Dvigovanje in svetlobno telo // Upliftment and the Merkaba

Če damo na stran vse fensi besede in strokovne izraze in izhajamo iz sebe, bi mogli pojem dvigovanja na višjo raven bivanja strniti v sporočilo: Radi se imejte! Poglejte, kakšne grdobije smo si dovoljevali in kakšne smo zadajali drug drugemu. Vojna, nasilja, ropanja, oskrunjenja… do koder seže naša zgodovina.

Res, nismo se znali imeti radi, nismo znali sodelovati, nismo imeli občutka za lepo in koristno, nismo sanjali v podobah srca. Rada vas povabim k pisanju nove zgodbe človeštva, da zdaj smete biti lepi, nežni, dobri, pomirjeni, sproščeni s seboj, kajti ste otrok Najvišjega, ki si ga je zlodej dobro privoščil.

Zato brezskrbno zapuščajte neprijetne prostore, razpoloženja, odnose in službe in ustvarite prostor za sveže in vam lastno. Postanite zopet iskreni do sebe, ne dovolite si nič zlaganega, ne popuščajte strahu za nobeno ceno in se oklepajte samo tega, kamor vas vodijo utripi srca.

Zamislite si, da vsaka misel, beseda in dejanje, ki izhaja iz srčnega središča, poveča vašo svetlost, vašo Merkabo, svetlobno telo. Ob prihajajočem sončnem blisku, se bo z nami zgodilo podobno kot ob pitju vina, povečano svetlobno informiranje bo pomnožilo to, kar je v nas. Da bi poželi pozitiven izid tega fenomenalnega dogodka, ki je ponavljajoč in točen kot ura, mora biti v vas več svetlobe kot teme t.j. vsaj 51% vaše energije morate usmerjati v služenje drugim, v sledenje srčnim pobudam in negi notranje tišine, ki je dušna hrana.

Vem, da se kmalu prepoznamo med seboj v ustvarjanju nove resničnosti. Vsak postaja vladar svojega čudovitega sveta, kajti bolečina nas je ponižala, polepšala in nas iz odvisne nedoraslosti prelevila v zrelo samo-niklost.

Love you all, Marjeta Šumrada


Uplftment and the Merkaba


If we put aside all the fancy words and technical expressions and start from yourselves, we could summarize the concept of raising to a higher level of being in the message: Love yourself! Look what abominations we allowed ourselves and what we inflicted on each other. War, violence, looting, desecration… as far as our history goes.

Indeed, we did not know how to love ourselves and each other, we did not know how to cooperate, we did not have a sense of the beauty and life’s usefulness, we did not dream in the images of the heart. I would like to invite you to write a new story of humanity so that now you can be beautiful, gentle, good, calm, and relaxed with yourself because you are a child of the Most High, who was well played by the villain.

Therefore, carelessly leave unpleasant spaces, moods, relationships, and jobs and create space for something fresh and something of your own. Become honest with yourself again, do not allow yourself to lie, do not give in to fear at any cost, and cling only to where your heartbeat leads you.

Imagine that every thought, word, and deed emanating from the heart center increases your brightness, your Merkaba, your light body. With the coming solar flare, the same thing will happen to us as when we drink wine, the increased light information will multiply what is within us. In order to reap the positive outcome of this phenomenal event, which is repeated and accurate like clockwork, there must be more light than darkness in you, you must channel at least 51% of your energy into serving others, following your heart’s promptings and nurturing inner silence, which is soul food.

I know that soon we will recognize each other in the creation of a new reality. Everyone becomes the ruler of their own wonderful world because the pain has humbled us, beautified us, and transformed us from dependent immaturity to the maturity of selflessness.

Love you all, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: