Ravni bivanja in samo-nadzor // Levels of existence and self-control

V istem prostoru in času obstaja več ravni bivanja. Prva raven 1D najnižje gostote svetlobe pripada kamninam in mineralom. Druga raven 2D pripada rastlinam in živalim, drevesom. Na tretji ravni gostote svetlobe 3D smo bili ljudje od uničenja Atlantide in jo začeli zapuščati 2012 leta. Zanjo je značilna pretežno temna energija in malo svetlih, zato je svetlim dušam na Zemlji težko in so pogosto napadane, preganjane, umorjene. Hitrost uresničevanja misli je zelo počasna, zato se ustvarja navidezna odslikava, da nismo ustvarjalci svoje resničnosti.

Hitrost uresničenja misli in čustev na 4D ravni bivanja je precej hitrejša, v njej je razmerje med svetlimi in temnimi energijami izenačena. 4D je raven združevanja nasprotij, je raven prebujene ljubezni. V njej smo zadnjih 10 let in bili izpostavljeni intenzivnejšemu čiščenju lažnega od resničnega. Na 5D ravni je uresničevanje misli takojšnje, v njej vladajo pretežno sile svetlobe, to je raven združitve v Eno, v Kristusovo zavest. Tu vsi služijo celoti.


Kdor je sanjavec, to ve iz izkušnje sanjanja. V prostoru sanj, kot tudi v območju svetlobe, ni človeškega uma, zato se nemudoma pojavite tam, kjer si zaželite, ne da bi morali premikati telo. Peta raven je raven mojstrov samih-sebe. Kdor obvlada svoje misli, ta obvlada energijo. Zato so preizkušnje in miselna urjenja na 4D tako pomembna. To je najvišji smisel tiranije, ki jo doživljamo; ločuje zrna od plev. Zamislite si, da bi se hoteli maščevati nekomu za krivico, ki vam jo je storil. To često počnemo zdaj, ko nimamo Kristusove zavesti in pravico jemljemo v svoje roke ali jo damo v roke sistemu. Šele po letih nasilja, ki smo ga zadali, nas doletijo okvare telesa in izgube. Na 5D ravni vas vaša energija podeseterjeno doleti v istem trenutku, ko ste jo oddali v eter. Bi jo preživeli?

Zato vas znova in znova vabim k tihotenju, k obvladovanju lastnih energij, k popolni samokontroli tega, kar oddajate v eter (Priročnik Fenik vstaja). Brez notranje tišine ste brez nadzora, miselni nemir vozi vašo energijo v uničenje.

Ljubite, odpustite, dajajte, kar hočete prejeti močneje in še bolj goreče kot kdajkoli, Marjeta Šumrada


Levels of existence and self-control


There are several levels of existence in the same space and time. The first level 1D existence is the lowest density of light and belongs to rocks and minerals. The second level 2D belongs to plants and animals, trees. We humans have been at the third level 3D light density since the destruction of Atlantis and began to leave it in 2012. It is characterized by predominantly dark energy and little light, so it is difficult for light souls on Earth, they are often attacked, persecuted, and murdered. The speed of realization of thoughts is very slow, so a false image is created that we are not the creators of our reality.

The speed of realization of thoughts and emotions on the 4D level of being is much faster, in which the ratio between light and dark energies is equalized. 4D is the level of uniting opposites, it is the level of awakened love. We have been in it for the past 10 years and have been exposed to a more intensive cleaning between false and real. At the 5D level, the realization of thoughts is immediate, it is dominated by the forces of light, that is, the level of union into One, into Christ consciousness. Here, everyone serves the whole.


Anyone who is a dreamer knows this from the experience of dreaming. In the realm of dreams, as in the realm of light, there is no human mind, so you instantly appear wherever you desire without having to move your body. The fifth level is the level of master of ourselves. He who controls his thoughts, controls the energy. This is why 4D trials and mental exercises are so important. This is the highest sense of the tyranny we experience; it separates the wheat from the chaff.

Imagine that you wanted to take revenge on someone for the wrong they did to you. We often do this now, when we do not have the consciousness of Christ and take justice into our own hands or give it to the system. It is only years later that the violence we have inflicted upon us, catches up with us by bodily defects and losses. At the 5D level, your energy hits you sixfold at the same moment you put it out into the ether. Would you survive it?

That is why I invite you again and again to silence yourself, to master your own energies, to have complete self-control of what you put out into the ether. Without inner silence you are out of control, mental turmoil drives your energy to destruction.

Love, forgive, give what you want to receive stronger and more fervently than ever, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: