Ne bojim se ničesar, zato se spomnim sebe// I am not afraid of anything, so I remember myself

Moje telo hoče biti zdravo, moja duša hoče ljubiti. Če je tako, potem želim doživeti pozitivno Zemljino časovnico, na kateri je dvigovanje naravno, duhovno. Potem nočem tehnološke evolucije, v kateri bo tehnologija nadvladala organsko življenje in eventualno končala v popolnem uničenju organskega življenja. Želim ozdraveti v duhu in telesu, hočem odkrito resničnost Življenja, v kateri ni zlaganosti, sprenevedanja in mentalnega dlakocepljenja, zato me vesolje podpira na vse načine, da to dosežem.

Pripravljam se, postajam znova celovita in se ne menim za nič drugega. Tišam se tako temeljito, da se zlivam z vsem, kar sem. Sem vesela, radostna, prisotna. Molitve lahko spremenijo mnoge stvari, ne pa tudi prerokb vseh kultur sveta.

Naj vas prispevek Wilcocka in Goodeja vodi, tolaži in vliva moči, Marjeta Šumrada

THE COSMIC SECRET – Featuring David Wilcock and Corey Goode (FULL MOVIE) Rumble brez reklam

THE COSMIC SECRET – Featuring David Wilcock and Corey Goode (FULL MOVIE) Youtube z reklamami


I am not afraid of anything, so I remember myself


My body wants to be healthy, and my soul wants to love. If so, then I want to experience a positive Earth timeline where ascension is natural, spiritual. Then I don’t want a technological evolution in which technology will overpower organic life and eventually end in the complete destruction of organic life. I want to heal in mind and body, I want the open reality of Life, in which there is no lies, deception, and mental hair-splitting, so the universe supports me in every way to achieve this.

I am preparing, becoming whole again, and I don’t bother with anything else. I silence myself so thoroughly that I merge with all that I am. I am happy, joyful, and present. Prayers can change many things, but not the prophecies of all the cultures of the world.

May Wilcock and Goode’s contribution guide, comfort and empower you, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: