Je delo potrebno? // Is work necessary?

Povabim vas, da si ogledate življenje drugih bitij na Zemlji. Kaj ‘delajo’ ta bitja? Prav zares ne delajo ničesar, le so, kar so. Vse jim je dano in nič jim ni treba šele postajati, izgraditi in dosegati, razen vsakoletnega gnezda iz suhega dračja, jame ali rova zemlje za kotenje in zimovanje, pa tudi ta so velikokrat kar že in jih je treba le zavzeti. Lov in nabiranje hrane tudi lahko imenujemo delo, pa to ni, ker je del preživetvene nuje, za katero poskrbi Življenje in ne bitje, ki sledi instinktu.

Ne vem kolikokrat sem si ogledala film Avatar in sanjala o tem, da bi kdaj doživela tak način bivanja kot so ga imeli ti ljudje. Cela skupnost je bivala pod orjaškim drevesom, ki se je iz korenin vijačil v široko deblo in ustvarjal pot po kateri so lahko prišli do krošnje več 100m visoko, kjer so po navadi zažvižgali svojim krilatim prijateljem, da so jih zajahali in z njimi poleteli v višave. Domovanja si niso zgradili, le začutili so prijetno žarenje mogočnega drevesa in si ga izbrali za svoje zatočišče. Niso pridelovali hrane, le v gozd so stopili in hrana jim je padala z dreves. Niso imeli nobenega iz-uma, nič, kar bi ne bilo živo in odzivno, še postelje so se zavile okoli njih in jih zaščitile, ko so vstopili vanje.

Vse v Življenju je tako zasnovano, da služi samemu sebi, torej Živim. Ljudje bi lahko vse svoje napore, namesto v ‘delo’, izdelovanje mrtvih reči, preoblikovanje okolja, pridelovanje hrane in drugih ‘krpanj’ izginulega življenjskega obilja, raje usmerjali v duhovno samo-izraznost, ki jo šele spoznavamo. Ljudje smo ustvarjalci resničnih svetov, ki moremo nadgraditi obstoječe naravne čudovitosti! Danes nas gozd ne nahrani več, a lahko bi svojo moč usmerjali v prenehanje izsekavanja in vrnitev pogojev, v katerih bi nas gozd znova lahko nahranil brez traktorjev, pesticidov, trgovine in drugih neživljenjskih izmišljotin. A preden se to lahko zgodi, moramo sami postati naravni in zahrepeneti po svobodi, kakršno poznajo le še ptice, ki si med svojim lahkotnim ustvarjanjem v brezskrbnih višavah mimo grede ulovijo nekaj za pod zob (beri Feniks vstaja).

Ne bojim se ničesar, zato se spomnim same sebe, Marjeta Šumrada

Je delo potrebno 2? // Is work necessary 2?


Is work necessary?


I invite you to see the life of other creatures on Earth. What do these creatures ‘do’? They don’t really do anything, they just are what they are. Everything is given to them and they don’t have to build or achieve anything, except for an annual nest made of dry heather, a cave or burrow in the ground for roosting and wintering, and even these are often already there and just need to be occupied. Hunting and gathering food can also be called work, but it is not, because it is part of the necessity of survival, which is provided by Life and not by a creature that follows instinct.

I don’t know how many times I’ve watched the movie Avatar and dreamed of ever experiencing the way these people lived. The whole community lived under a giant tree, which twisted from its roots into a wide trunk and created a path through which they could reach the canopy a few 100m high, where they usually whistled to their winged friends to ride them and fly with them to the heights. They didn’t build a home, they just felt the pleasant glow of the mighty tree and chose it as their refuge. They didn’t grow food, they just walked into the forest and food fell from the trees. They had no inventions, nothing that wasn’t alive and responsive, even the beds wrapped around them and protected them when they entered them.

Everything in Life is designed to serve itself, the Living. People could direct all their efforts, instead of ‘work’, making dead things, transforming the environment, growing food and other ‘patchwork’ of the disappeared abundance of life, into spiritual self-expression, which we are just getting to know. Humans are creators of real worlds that can build on existing natural wonders! Today, the forest no longer feeds us, but we could direct our energy to stop cutting down and return to the conditions in which the forest could once again feed us without tractors, pesticides, trade, and other lifeless inventions. But before this can happen, we ourselves must become natural and yearn for the freedom known only to birds, who, during their easy creation in the carefree heights, catch something to eat while passing by the tree.

I am not afraid of anything, so I remember myself, Marjeta Šumrada

Je delo potrebno 2? // Is work necessary 2?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: