Kdo je naš nasprotnik in zakaj nas noče v vednosti? Anti-Življenje // Who is our adversary and why does he not want us to know? Anti-life

Življenje je duhovna moč in mora rasti, mora se širiti, ostajati v neprekinjenem gibanju navzgor, mora se dvigovati! Zato je duhovna rast ali duhovna evolucija blagovna znamka Življenja. Kjer je duhovna statika, mentalno naprezanje, tehnološki razvoj in okoljsko preoblikovanje, tam ni duhovne evolucije, tam ni Življenja. Bolj kot se dajemo v svet zunaj sebe, manj živi smo. To je past, v katero smo se ujeli. Našo svetlobo (dušo) so ujeli v misel, ki gleda ven iz sebe v območje, ki ga Življenje ne pozna. Tu nas učijo izničevati svetlobo (umirati) od rojstva dalje tako, da nas silijo gledati navzven.

Bitja, ki nas hočejo v umski pasti (Zemljani jih bomo kmalu spoznali) so bili lepi in svetli kot mi v nepopačenem originalu. Vendar so bili prepričani (kar zdaj gotovo obžalujejo), da je red, ki vlada vesolju pravzaprav kaos, ki ga je treba šele spraviti v red. Razlog za kaos so pripisali čustvovanju, zato so z genskim inženiringom sami sebi odstranili zmožnost čutenja (glej film Equillibrium 2002, Christian Bale), s časom pa so izgubili tudi spolovila in razmnoževalne organe, tako da se zdaj lahko razmnožujejo le s kloniranjem. Niso pa vedeli, da bodo brez čustvovanja izgubili vez z Virom-Ljubeznijo, najmočnejšim čustvom stvarstva, ki vse lepi skupaj. Zaradi prekinitve vezi z Virom so ostali brez energije, zato so jo morali začet iskati (zunaj sebe).

Naredili so se popolnoma odvisne od energijske samoniklosti organskega življenja, od tistega torej, kar so napadli v prvi vrsti kot nepopolnost. Hranjenje z Življenjem je postal smisel njihovega obstoja in je to, kar mi poznamo pod imenom smrt ali anti-življenje. Zaradi popolne odsotnosti svetlobe ne preživijo v območju visoke svetlobne gostote. Ob energijah radosti, zadovoljstva, miru in sloge se scvrejo kot črvi na soncu.

Moč z vami, Marjeta Šumrada

Sledi: Kdo je naš nasprotnik in zakaj nas noče v vednosti 2 Nova Zemlja


Who is our adversary and why does he not want us to know? Anti-life


Life is a spiritual force and it must grow, it must expand, it must remain in a continuous upward motion, it must rise! Therefore, spiritual growth or spiritual evolution is the trademark of Life. Where there is spiritual static, mental strain, technological development, and environmental transformation, there is no spiritual evolution, there is no Life. The more we put ourselves into the world outside ourselves, the less alive we are. This is the trap we have fallen into. Our light (soul) has been caught in a thought that looks out of itself into an area unknown to Life. Here we are taught to annihilate the light (to die) from birth by forcing us to look outward.

The beings who want us in the mind trap (Earthlings will soon meet them) were beautiful and bright like us in the undistorted original. However, they were convinced (which they surely regret now) that the order that rules the universe is actually chaos that has yet to be brought into order. They attributed the chaos to emotions, so they removed the ability to feel through genetic engineering (see the film Equilibrium 2002, Christian Bale), and over time they also lost their genitals and reproductive organs, so that now they can only reproduce by cloning. But they didn’t know that without emoting, they would lose their connection with Source-Love, the strongest emotion of creation that binds everything together. Due to the severance of the bond with the Source, they were left without energy, so they had to start looking for it (outside themselves).

They made themselves completely dependent on the energetic spontaneity of organic life, that is, on what they attacked in the first place as imperfection. Feeding on Life became the meaning of their existence and is what we know as death or anti-life. Due to the complete absence of light, they do not survive in areas of high light density. With the energies of joy, satisfaction, peace, and love, they fry like worms in the sun.

May the force be with you, Marjeta Šumrada

Next: Who is our adversary and why does he not want us in knowledge 2 New Earth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: