Kdo je naš nasprotnik 6 Priprava na prejem moči // Who is our adversary 6 Preparing to receive power

Naj bo moj fokus poravnan z tistim, ki ga ima moja ljubeča duša. Če morem biti tiho, takoj ko se zbudim in v to prostranost notranje tišine položim svoje uho, da mu ne uide niti najrahlejši vzdih duše, potem sem v polni pripravljenosti.

Stežka sem spoznala in plačala malo manj kot ultimativno ceno, da sem spustila množično misel, ki me je zavzela že kot majhno. Bala sem se, kaj bo ostalo, če ne pripadam nikomur in ničemur zunaj sebe. Bala sem se stati sama. Pred 22 leti sem ‘umrla’, leta hibernirala v gozdu, dihala, nato skalila, pognala korenine v neznano in se znova rodila očiščena vsega, kar je prej predstavljajo mene. Kdo sem zdaj? Po resnici vam povem, ne vem. Prej sem mislila, da sem vloge, ki so se me prilepile, a so le odeje, ki sem si jih ovila okrog vratu, da bi zakrila notranjo praznino. Živela sem zunaj sebe, nisem se imela. Mislila sem, da sem velika, čeprav sem delala majhne stvari.

Danes vem, da sem majhna, a pričakujem velike stvari od Življenja v meni. To, kar nekaj naredi veliko, je moč, ki more doseči kolektivno zavest človeštva in jo obogatiti k rasti. Duša, ki se je prebudila, je okolje, ki ga moč lahko zavzame, ker je v dejavni duši moč varna, prav tako kot je plaha srna varna v zavetju gozda. Naredite svojo dušo znova gozdno; tiho, negovorečo, budno, skrivnostno, mistično, lepo, nežno, neukročeno, trdoživo… in moč vas bo našla.

Moč z vami, Marjeta Šumrada

Prva letošnja javna predstavitev četrtek 8.9.2022 ob 17h CKV Vrhnika


Who is our adversary and why does he not want us to know 6 Preparing to receive power


May my focus be aligned with that of my loving soul. If I can be quiet as soon as I wake up and put my ear into that vastness of inner silence so that not even the faintest sigh of the soul escapes it, then I am in full readiness.

I realized the difficulty and paid a little less than the ultimate price to let go of a mass thought that had taken hold of me since I was small. I was afraid of what would be left if I belonged to no one and nothing outside of myself. I was afraid to stand alone. 22 years ago I ‘died’, hibernated for years in the woods, breathed, then sprouted, planted roots into the unknown, and was reborn cleansed of everything that previously represented me. Who am I now? To tell you the truth, I don’t know. I used to think that I was roles that stuck to me, but they were just blankets that I wrapped around my neck to cover the emptiness inside. I lived outside of myself, I didn’t have myself. I thought I was big, even though I did small things.

Today I know that I am small, but I expect great things from Life in me. What makes something big is the power that can reach the collective consciousness of humanity and enrich it for growth. An awakened soul is an environment that power can occupy, because in an active soul power is safe, just as a timid doe is safe in the shelter of a forest. Make your soul like a forest again; silent, unspeaking, watchful, mysterious, mystical, beautiful, gentle, untamed, hardy… and the Force will find you.

May the force be with you, Marjeta Šumrada

This year’s first public presentation is Thursday, September 8, 2022 at 5 p.m. CKV Vrhnika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: