Sem kraljica svoje domene // I am the queen of my dominion

Ko dvigujete osebno vibracijo, preoblikujete molekularno strukturo svojega elementarnega telesa, ki je vse bolj poduhovljeno, manj snovno in vse bolj pripravljeno za bivanje na višji ravni. Kdor čuti klic Luči in se hoče dvigniti, pomaga v vsakdan vpeljati spodnje navade.

– Dvig ali vstopanje v lasten svet zahteva: namero, vajo in sklep: ‘Sem kraljica svoje domene. Hočem ljubezen in hočem zapustiti vse, kar me ovira pri dvigovanju. Trdno sklenem, da bom vestna, neustrašna in nepopustljiva pri vstopanju v lastne globočine. Hočem celoten nebeški dvor, da vstopi v moj prostor in me podpre pri mojem dvigovanju’. Pomembno je, da glasno izgovarjate svojo namero in telesu naročite, naj bo voljno pri sprejemanju informacij. Vsak naj najde svoje besede. V pomoč so meditacije Leane npr. ta Prepare yoursefl for upliftment.

– Prenehajte poslušati vsiljene informacije in detektivsko iščite izbrane vire informiranja, ki zvenijo z vami. Sem božanska jasnost.

– Naravnajte se na samo-presojo tega, kar doživljate in ne iščite potrdil in usmeritev zunaj sebe. Sem vladarka svoje domene.

– Tišajte se pogosto, kar se da, dokler v sebi popolnoma ne utihnete. Meditirajte, vizualizirajte v sebi luč ali sonce, urite se v zbranosti v notranji tišini kakor dolgo le morete. Nemo prisostvujte dogajanju zunaj sebe. Spoznajte, kako telo diha, kadar je globoko pomirjeno in vzdržujte ta dih, kjer se le da. Zgornja povezava vas vodi tudi do drugih urjenj, ki vas učijo stvariteljske umetnosti ali na PowerPasionFreedom. Sem božanska stvarnica.

– Molite! Bitja višjih vibracij vam ne morejo pomagati, če jih ne povabite v svoj prostor in jasno izrečete namero po ozdravitvi ali dvigu. Sem božansko zdrava.

– Vrtite se pred vsakim tihotenjem, dokler ne dosežete vsaj 3 x po 33 obratov v desno.

– Pijte veliko žive vode (če je nimate, jo pred zaužitjem blagoslovite).

– Bodite veliko v naravi vsak dan vsaj pol ure in ne uporabljajte zaščite pred soncem, le po pameti se mu nastavljajte čez dan, zjutraj in zvečer pa brez zadržkov. Sonce informira vaše gene in telo z višjo vibracijo in vas pripravlja na dvig. Kopajte se v živih vodah, naslanjajte se na stara drevesa ali živo skalo, goli legajte na tla, sončite genitalije.

– Vedite, da bivate na več ravneh hkrati in uporabljajte to raven za zlitje vseh višjih delov sebe tako, da to veste in to hočete.

– nenehno se zavedajte vibracije v sebi in v vseh stvareh.

Sem kraljica same sebe in hočem božanskega obilja v vseh stvareh zase in za vse ljudi, Marjeta Šumrada


I am the queen of my dominion


As you raise your personal vibration, you are reshaping the molecular structure of your elemental body, which is increasingly spiritualized, less material, and increasingly ready for higher level living. Anyone who feels the call of the Light and wants to rise, helps to introduce the following habits into everyday life.

– Ascending or entering your own world requires intention, practice, and decree: ‘I am the queen of my domain. I want love and I want to let go of everything that hinders my lifting. I firmly conclude that I will be conscientious, fearless and unyielding in entering my own depths. I want the whole court of heaven to enter my space and support me in my ascension’. It is important to say your intention out loud and instruct your body to be willing to accept the information. Everyone should find their own words. Leanne meditations are helpful, e.g. this one Prepare yourself for upliftment.
– Stop listening to forced information and search for selected sources of information that resonate with you. I am divine clarity.
– Adjust to self-assessment of what you are experiencing and do not look for confirmations and directions outside of yourself. I am the ruler of myself.
– Be quiet as often as possible until you are completely silent inside. Meditate, visualize the light or the sun within yourself, practice concentration in inner silence for as long as you can. Silently attend to what is happening outside of you. Become aware of how the body breathes when it is deeply relaxed and maintain that breath where possible. The link above also takes you to other tutorials that teach you the art of creation and also on PowerPassionFreedom. I am a divine creator.
– Pray! Higher vibrational beings cannot help you unless you invite them into your space and clearly state the intention for healing or upliftment. I am divinely healthy.
– Spin before each prayer or meditation until you get at least 3 x 33 turns to the right.
– Drink plenty of living water (if you don’t have it, bless it before drinking it).
– Spend a lot of time in nature every day for at least half an hour and don’t use sun protection, just be mindful when exposing to it during the day, in the morning and in the evening without hesitation. The sun informs your genes and body with a higher vibration and prepares you for upliftment. Bathe in living waters, lean against old trees or living rocks, lie naked on the ground, and sunbathe your genitals.
– Know that you reside on several levels at the same time and use this level to merge all the higher parts of yourself so that you know it and want it.
– be constantly aware of the vibration in yourself and in all things.

I am the queen of myself and I want divine abundance in all things for myself and for all people, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: