Zakaj se jezim? Na prah z neba? // Why am I angry? To dust from the sky?

Vsi že od malega poslušamo, da je vse v glavi, in da so največje resnice vedno preproste. Kljub temu pa pogosto vse do pozne starosti, to modrost le redko kdo zaživi, večina misli, da ve. Tudi z jezo je enako, lahko jo je razumeti, težje jo je ne izživeti. Jeza je vse prej kot nedolžna, pravzaprav je smrtonosna za tistega, ki jo ima.

Modrost uči, da se ne bi mogli jeziti, če jeze v vas ne bi bilo.


Ker pa je, išče načine, kako bi se lahko izživela. Zato se ob vsakem namigu na neko ‘nezaslišanost’ ali grdobijo sočloveka počene v eter Življenja in seje svojo črnino, ob hkratnem samo-opravičevanju, da je tisti tam grd. Človek pod vladavino jeze je v čisti nemoči, ne vidi niti tega, da je suženj jeze, ki ga drži v sodbah uma. Iz uma so vse nižje oblike čustvovanja, iz srca so vse višje oblike čustvovanja.

Če ste torej jezni, lahko veste, da Niste, vsaj ne med Živimi. Jeza vas peha v čas in območje, kamor Življenje ne seže. Če se jezite, npr. na prah, ki ga posipavajo letala, potem stvarnemu onesnaževanju, ki ga puščajo za seboj, dodajate svojo duhovno umazanijo in pomnožujete temo. Pravzaprav prah sploh ne ustvarja teme, saj je Življenje duhovna razsežnost in je stvari ne morejo dotakniti. Prah je le vaba vaši črnini, da jo zbeza iz vas in ustvari duhovno smrt, ki vas resnično oropa Svetlobe in Življenja. Prah morda lahko umaže vaše telo, a ga Svetloba zlahka izrine iz sebe, medtem ko jeza zatemni vaš sijaj in vam vzame moč, ker se jeza hrani s sodbo, da je kriv nekdo drug. Ne veste, kako močni ste zares.

Vidite, kako vas vrtijo okoli mezinca in zlepa se vas ne da prepričati, da ne sodite in se ne jezite. Brigajte se izključno za to, kaj vi sejete v eter. Izvijte se iz stvari in vstopite v svet duha… in vse vam bo jasno.

Sijem ali pač ne, Marjeta Šumrada


Why am I angry? To dust from the sky?


We all hear from a young age that everything is in our heads and that the greatest truths are always simple. Nevertheless, often until a late age, this wisdom is rarely lived by anyone, most think they know. It’s the same with anger, it’s easy to understand it, but it’s harder not to let it out. Anger is anything but innocent, in fact, it is deadly to the one who has it.

Wisdom teaches that you could not be angry if there was no anger in you.


But because it is, she is looking for ways to survive. Therefore, at every hint of some ‘outrageousness’ or ugliness of a fellow human being, it bursts into the ether of Life and sows its blackness, while simultaneously self-excusing that that person is ugly. A man under the rule of anger is in pure helplessness, he does not even see that he is a slave to anger, which holds him in the judgments of the mind. From the mind are all the lower forms of emotion, from the heart are all the higher forms of emotion.

So if you are angry, you can know that You are not, at least not among the Living. Anger marches you to a time and place where Life does not reach. If you get angry, e.g. to the dust that the airplanes scatter, then to the physical pollution that they leave behind, you add your spiritual dirt and multiply the darkness. In fact, dust does not make it dark at all, because Life is a spiritual dimension and cannot be touched by things. Dust is only a bait for your blackness to suck it out of you and create a spiritual death that truly robs you of Light and Life. Dust may stain your body, but the Light easily expels it, while anger dims your radiance and robs you of power because anger feeds on the judgment that someone else is to blame. You don’t know how powerful you really are.

You see, how you’re being twirled around their little finger and you can’t be persuaded not to judge or get angry. Care only about what you put into the air. Get out of things and enter the world of spirit… and everything will be clear to you.

Shine or not, Marjeta Šumrada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: