sebi molčite, ne komentirajte in ne sodite ničesar in nikogar. Kmalu boste izvedeli vse, kar vam je 2200 letna vesoljna karantena, v katero je bila zavita Zemlja, odvzela in to boste prenesli, ne da bi vas izvrglo iz kroga Življenja.

Veliko mol(č)ite torej! Vzdržujte svojo oljenko prižgano, naj sije iz vaše nebeške tihote, Marjeta Šumrada

Kako se pripravim ali kako se spomnim samega sebe .Feniks vstaja.


Am I ready? I am quiet, I pray!


For what and what does it even mean? For the revelation, or the Truth about everyone and everything. I cannot serve you the Truth about you or about anything, because if you are not ready you will reject it, and if you cannot reject it because of incontrovertible evidence, the shock may burn you.

I can best illustrate readiness with an example. Let’s say you’re paddling down a river and you’ve set a plan to get to a certain point that day. Somewhere in the middle of the journey, you notice that your canoe is leaking. You immediately start paddling towards the bank, raging through the perspective of your five senses that this has ruined your plans. As you carry the punctured canoe towards your vehicle, a passer-by exclaims how lucky you are to get out of the water. What don’t you know? Just after the next bend is a dangerous waterfall. Apparently, a part of you knew this and, due to unliberated intuitiveness, saved you from accident, possibly death, by malfunctioning the canoe.

So if you’re someone who rages because things aren’t going the way you think they should, then you’re not ready; any deviation from what you think will throw you out of the zone of life energies. When, through the cultivation of inner silence, with a meditative mind, you begin to connect with a higher part of yourself that has a panoramic view, not caught up in the perceptive of senses of the material world, then you are not only ready, you are also guided and informed about everything that is happening and you do not need accidents to protect you from yourselves.
Keep quiet, at least as regularly as you eat, and keep silent in between, don’t comment, and don’t judge anything or anyone. You will soon learn all that the 2,200 year cosmic quarantine in which the Earth has been wrapped has been taken from you and you will bear it without being thrown out of the circle of Life.

So pray a lot and be silent! Keep your flame burning, let it shine from your heavenly silence, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: