Kdo je naš nasprotnik 4 Najmočnejša tehnologija // Who is our adversary 4 The most powerful technology

Naše pozabljenje je bilo nameravano in zagotovljeno na več načinov. Brezčutni, ki so mojstri tehnologije in niso v pozabljenju, imajo milijone let prednosti v znanju in se z nami igračkajo kot lev z mišjo. Brez naše volje in privoljenja so prestopili prag vesoljnega zakona svobodne volje in se vmešali v najglobjo intimo, ki je sploh mogoča; preščipnili so nam deset od dvanajstih pramenov DNA in s tem prekinili vez s spominom, shranjenim v njej. Storili so še mnogo več, a o tem raje na jesensko-zimskem izobraževanju (vabljeni na predstavitev). Predstavljam si, da so do kraja obupani, ker so ostali brez Vira moči in izumirajo.

Poleg tega, da nas držijo v nevednosti in s tem pod nadzorom, v naših genih iščejo Vir Življenja ali Kodo Večnosti, da bi mogli mehansko doseči Vir. To je tako jalov poskus, kot intelektualca prepričati v vrednost ljubezni ali robota v pomen nežnega dotika.

Koliko let je znanost teh deset spečih pramenov imenovala junk DNA ali nekakšna neuporabna šara. ‘Naša’ stvarna znanost je ideja teh padlih bitij, da se ukvarjamo s stvarmi zunaj sebe in ne s seboj. Anti-življenje nima ene ideje, lahko le posnema procese Življenja! Naša velika klofuta bo spoznanje, da nismo bili niti toliko pri moči, da bi povezali, da lahko ‘izumljamo’ naprave samo zato, ker navdihe zanje nosimo v sebi (beri Feniks vstaja).

Ponotranjenje je tehnika obujanja speče dna, ki potrebuje ‘le’ svetlobo, t.j. žarke vaše ljubeče pozornosti, da bi se prebudila iz antrofije, tisoče let dolgega spanca. Ničemur in nikomur ne dovolite, da bi vas odvrnil od vas samih in vaše božanske zapuščine, ki vam jo je zapustil vaš Svetlobni Vir. Oni to vedo že zelo dolgo, vi veste zdaj! Vaše delo je prehoditi pot iz pozunanjenosti v ponotranjenje, iz razpršenosti v zbranost lastne energije, iz prej in potem v Veliki sedaj. Negujte neomajno namero ponotranjenja in zjasnilo se vam bo, da ste vi paradni konj Življenja, najmočnejša tehnologija vsega stvarstva. Si zdaj lahko predstavljate, da ste ravno vi, v spominjanju samih sebe, orodje, ki ga je Življenje zamislilo za dokončen poraz teme?

Moč z vami, Marjeta Šumrada

Sledi: Kdo je naš nasprotnik in zakaj nas noče v vednosti 5 Moč v meni


Who is our adversary and why does he not want us to know 4 The most powerful technology


Our oblivion was intended and ensured in many ways. The callous, who are masters of technology and nothing at all in oblivion, have millions of years of knowledge advantage and toy with us like a lion with a mouse. Without our will and consent, they crossed the threshold of the universal law of free will and interfered in the deepest intimacy possible; they pinched ten of the twelve strands of our DNA, breaking the bond with the memory stored in it. They did much more, but we’d rather talk about it at the fall-winter training (you’re invited to the presentation). I imagine they are completely desperate because they have been left without the Source of Power and are dying out.

In addition to keeping us in ignorance and thus under control, they search our genes for the Source of Life or the Code of Eternity so that they could mechanically reach the Source. This is as futile an attempt as convincing an intellectual of the value of love or a robot of the importance of a gentle touch.

For how many years has science called these ten sleeping strands junk DNA or some kind of useless pattern? ‘Our’ materialistic science is the idea of these fallen beings that we are concerned with things outside of ourselves and not with ourselves. Anti-life does not have a single idea, it can only imitate the processes of Life! Our big slap in the face will be the realization that we weren’t even strong enough to connect that we can ‘invent’ devices just because we carry the inspiration for them within us.

Internalization is a technique of awakening the sleeping DNA, which needs ‘only’ light, the rays of your loving attention to awaken from entropy, a sleep of thousands of years. Do not allow anything or anyone to distract you from yourself and your divine legacy left to you by your Light Source. They have known this for a very long time, you know now! Your job is to walk the path from externalization to internalization, from scattering to gathering your own energy, from before and then to the Great Now. Cultivate an unwavering intention of internalization and it will become clear to you that you are the flagship of Life, the most powerful technology of all creation. Can you now imagine that you, in remembering yourself, are the tool that Life has designed for the ultimate defeat of darkness?

May the force be with you, Marjeta Šumrada
Follows: Who is our adversary and why does he not want us to know 5 Power in me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: