Kdo je naš nasprotnik 3 Ponotranjenje// Who is our adversary 3 Internalization

Morda je največja napaka, ki smo jo ljudje naredili ta, da smo sprejeli dejstvo, da je zločin v človeški naravi. Vi niste zločinci, jaz nisem zločinka, kako lahko potem mislim, da je zločin človeški?

Preostane mi le ena zmagovita poteza, kadar izhajam iz samo-pozabljenja, ta je, da grem vase in se ne menim za nič, kar mi svetuje in ponuja ta svet, ki svetlobo lovi v steklenico. Vsaka njegova podrobnost razkriva roko teme. Razumem, da so bolečina, izguba, razočaranja, izdaje, stiska, hrup, smrad, nasilje…. pomoč, da se odvezujem od njega. Ne rabim ga soditi, ne popravljati, dovolj mi je, da se energijsko razvežem od njega in nova resničnost me bo pričakala v polnem sijaju. Zemlja na peti ravni bivanja že je, prav tako na šesti in sedmi in osmi…. in dvanajsti. Nebesa so povsod okrog mene, le čakajo name, da se, skozi nego miru, služenjem celoti in odločanjem iz ljubezni uglasim nanje.

Moč z vami, Marjeta Šumrada

Sledi: Kdo je naš nasprotnik in zakaj nas noče v vednosti 4 Najmočnejša tehnologija


Who is our adversary and why does he not want us to know 3 Internalization


Perhaps the biggest mistake we humans have made is accepting the fact that crime is in human nature. You are not criminals, I am not a criminal, so how can I think that crime is human?

There is only one victorious move left for me when I emerge from self-forgetfulness, and that is to go inside and not consider myself to be anything that this world, which catches the light in a bottle, advises and offers me. Every detail of it reveals the hand of darkness. I understand that pain, loss, disappointments, betrayals, distress, noise, stench, and violence… are help to detach myself from it. I don’t need to judge it, I don’t need to correct it, it’s enough for me to energetically detach myself from its frequency and the new reality will await me in its full glory. Earth is already on the fifth level of light density, as well as on the sixth and seventh and eighth… and the twelfth. The heavens are all around me, they are just waiting for me to tune in to them, through nurturing peace, serving the whole, and making decisions out of love.

May the force be with you, Marjeta Šumrada
Next: Who is our adversary and why does he not want us to know 4 The most powerful technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: