Sem na pravi poti // Am I on the right track?

Preden sem prišla sem, nisem bila pohlepna, poželjiva, pohotna, zaskrbljena, ambiciozna po ciljih, ki jih ponuja ta svet, nisem imela občutka za čas, nisem imeli premlevanj in tuhtanj, ni me grizlo nič od tega, kar sem že doživela. Ves moj fokus je bil na tem, kaj hočem doživeti. Nato vstopim v telo in na vse to pozabim.

Kadar opazim, da mislim in govorim o stvareh, ki so se že zgodila, kadar se zalotim, da me vrtinčijo skrbi in vozlajo zoprnosti, potem vem, da nisem pristna, da v tem ni moje naravnosti.

Prišel je čas, ko moram pristno ločiti od zlaganega s čutenjem, ne z branjem in poslušanjem tujih misli. Čutenje skozi središče srca je zame nezmotljiv vodnik po polju informacij. Samo, kadar sledim svojim hotenjem, sem na pravi poti. Hočem tole podeliti z vami, zato sledim temu hotenju in vem da sem v Toku. A kako bom poslušala srce, če me sistemske prisile vlečejo stran od srca? Samo ena pot je prava; vedno se odločim, da rada delam stvari, ki jih moram! Ne morem se jim izogniti, zato jih vzljubim kot del mojega urjenja in jih opravim graciozno in hvaležno in še bolj zavzeto ustvarjam svet brez njih.

Letam vedno višje in višje, Marjeta Šumrada


Am I on the right track?


Before I came here, I was not greedy, lustful, anxious, or ambitious about the goals that this world offers, I had no sense of time, I had no ruminations, and I was not gnawed by anything that I had already experienced. All my focus was on what I wanted to experience. Then I enter the body and forget all about it.

When I find myself thinking and talking about the past and things that have already happened, when I find myself swirling with worries and knots of disgust, then I know that I am not authentic, that there is no naturalness in me.

The time has come when I have to distinguish the genuine from the fake by feeling, not by reading and listening to other people’s thoughts. Feeling through the center of the heart is for me an infallible guide through the field of information. Only when I follow my desires, I am on the right path. I want to share this with you, so I follow this desire and know that I am in the Flow. But how will I listen to my heart, if the system forces pull me away from my heart? Only one way is right; I always choose to like doing the things I have to! I can’t avoid them, so I love them as part of my training and do them with grace and gratitude and I am even more committed to creating a world without them.

I fly higher and higher, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: