Velika Žetev – Sem zrno ali pleve? // The Great Harvest – Am I Wheat or Chaff?

Čas, ki ga prestajamo, je čas velike preizkušnje; duše svetlobe se ločujejo od duš teme. Kako vem, ali sem zrno ali pleve? Sito presoje je preprosto: ste nekdo, ki je zaradi stvari, premoženja in denarja pripravljen uničiti odnose, izdati bližnjega, mu zariti ‘nož’ v hrbet… ali ste nekdo, ki je zmožen za ohranitev odnosov in lastne svetlosti spustiti od sebe vse stvari in odpustiti vsem?

Samo levjesrčni bodo prešli to sito, tisti, ki so se popolnoma predali Varstvu in Redu Svetlobe in na grda dejanja duš teme ne bodo odgovarjali s sredstvi teme. Samo tiste duše, ki bodo v vsakem dejanju sočloveka, naj bo še tako temno, videle Roko Življenja in vse sprejele z razumevanjem in ponižnostjo duhovnih Velikanov, tisti bodo neskončnokrat nagrajeni z Obiljem, ki je že pripravljeno za njih.

Že zdaj vas slavim, Sijajne Duše, ki s svojim obnašanjem ne morete izstopiti iz kroga življenjsko dovoljenega, ne glede na to, v kakšno črnino ste potopljeni in koliko so vam vzeli. Vam pojem slavo, Svetle Duše, ki ste že Gospodarice nove Zemlje in dedinje Življenjskega Bogastva (povečajte svojo svetlost s priročnikom Feniks vstaja).

Sijte in vztrajajte v svetlem, kmalu vas obsije večna Svetloba, Marjeta Šumrada 


The Great Harvest – Am I Wheat or Chaff?


The time we are passing through is a time of the great test; the souls of light are separated from the souls of darkness. How do I know if I am wheat or chaff? The sieve of judgment is simple: are you someone who, for the sake of things, property and money, is ready to destroy relationships, betray a loved one, stick a ‘knife’ in his back… or are you someone who is able to let go of all things and forgive everyone in order to preserve relationships and own brightness?

Only the lion-hearted will pass this sieve, those who have completely surrendered to the Protection and Order of Light and will not respond to the ugly actions of the souls of darkness with the means of darkness. Only those souls who will see the Hand of Life in every act of a fellow human being, no matter how dark, and accept everything with the understanding and humility of spiritual Giants, will be infinitely rewarded with the Abundance that is already prepared for them.

I already praise you, Radiant Souls, who by your behavior cannot get out of the circle of what is permitted in life, regardless of the blackness in which you are immersed and how much has been taken from you. I sing praises to you, Bright Souls, who are already Mistresses of the new Earth and heirs of Life’s Wealth.

Shine and persevere in the light, soon the eternal Light will shine on you, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: