Predstavitev knjige in programov Jesen-Zima 2022/23

Po tisoče let dolgi odtujitvi od vesoljnega dogajanja, od naša prave narave in poslanstva, ljudje vendarle izstopamo iz ubogljivosti tiranstvu in vstopamo v suverenost dejavne duše, ki mora ljubiti. Tega ne bodo hoteli vsi in naj bo kot hočejo. Ljudje smo na izjemno pomembnem razpotju, ki bo za vedno ločil mrtvo od živega, umetno od naravnega, resnično od zlaganega. Ker Življenju vlada primarni zakon svobode, mora vsak sam s svojimi dejanji in svojo vibracijo izbrati eno ali drugo.

Izbira je za ljudi novost. Nikdar se nismo zares odločali, nismo imeli primerjave, ki bi jo lahko postavili ob bok realnosti, ki je bila pripravljena za nas ob rojstvu, in ki bi nam ponudila možnost izbire. Ta svet je zgrajen z namenom, da ujame našo dušo v past uma. Knjiga je namenjena tistim, ki izberejo Življenje, tenkočutno občutljivost, ljubečo ustvarjalnost in naravno evolucijo skozi širitev svetlobnega telesa, ne brezčutno intelektualnost, popolno odvisnost od mehanske tehnologije, suženjstvo tiranskim vladarjem in čipiran trans-humanizem.

Če ste voljni za povečanje gostote svetlobe v sebi, potem bo ta knjiga kot tudi izobraževanje Hoste jesen zima 2022, za vas. Velika zanka, v katero se sprva ujame večina tu rojenih duš, saj je zanka popolna in jo, kot ustvarjeni iz ljubezni, naivni ne prepoznamo je ta, da nam je dovolj misliti, da hočemo ljubiti in smo rešeni. Vendar, da bi videli naš resničen obraz, ki ni obarvan s samoljubjem misli, se brez misli zazrimo v svoja dejanja in doživljajmo svojo vibracijo. To pa je, za nas otopelce, resničen izziv, ki zahteva neomajno namero, resnost in neskončno potrpljenja. Naslovnica ponazarja delo, ki ga moramo opraviti; barvo svojega sijaja spremeniti iz na strahu, nevednosti in preživetju izhajajoče rdeče-oranžne, v zeleno-indigo modro barvo brezpogojne ljubezni, služenja celoti in odločanja iz sebe.

Knjiga Feniks vstaja je priročnik, ki vas bo kot dušni prijatelj vodil po poti očiščevanja, vas prebujal v srčnih navdihih, vam oblikoval podobo dušnega ustvarjanja, vas potolažil, vam napravil red na poti mnogih trnjev in bodičevja in se boste, če boste uresničevali povabila, celostno preoblikovali iz mislečega v čuteče bitje.

Prisrčno vabljeni, Marjeta Šumrada

Četrtek 8.9.2022 ob 17h v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika

Prost vstop!


Presentation of the book The Phoenix Rises and the programs of Hosta Autumn-Winter


After thousands of years of estrangement from cosmic events, from our true nature and mission, we humans emerge from obedience to tyranny and enter the sovereignty of an active soul that must love. Not everyone will want this and let it be as they will. Humans are at an extremely important crossroads that will forever separate the dead from the living, the artificial from the natural, the real from the fabricated. Since Life is governed by the primary law of freedom, everyone must choose one side or the other with their actions and their vibration.

The choice is a novelty for people. We have never really made a choice, we have never had a comparison that we could put next to the reality that was prepared for us at birth and that would offer us the possibility of choice. This world is built for the purpose of ensnaring our souls in the trap of the mind. The book is for those who choose Life, subtle sensitivity, loving creativity, and natural evolution through light body expansion, not callous intellectualism, complete dependence on mechanical technology, slavery to tyrannical rulers, and chipped trans-humanism.

If you are willing to increase the density of the light within you, then this book, as well as the Hosta Autumn Winter 2022 training, will be for you. The big trap that most of the souls born here get caught in at first, because the trap is complete and we, being created out of love, naively do not recognize it, is that it is enough for us to think that we want to love and we are saved. However, in order to see our true face, which is not colored by the selfishness of thought, we look without thought into our actions and experience our vibration. This, however, is a real challenge for us numbskulls, which requires unwavering intention, seriousness, and endless patience. The cover illustrates the work we must do: to change the color of our radiance from the red-orange of fear, ignorance, and survival, to the green-indigo blue of unconditional love, service to the whole, and self-determination.

The book The Phoenix Rises is a manual that, like a soul friend, will guide you along the path of purification, awaken you in the inspirations of the heart, shape you into an image of soul creation, comfort you, put you in order on the path of many thorns and thistles, and you will, if you fulfill the invitations, completely transformed from a thinking being to a sentient being.

You are cordially invited, Marjeta Šumrada

Thursday, September 8, 2022 at 5 p.m. in the Cankar library in Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika 
Free entry!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: