Je delo potrebno 2? // Is work necessary 2?

Moramo iti še korak dlje. Premalo je spoznanje, da bi nam Življenje streglo kot kraljem, če bi Mu dali pogojev in možnosti? To moramo vedeti, da bi se mogli zaustaviti v svoji lažni slavi, ki rase na račun uničenega Življenja. Kot duhovno prebujeni bomo začutili veliko bolečino ob ‘delu’, s katerim se zdaj hvalimo. Zato se moramo zbuditi v uvid, da je Življenje duhovna kvaliteta, nevidna moč, ki oživlja vse stvari. Tu se z ‘delom’ ne morete nikdar pretegniti ali narediti preveč, še posebej prav ta hip našega razvoja, ki šteje vsako iskro ljubečega plamenenja in odloča o izidu: svetloba ali tema.

Poenostavljeno bi rekla, da z vsako iskro svetlobe, vaše življenjske moči, ki jo prelijete v stvari tega sveta, sporočate: hočem smrt, ker svetloba ne more bivati v omejenosti stvari, še posebej, če več ne dihajo. Neutrudno pa bi morali ‘svojo’ darovano življenjsko moč prelivati v večanje svetlobe. To je primarna odgovornost Živih! Goreče in neomajno se trudijo za to, da bi povečali svoje svetlobno telo, svojo Merkabo in s tem sporočali: hočem Življenje!

Vendar to ni ‘delo’ kot ga razume v stvar ujeta človeška misel. To je energijsko ali svetlobno delo, je miselno čiščenje z nego notranje tišine, je sladkanje čustvovanja z mirom in ljubeznijo, je osvobajanje telesa smrtne misli in strupov, s katerimi smo zasuli naravo in sebe, da bi se lahko naša svetloba skopala izpod neživljenjskih nanosov in bila to, kar je. Umreti moram, da bi lahko Živela! Umreti v svojem napuhu, v svojem nemiru, ki mi ne dovoli čistosti bivanja. Zakaj bi se kot Svetloba zadovoljila z ritjem po zemlji in se obsodila na slepoto krta, če lahko vstanem iz groba in se poženem v duhovne širjave kot Feniks iz pepela lastne smrti? Kaj ni že čas, da dvignemo kriterije zadovoljstva?

Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada

Spletna knjigarna Feniks vstaja

Je delo potrebno 1? // Is work necessary 1?


Is work necessary 2?


We have to go one step further. Is it not enough to realize that Life would serve us like kings if we gave Him conditions and opportunities? We need to know this so that we can stop in our false glory, which grows at the expense of destroyed Life. As spiritually awakened ones, we will feel great pain at the ‘work’ we are now bragging about. Therefore, we must awaken to the insight that Life is a spiritual quality, an invisible force that animates all things. Here, you can never stretch or do too much with ‘work’, especially at this very moment of our development, which counts every spark of loving flaming and decides the outcome: light or darkness.

I would simply say that with every spark of light, of your life force, that you pour into the things of this world, you are saying: I want death because light cannot dwell in the limitations of things, especially when they no longer breathe. But you should tirelessly pouring ‘your’ given life force into the increase of light. This is the primary responsibility of the Living! They strive fervently and unwaveringly to increase their light body, their Merkaba, and thereby communicate: I want Life!

But it is not ‘work’ as understood by the human mind caught in the thing. This is energy or light work, it is mental cleansing by nurturing inner silence, it is the sweetening of emotions with peace and love, it is the liberation of the body from the death thought and the poisons with which we have showered nature and ourselves so that our light can emerge from under lifeless deposits and is what it is. I must die so that I may Live! To die in my arrogance, in my restlessness, which does not allow me the purity of being. Why, as Light, should I be content to trample the earth and condemn myself to the blindness of a mole, when I can rise from the grave and soar into the spiritual heights like Phoenix from the ashes of its own death? Isn’t it time to raise the criteria of satisfaction?

Shine and stay brilliant, Marjeta Šumrada

Je delo potrebno 1? // Is work necessary 1?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: