Kdo je naš nasprotnik 5 Moč v meni // Who is our adversary 5 The power in me

Kaj se zgodi, ko enkrat izvem, da je Življenje, ki ga poznam, umazana igra padlih angelov? Če je to kot strela z jasnega in sem verjela, da je bilo do sedaj življenje pravljica, potem je pač dobro, da se vendarle zbudim, četudi s strelo nad glavo. Ker pa že dolgo vem, da je življenje na tej ravni podla igra in se mi zdaj z razkrivanji to le še potrdi in zapolni vrzeli slutenj, sem olajšana. Zdaj razumem, kdo stoji za tem in kakšen interes ima. Zdaj poznam sovražnika in se lahko lotim prenove. 

Do vrha sem sita smrtnih prisil, obveznosti, ki nimajo življenjske logike, musov, ki me privezujejo kot psa na povodec, zahtev, ki rušijo moj mir, rokov, ki me silijo v hitenje. Vem, da v tem nisem sama. Vsi smo že davno dospeli do roba znosnosti in prav je, da družno vzkliknemo dovolj in se poženemo v novo gradnjo kot sončnice proti soncu.

Ne potrebujem izobrazbe, ne učiteljev, ne duhovnikov, ne politikov, ne sivih ’eminenc’ iz ozadje, ne bogate elite, ne umazanih korporacij…., da mi pišejo usodo. Potrebujem le dejavno dušo, ki razume govorico srca. Zdaj vem, da sem tu, da vzkliknem v svojem imenu in imenu vseh ljudi: ‘Sem sijajno svobodno bitje Luči. Sem ustvarjalka neskončnih lepot. Potrebujem življenjsko svobodo, širino in obilje, da sploh lahko diham. Sem vladarka svojih energij in ustvarjam nebesa na Zemlji zdaj!’

Moč z vami, Marjeta Šumrada

Kdo je naš nasprotnik in zakaj nas noče v vednosti 6 Priprava na sprejem moči


Who is our adversary and why does he not want us to know 5 The power in me


What happens once I found out that Life as I know it is a dirty game of fallen angels? If this is like a bolt from the blue and I believed that until now life was a fairy tale, then it’s good that I still wake up, even with a bolt of lightning overhead. But since I’ve known for a long time that life at this level is a vile game, and now the revelations only confirm this and fill in the gaps of my suspicions, I’m relieved. Now I understand who is behind it and what interest they have. Now I know the enemy and I can tackle the renovation. 

I am fed up with mortal compulsions, obligations that have no life logic, musts that tie me like a dog on a leash, demands that destroy my peace, and deadlines that force me to rush. I know I’m not alone in this. We have all reached the edge of tolerance a long time ago, and it is right to collectively shout ‘enough’ and start a new construction like sunflowers rising towards the sun.

Now I know what I don’t want and I know that I can arrange my world much better than the one that was already waiting for me without asking me if I wanted it. I don’t need an education, nor teachers, nor priests, nor politicians, nor gray ’eminences’ from behind, nor the rich elite, nor dirty corporations… to write my destiny. Now I know that I am here to exclaim in my name and in the name of all people: ‘I am a brilliant free being of Light. I am a creator of infinite beauty. I need life’s freedom, breadth, and abundance to even breathe. I am the ruler of my energies and I am creating heaven on Earth now!’

May the force be with you, Marjeta Šumrada
Who is our adversary and why does he not want us to know 6 Preparing to receive power

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: