Kako lahko pomagam? // How can I help?

Že dolgo me muči ta tema, kar naprej me nanjo spominjajo ‘dobrohotni’ prispevki FB prijateljev in obnašanje soljudi. Vem, da se vas bo malo strinjalo s spodnjim zapisom, tudi sama sem potrebovala dolgo, da sem razumela, delala pa sem tako vseeno že takoj, ker sem zaupala viru tega napotka. Naj mi svetloba pomaga spisati tako, da boste razumeli.

Iz ‘čiste’ ljubezni do planeta, se borite proti soljudem, ki še niso ozavestili, da so eno z Zemljo. Iz ‘čiste’ ljubezni do otrok, se borite proti soljudem, ki še ne znajo udejanjiti ljubezni do bližnjega. Iz ‘čiste’ ljubezni do živali, se borite proti soljudem, ki jih še jedo ali grdo delajo z njimi. Iz čiste ljubezni do nečesa, kar menite, da je prav, napadate in terorizirate tiste, ki še niso tam, kjer ste vi (pa lastnem mnenju).


Notranja tišina rešuje

Nega notranje tišine je vse kar šteje! Sama vse bolj spoznavam to starodavno Tolteško modrost in modrost vzhoda, za katero vem že vsaj 30 let, a se mi je zdelo, da mi zadeve vsakdana in finančni pritiski ne dovolijo, da bi se resno potopila v lastne tišine. 

Morala sem dozoreti v sebi, da so se mi tudi zunaj ustvarili pogoji za popolno umiritev in potop v lastne globočine. Od tu je razgledišče na isto dogajanje zelo drugačno. Iz površnosti nemira se zdi, da delam dobro, kadar se postavim na stran otroka, ki ga npr. zanemarjajo ali še kako huje oškodujejo in obsojam tistega, ki to počne. Angažiram se v pisanje zapisov in hujskam k podobnemu ravnanju na socialnih omrežjih, v gostilnah, prijateljskih klepetih, da bi nabrala dovolj glasov, ki bi združno napadli obsojenca.

Vendar, če ste ponotranjeni in namesto, da zunaj sebe iščete razloge za izživitev nečesa, kar nosite sami, potem vidite, da ste tiran in prav nič ljubeči. Iz globine tišine vam postane jasno, kaj delate in uvid vas strezni podobno kot strela nad glavo. Zato vam odpor do rednega meditiranja, do redne nege notranje tišine, ki mora postati vaša kvaliteta med vsem, kar počnete, sporoča, da nočete ljubiti. Kdor ‘nima časa’, da bi negoval mir, iz katerega šele lahko rastejo ljubeče misli in dejanja, ta vesolju sporoča, nočem Življenja, nočem jasnosti, nočem ljubezni.


Bi radi podedovali Zemljo… zvenite torej ubrano z njo in zaupajte, da ima vsak svojega modreca v sebi, ki ga vodi na njemu lastna pota, tudi otroci. Ne primerjajte se in ne zahtevajte od nikogar vašega ritma rasti. Vem, težko je gledati, kako šibki trpijo, vendar ne veste, zakaj nekdo potrebuje take šole, ki si jih je izbral sam, preden se je utelesil. In ne poslušajte uma, ki vam prigovarja, da je to brezbrižnost. Kadar boste neposredno vpleteni v tak dogodek, vas bo mir ljubezni vodil k zdravem odgovoru za vse vpletene.

V vsem in v vseh zrite Boga in vaše bo nebeško kraljestvo, Marjeta Šumrada


How can I help?


I have been tormented by this topic for a long time, the ‘benevolent’ contributions of FB friends and the behavior of my fellow citizens keep reminding me of it. I know that few of you will agree with the note below, it took me a long time to understand it myself, but I did it anyway as soon as I found out because I trusted the source of this tip. Let the light help me to write so that you will understand.

Out of ‘pure’ love for the planet, you fight against fellow humans who have not yet realized that they are one with the Earth. Out of ‘pure’ love for children, you fight against fellow human beings who do not yet know how to practice love for their neighbor. Out of ‘pure’ love for animals, you fight against fellow humans who still eat them or do nasty things to them. Out of sheer love for something you believe is right, you attack and terrorize those who are not yet where you are (in your own opinion).


Inner silence saves

Nurturing inner silence is all that counts! I myself am getting to know more and more of this ancient Toltec wisdom and the wisdom of the East, which I have known for at least 30 years, but it seemed that everyday life and financial pressures did not allow me to seriously immerse myself in my own silence. 

I had to mature within myself so that conditions were created for me outside as well for complete calmness and a dive into my own depths. From here, the vantage point for the same event is very different. Out of the superficiality of my restlessness, I feel that I am doing well when I take the side of a child who, for example, is neglected or worse and I condemn the one who does this. I engage in writing articles and incite similar behavior on social networks, in pubs, in friendly chats, in order to gather enough votes to jointly attack the convict.

However, if you are internalized and instead of looking outside of yourself for reasons to live something that you carry yourself, then you see that you are a tyrant and not at all loving. From the depths of the silence, it becomes clear to you what you are doing… and the insight sobers you like a bolt of lightning overhead. Therefore, resistance to regular meditation, to regular care of inner silence, which must become your quality in everything you do, tells you that you do not want to love. Anyone who ‘doesn’t have time’ to nurture the peace from which loving thoughts and actions can grow is telling the universe, I don’t want Life, I don’t want clarity, I don’t want love.


Would you like to inherit the Earth… so sound in tune with it and trust that everyone has their own sage within them, who guides them on their own path, even children. Don’t compare yourself and don’t demand your growth rate from anyone. I know, it’s hard to watch the weak suffer, but you don’t know why someone needs such schools that he chooses for himself before incarnating. And don’t listen to the mind that tells you that this is indifference. When you are directly involved in such an event, the peace of love will guide you to a healthy response for all involved.

See God in everything and everyone and the kingdom of heaven will be yours, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: