Moč pozornosti // The power of attention

V tajnih agencijah urijo svoje ljudi v mnogih energijskih spretnostih, ki jih danes osvaja vse več ljudi. Na primer osebo, ki ji sledijo in ne želijo biti opaženi, ne smejo pogledati v oči ali v hrbet. Vedo, kako močna je namera, ki prihaja iz našega kompleksa energij in je uperjena v drugo bitje. Še neizurjen človek zazna, če nekdo zre vanj, če pa zalezuješ mojstra samega sebe, pa si ne smeš privoščiti niti enega spodrsljaja pozornosti.

Peta ravan bivanja je območje mojstrov samih sebe, kjer je vse razkrito. Popolna sproščenost na tej ravni je možna, kadar imam popoln nadzor nad svojo mislijo in energijami, ki jih ustvarjam. Vsak avtomatizem me lahko drago stane; znova me vrže v območje teme. Ko sem enkrat v območju teme, pozabim, da sem ustvarjalka in mislim, da je krivo nekaj drugega za mojo nesrečo, ki ji ne poznam več imena. Pozabljenje lastne narave je res strašno, ker ne vem niti tega, da ne vem in lahko, pogosto s suverenostjo norca, uresničujem in zagovarjam tuje v meni.

Ne bojim se ničesar, zato se spomnim sama sebe, Marjeta Šumrada


The power of attention


In secret agencies, they train their people in many energy skills that more and more people are conquering today. For example, they should not look into the eyes or the back of the person they are following and do not want to be seen. They know how powerful the intention that comes from our energy complex is and is directed at another being. Even an untrained person can detect if someone is staring at him, but if you are stalking the master of energies, you must not afford even one slip of attention.

The fifth light density is the realm of the masters of themselves, where all is revealed. Complete relaxation at this level is possible when I have complete control over my thoughts and the energies I create. Any automatism can cost me dearly; throwing me back into the dark zone. Once I am in the dark zone, I forget that I am a creator and think that something else is responsible for my unhappiness, the name of which I no longer know. Forgetting one’s own nature is really terrible because I don’t even know that I don’t know and I can, often with the sovereignty of a fool, realize and defend the alien in me.

I am not afraid of anything, so I remember myself, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: