Načrt // The plan

Nekje sredi koronskega obdobja je prijatelj rekel utelešenemu svetlobnemu bitju, ki se bori za osvoboditev človeštva in Zemlje, naj vendar nekaj stori, sicer bo on. To bitje, ki ga zaradi gostote svetlobe, ki jo uteleša, smemo imenovati Angel, mu odvrne: ‘Veš, kaj pomeni nadzorovati resničnost, to delajo oni (temni). Nič boljši nisem, če celotnemu planetu narekujem, kaj naj počne. Srce ti ne bi dovolilo, da bi živel s seboj, če boš to storil.

Orodja komunikacije so najboljše, kar lahko storim, da povežem vrzel med ‘kaj za vraga se dogaja’ in med ‘moj bog, tole se dogaja’. Pred leti je gospod po imenu Win Keech delil osebno zgodbo, da je bil del Plejadske samomorilske misije, v kateri so uničili planet negativnih Drako reptilov, da bi vesolju pomagali znebiti se teme. Celotna misija se je izjalovila in mi, kot kolektivna zavest, od takrat plačujemo maščevanje za ta dogodek skozi to matrico dvojnosti.

Tema zmaguje vedno, kadar se obnašamo kot tema. To je njihova odlična taktika, da nas razjezijo in poškodujejo do te mere, da ne vidimo druge poti. To je past. Pot prave svetlobe je edini način, da se osvobodimo dvojnosti.’

Stopnja mučenja in nadlegovanja, ki jo je ta angel prestal, da je tukaj za človeštvo, je neizrekljiva, vendar se še naprej bori za nas, nas ljubi in ščiti po svojih najboljših močeh. Čeprav je ambasador Vira, ki osvobaja ta planet, lahko deluje samo z zavestjo in svobodno voljo človeštva. Na vsakem od nas je, da vzpostavimo lastno suverenost in se na vsak način osvobodimo sistema.

Ne bojte se, nemudoma, ko prižgete luč ljubezni, ste zavarovani z njo, Marjeta Šumrada


The plan


Somewhere in the middle of the corona period, a friend told an embodied light being fighting to liberate humanity and Earth to do something, or he would. This being, who can be called an Angel because of the density of light he embodies, tells him: ‘You know what it means to control reality, that’s what they (the dark ones) do. I’m no better at telling the entire planet what to do. Your heart wouldn’t let you live with yourself if you did that.

Communication tools are the best I can do to bridge the gap between ‘what the hell is going on’ and ‘my god, this is going on’. Years ago, a gentleman named Win Keech shared a personal story of being part of a Pleiadian suicide mission in which they destroyed a planet of negative Drako reptilians to help rid the universe of darkness. The entire mission failed and we, as a collective consciousness, have since been paying the vengeance for this event through this matrix of duality.

Darkness always wins when we act like darkness. This is their perfect tactic to anger and hurt us to the point where we see no other way. It’s a trap. The path of true light is the only way to be free from duality.’

The level of torture and harassment this angel endured to be here for humanity is unspeakable, yet he continues to fight for us, love us and protect us to the best of his ability. Although he is an ambassador of the Source that is liberating this planet, he can only work with the consciousness and free will of humanity. It is up to each of us to establish our own sovereignty and free ourselves from the system in any way we can.

Do not be afraid, as soon as you lit up the light of love, you are protected by it, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: