Kdo je naš nasprotnik 2 Nova Zemlja // Who is our adversary 2 New Earth

Ta, nekoč čudovita bitja, ki so zrcalila lepoto Vira, so se skozi eone tako odtujila od organske popolnosti, da jim je preostalo le še posnemanje Življenja. Zato so naravne življenjske procese preslikali v neživo mehaniko, odvisno od energije organskega Življenja. Svet stvari je odslikava Življenja, natanko tako kot je vaša podoba v zrcalu odslikava vašega telesa. Prepoznate v tem njihov vpliv v ‘človekovi’ zgodbi, ki je, v pravi luči, morilski pohod na Življenje? Prepoznate v tem strukturo človekove jekleno-betonske ureditve? Prepoznate v lastnem ali človekovem obnašanju njihovo mentaliteto? Prepoznate v puščavah, izropaninah njihovo roko?

Človekova zgodovina pravzaprav ni človekova, temveč zgodovina bitij, ki so poslušna svojemu črnemu bogu Baalu, pretkanemu manipulatorju zavesti. So, tako kot vaš odsev, le privid Življenja, ker izgledajo tako kot mi, a nimajo vibracije, nimajo pulza. Od kar pomnim, se je zgodovina, ki so me je učili in to, kar sem doživljala kot popotnica na Zemlji, teplo s tem, kar sem bila. Nikakor nisem mogla razumeti, kako smo lahko iz brezmejnega obilja Življenja naredili tako opustelost kot vlada Zemlji in našim dušam. Eno in drugo se zdi bujno in lepo, a to le zato, ker nam tako prigovarjajo, in ker se ne spomnimo originala ne sebe, ne Zemlje. V resnici je oboje na 1% svoje izvirne moči.

A telo, ki je iz Zemlje, še nosi v sebi praspomin na Lepoto in Obilje Življenja. Na moji puščavski poti po Avstraliji (1995) sem noči preživela v šotoru, kjerkoli pač sem pristala, a že prvo noč sem doživela bolečinski sunek v trebuh, od katerega si še danes nisem opomogla. Do danes si tega nisem znala razložiti, zdaj pa vem, da je telo, v enormni kamnitosti brez bilke, zaznalo odsotnost pulza. Zemlja je bila brez duše.

Zemlja je do septembra 2016 zvenela na 7.8 Mhz, kar je za visoko zveneče bitje, ki dosega 1000 Mhz in več, stagniranje. Takrat pa je podvojila svoj utrip na 13.8 Mhz. Od kod ta sprememba? Zemljo je znova naselilo nadomestno bitje visoke vibracije! Zemlja je oživela! Kakšen vesoljni dogodek! Z občudovanjem in nestrpnostjo ga opazujejo zvezdna bitja. Zdaj svoj zven dviguje stanovitno in v takem ritmu, da bi se mi lahko priklopili na njen korak in se dvigali z njo. Nenaden dvig bi namreč uničil telo.

To sem slutila, a si nisem znala razložiti, ker sem se tudi sama zadnja leta tako pospešeno ločevala od smrtne misli, ki me je vzgojila, da sem bila prepričana, da to ni samo od mene. Ker če bi bilo, bi to zmogla že zdavnaj. In nisem osamljen primer. Vse organsko življenje si deli isto usodo.

Še to v zaključek, zakaj bivamo na planetu in ne na določeni ravni svetlosti ali na določeni vibraciji (angl. Plane-t= plane ali raven). Črko t je dodal ta isti manipulator zavesti, ki hoče našo zavest ujeto v svet stvari in ne v svet čutenja. Zemlja, tako kot vsako svetlobno bitje, raste in menjuje avatar, lokacijo, v kateri biva. Tudi Zemlja ima mnoge ravni, ki sobivajo istočasno, le na drugi frekvenci, prav tako kot radijski valovi obstajajo istočasno, le doživljamo pač tistega, na katerega smo uglašeni.

Moč z vami, Marjeta Šumrada

Sledi: Kdo je naš nasprotnik in zakaj nas noče v vednosti 3 Ponotranjenje


Who is our adversary and why does he not want us ito know 2 New Earth


These once beautiful beings, who mirrored the beauty of the Source, became so alienated over the eons from organic perfection that all that was left for them was to imitate Life. Therefore, they mapped natural life processes into inanimate mechanics, dependent on the energy of organic Life. The world of things is a reflection of Life, just as your image in a mirror is a reflection of your body. Do you recognize in this their influence in the “man’s” story, which, in the right light, is a murderous march on Life? Do you recognize the structure of man’s steel-concrete arrangement in this? Do you recognize their mentality in your own or human behavior? Do you recognize their hand in deserts, looting?

Man’s history is not really man’s, but the history of beings who obey their black god Baal, a woven manipulator of consciousness. They, like your reflection, are but an illusion of Life, because they look like us, but have no vibration, no pulse. For as long as I can remember, the history I was taught and what I experienced as a traveler on Earth has been intertwined with who I was. I could not possibly understand how we could make such a desolation out of the limitless abundance of Life that rules over the Earth and our souls. Both seem lush and beautiful, but that’s only because they tell us so, and because we don’t remember the original, neither ourselves nor the Earth. In reality, both are at 1% of their original power.

But the body, which is from the Earth, still carries within it the memory of the Beauty and Abundance of Life. On my desert journey through Australia (1995), I spent the nights in a tent, wherever I landed, but on the first night, I experienced a painful blow to my stomach, from which I have not recovered to this day. Until today, I couldn’t explain it to myself, but now I know that the body, in the enormous rockiness without a bone, detected the absence of a pulse. The earth was without a soul!

Until September 2016, the Earth sounded at 7.8 Mhz, which for a high-pitched being that reaches 1000 Mhz and above is stagnation. At that time, she doubled her ‘heart’ rate to 13.8 Mhz. Where did this change come from? Earth has been repopulated by an alternate high vibration being! Earth has come alive! What a cosmic event! Star beings watch it with admiration and impatience. Now she raises her vibration steadily and in such a rhythm that we could join her step and rise with her. A sudden rise would destroy the body.

I sensed this, but I couldn’t explain it to myself, because in recent years I have been separating myself so rapidly from the death thought that raised me that I was sure that it was not just me. Because if it was, I would have been able to do it a long time ago. And I’m not an isolated case. All organic life shares the same fate.

In conclusion, why do we live on a planet and not on a certain level of brightness or on a certain vibration (English Plane-t = realm). The letter t was added by this same manipulator of consciousness who wants our consciousness trapped in the world of things and not in the world of feeling. Earth, like any light being, grows and changes the avatar, the location in which it resides. Earth also has many levels that coexist at the same time, only on a different frequency, just like radio waves exist at the same time, we only experience the one we are tuned to.

May the force be with you, Marjeta Šumrada

Next: Who is our adversary and why does he not want us to know 3 Internalization

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: